Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
384
Posledná úprava
06.04.2017
Zobrazené
7 462 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou mojej diplomovej práce je "Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy". Ako stredisko odbornej výchovy som si vybral odborné dielne Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Prievidzi. Dielne sú sústredené vedľa objektu spoločnosti Banské Stavby, a.s. (v súčasnosti už Skanska BS, a.s.). V minulosti práve tieto dielne boli súčasťou Banských stavieb a SOU produkovalo odborníkov so stredoškolským odborným vzdelaním a úplným stredoškolským vzdelaním práve pre túto spoločnosť, ktorá bola garantom štúdia a využívala tieto nové pracovné zdroje v rôznych odbornostiach ako mechanici, opravári strojov, prístrojov a zariadení, elektrikári (slaboprúd a silnoprúd), obrábači kovov a iné. Už samotné názvy odborov hovoria o tom, s akými strojmi a mechanizmami prichádzajú študenti do styku.
Tieto zariadenia patria k vysoko