Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14351
Posledná úprava
14.08.2023
Zobrazené
4 413 x
Autor:
lukas217
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Malé a stredné podniky majú v súčasných vyspelých ekonomikách veľký význam. Pôsobia ako antimonopolný prvok, sú producentom nových tovarov a služieb, nositeľmi inovácií, umožňujú využiť schopnosti a iniciatívu jednotlivca. Malé a stredné podniky sú považované za chrbtovú kosť národných ekonomík. Podieľajú sa na tvorbe pracovných miest ako aj na tvorbe hrubého domáceho produktu.

Pre existenciu malých a stredných podnikov ako aj pre udržanie konkurencieschopnosti so zahraničnými podnikmi je potrebné vytvárať také prostredie, v ktorom by jednotlivé ekonomické nástroje pôsobili v prospech ich neustáleho rozvoja. Malé a stredné podniky nie sú však schopné len svojimi vlastnými silami a zdrojmi zabezpečiť svoj trvalý rozvoj. Preto by mal zasiahnuť štát, ktorý by mal venovať pozornosť malým a stredným podnikateľom cez konštitovania daňových, úverových, odpisových, odvodových, právnych nástrojov a ďalších ekonomických nástrojov, ktorými by ich mal štát motivovať.

V súčasnosti sú však niektoré ekonomické nástroje brzdiacim nástrojom. V nasledujúcej diplomovej práci im preto budem venovať zvýšenú pozornosť s odhadom ako efektívnejšie by sa mali zameriavať.

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť na základe analýzy súčasných vybraných nástrojov (daňové, úverové, odpisové, právne) podpory rozvoja malého a stredného podnikania budúce zmeny rozvoja malých a stredných podnikov v SR na základe zmeny týchto nástrojov. Za účelom splnenia cieľa diplomovej práce sme rozdelili svoju prácu do troch kapitol.

V prvej kapitole vysvetľujeme základné pojmy týkajúce sa problematiky podnikania, i organizačno-právnych foriem malých a stredných podnikov, pričom využijeme metódu zovšeobecňovania a dialektickú metódu. Následne sa zameriame na malé a stredné podniky. V rámci tejto skupiny podnikateľov chceme poukázať na ich postavenie, význam a funkcie v rozvoji ekonomiky.

Základnou podmienkou rozvoja malých a stredných podnikateľov je existencia vhodného podnikateľského prostredia. Vhodné podnikateľské prostredie vytvára predovšetkým stabilná a zrozumiteľná legislatíva, ale aj dostupnosť finančných služieb, vzdelanostná a kvalifikačná adaptabilita manažmentu a pracovnej sily, informačné systémy a systém podporných programov.

Malé a stredné podniky nachádzajúce sa v takomto podnikateľskom prostredí nám dedukčnou metódou umožňujú dotvárať obraz o makroekonomickom prostredí. Akú priemyselnú politiku realizuje vláda SR v období transformácie ekonomiky? Ako ovplyvní reštrukturalizácia priemyslu vybraný podnikateľský segment? Čo prinesie vstup Slovenskej republiky do európskych štruktúr malým a stredným podniakateľom?

V druhej kapitole analyzujeme konkrétne nástroje podpory rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. Účelom takéhoto postupu je zdôraznenie významu ekonomických i neekonomických nástrojov, ktoré ovplyvňujú finančné a investičné aktivity ponikateľov. Prostredníctvom analyticko-štatistických nástrojov sústredíme svoju pozornosť na niektoré nosné nástroje podpory malých a stredných podnikateľov. Svoju pozornosť zameriame najmä na daňové, colné a úverové nástroje, na nástroje odpisovej politiky a na systém vykonávania sociálneho zabezpečenia.

Finančné zdroje potrebné na realizáciu podnikateľskej činnosti získavajú malí a strední podnikatelia samofinancovaním, využívaním vlastných alebo cudzích zdrojov financovania. Zabezpečenie úveru, respektíve majetkovej účasti je taktiež spôsob ako získať chýbajúce prostriedky na ďalšie investovanie.

Jednou z najdiskutovanejších tém v období aproximácie acquis communautaire je dopad, aký má meniaca sa legislatíva na podnikateľskú verejnosť. Preto právnej otázke sa venujeme v poslednej podkapitle.

Na základe výstupov druhej kapitoly v tretej kapitole navrhujeme možné riešenia a opatrenia, ktoré by podľa názorov malých a stredných podnikateľov výrazne prispeli k zlepšeniu hospodárskej situácie celého štátu. Tieto doporučenia vychádzajú predovšetkým z organizácií a hnutí, ktoré najlepšie vedia tlmočiť požiadavky malých a stredných podnikateľov. Veríme, že poznatky zistené spracovaním diplomovej práce neobohatia len naše poznanie, ale nájdu aj praktické uplatnenie v živote malých a stredných podnikateľov.

Kľúčové slová:

podnikanie

podpora podnikania

nástroje podpory

rozvoj podnikania

malý podnik

stredný podnik

ekonomika

rozvoj ekonomiky

podnikateľ

daň

daňový systém

odpisová politika

makroekonomikaObsah:
 • ÚVOD 1
  1. VÝZNAM A POSTAVENIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V EKONOMIKE SR 3
  1.1 Charakteristika malých a stredných podnikov 3
  1.2 Čo je podnikanie? 3
  1.3 Organizačno-právne formy malých a stredných podnikov 4
  1.3.1 Podnik jednotlivca - osobná firma 4
  1.3.2 Obchodné spoločnosti 4
  1.3.3 Družstvo 5
  1.4 Malé a stredné podniky 6
  1.4.1 Postavenie malých a stredných podnikov v rozvoji ekonomiky 6
  1.4.2 Význam a funkcie malých a stredných podnikov 6
  1.5 Nástroje podpory rozvoja malých a stredných podnikov 8
  1.5.1 Legislatívny rámec ovplyvňujúci malé a stredné podnikanie 8
  1.5.2 Finančná pomoc malým a stredným podnikateľom 9
  1.5.3 Informačný a vzdelávací systém rozvoja podnikateľov 10
  1.5.4 Ako pomáha veda a výskum malým a stredným podnikateľom? 11
  1.6 Makroekonomický rámec rozvoja malých a stredných podnikov 12
  1.6.1 Vstup k makroekonomickým zákonom 15
  1.6.2 Kodifikácia podniku vrámci Európskej únie 16
  2. ANALÝZA NÁSTROJOV PODPORY ROZVOJA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU 18
  2.1 Daňový systém 18
  2.1.1 Charakteristika dane z príjmov 18
  2.2 Colné nástroje ovplyvňujúce zahranično-obchodnú činnosť malých a stredných podnikov 22
  2.3 Systém vykonávania sociálneho zabezpečenia v SR vo vzťahu k malým a stredným podnikom 25
  2.3.1 Sociálne zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb 26
  2.3.2 Sociálne zabezpečenie zamestnancov 26
  2.4 Odpisová politika 28
  2.5 Nástroje úverovej politiky 32
  2.6 Legislatívny rámec ovplyvňujúci malé a stredné podniky 38
  3. ZHODNOTENIE POSOBENIA NÁSTROJOV PODPORY INVESTIČNÉHO ROZVOJA S NÁVRHMI NA ICH EFEKTÍVNEJŠIE POSOBENIE 41
  3.1 Daňový systém 41
  3.2 Nástroje podpory zahranično-obchodnej činnosti MSP42
  3.3 Návrhy reforiem povinných poistných príspevkov a príspevkov do fondu zamestnanosti podľa názorov malých a stredných podnikateľov 43
  3.4 Odpisová politika 46
  3.5 Návrhy zmien v úverovej politike 47
  3.5.1 Odporúčania Únie živnostníkov, podnikateľov a ročníkov 47
  3.5.2 Návrhy Slovenskej národnej agentúry pre zahraničné investície a rozvoj 47
  3.5.3 Finančné inštitúcie a ich programy 48
  3.6 Reakcia malých a stredných podnikateľov na legislatívu SR 52
  ZÁVER 58
  Zoznam použitej literatúry 60
  RESUMÉ I 62
  RESUMÉ II 63

Zdroje:
 • BARTO, M.: Vlaňajšiu stagnáciu dovozu SR spôsobila menová reštrikcia, dovozná prirážka aj kvóty. Trend, 1998, č. 14, s. 10.
 • BURÁK, E.: Racionálne východiská na minimalizovanie daní bez porušenia zákona. Trend, 1997, č. 49, s. 29.
 • BUBEN, A.: O čom hovorí novela zákona o dani z príjmov. Informačný spravodaj SŽZ, 3, 1998, č. 1, s. 2.
 • FERENČÍKOVÁ, S.: Slovensko potrebuje cielený prílev priamych zahraničných investícií. Trend, 1998, č. 16, s. 10.
 • GOSSÁNYI, V.: Regionálny podnikateľský fond prekrýva medzery medzi predstavami bánk a podnikateľov o potrebe finančných prostriedkov. Trend, 1996, č. 150, s. 19.
 • HOLMAN, R.: Prečo je priemyslová politika škodlivá? Ekonóm, 45, 1995, č. 4, s. 312-316.
 • JASSINGER, A.: Podnik v trhovom hospodárstve, jeho manažment a správanie sa v krízovej situácii. Nitra, EKO 1995.
 • KALUŽNÍKOVÁ, D.: Prostredníctvom podporného úverového programu získali malí a strední podnikatelia od októbra 1994 úvery za vyše 1,5 miliardy korún. Trend, č. 14, s. 19.
 • KÁRÁSZ, P.: Spomalenie rastu HDP bude sprevádzať aj v tomto roku napätie medzi fiškálnou a menovou politikou. Trend, 2, 1998, č. 9, s. 10.
 • KÁRÁSZ, P. a kol.: Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľskú sféru. Národná obroda, 160, 1997, č. 25, s. 11 - 13.
 • KLACEK, J.: Prečo je priemyselná politika potrebná? Ekonóm, 2, 1995, č. 33, s. 12-16.
 • KLAS, A.: Veda a výskum v hospodárskej politike vyspelých krajín. Ekonomický časopis, 42, 1994, č. 12, s. 924 - 936.
 • KOŠŤÁLOVÁ, M.: Živnostníci by uvítali nižšie finančné zaťaženie i nižšie úrokové sadzby za úvery. Trend, 1997, č. 37, s. 16.
 • KOŠŤÁLOVÁ, M.: V tieni veľkých podnikov. Podnikanie 3, 1997, č. 6, s. 7.
 • MOŠKOVÁ, M.: Nový úverový program PODPORA, 3, Podnikanie, 1997, č. 6, s. 2.
 • NALEVANKO, M.: Prognózy hovoria o poklese počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Národná obroda, 9, 1998, č. 69, s. 5.
 • NEUMANN, S.: Slovneský priemysel sa nemôže spoliehať na lacné suroviny a pracovnú silu, potrebuje investície. Trend, 1998, č. 16, s. 29.
 • OUJEZDSKÁ, L.: Informovanosť môže podporiť podnikanie vo veľkej miere. Trend, 1997, č. 51, s. 19.
 • OUJEZDSKÁ, L.: Pomoc podnikateľským subjektom má viacero podôb, závisí od nich, aký záujem o ňu prejavia. Trend, 1998, č. 7, s. 23.
 • OUJEZDSKÁ, L.: Podnikatelia volajú po pevných zákonoch platných rovnako pre všetkých. Trend, 1998, č. 5, s. 17.
 • RALF, J.: Priemyselná politika SR. Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR 1995.
 • ŠTEFUNKO, M.: Mzdová regulácia neodstaňuje nerovnováhu, ale naopak, vytvára ju. Trend, 1997, č. 49, s. 29.
 • VELECKÝ, M.: Vznikne živnostenská komora. Trend, 1998, č. 16, s. 3.
 • VLACHYNSKÝ, K.: Podnikové financie. Bratislava, Alfa 1993.
 • KOVÁČOVÁ, Z.: Poradca - odpisy hmotného a nehmotného majetku. 1. Vyd. Žilina, Poradca 1998. s. 9 - 24.
 • KRIVDA, J.: Vybrané nástroje podpory zahranično-obchodnej činnosti malých a stredných podnikov. In: Optimalizácia podmienok pre efektívny rozvoj malých a stredných podnikateľov. Banská Bystrica, Ekonomická fakulta UMB 1997, s. 44 - 45.
 • LESÁKOVÁ, Ľ.: Postavenie, význam a úlohy malých a stredných podnikov v rozvoji ekonomiky. In: Optimalizácia podmienok pre efektívny rozvoj malých a stredných podnikov. Banská Bystrica , Ekonomická fakulta UMB 1997, s. 6 - 8.
 • MARKOVÁ, V.: Využívanie ekonomických nástrojov rozvoja MSP v praxi. In: Optimalizácia podmienok pre efektívny rozvoj MSP. Banská Bystrica, Ekonomická fakulta UMB 1997, s. 29.
 • NARMSP, Bratislava: Podpora malého a stredného podnikania v Slovenskej republike. 1997. 213 s.
 • PROKOPOVIČ, P.: Súčasné legislatívne problémy MSP a možné spôsoby ich riešenia. In: Optimalizácia podmienok pre efektívny rozvoj malých a stredných podnikov. Banská Bystricaa, Ekonomická fakulta UMB 1997, s. 33 - 35.
 • ŠIMKOVÁ, E. a i.: Colný zákon s komentárom. Poradca 1996, č. 8 - 9, s. 4 - 85.
 • TURAN, Š.: Aktivity rezortu pri podpore rozvoja malého a stredného podnikania. In: Hospodárska politika štátu, malé a stredné podnikanie v SR. Bratislava, Dom techniky ZSVTS 1995, s. 5.
 • VLACHYNSKÝ, K. a i.: Čo by mal vedieť podnikateľ o financiách. In: Finančný poradca podnikateľa. Žilina, ICP 1998, s. 13-41.
 • KOVÁČOVÁ, Z.: Poradca - odpisy hmotného a nehmotného majetku. 1. Vyd. Žilina, Poradca 1998. s. 9 - 24.
 • PROKOPOVIČ, P.: Manažment a marketing malých a stredných podnikov. /Záverečná správa ÚŽPR/. Bratislava, VEDA 1996. 42 s.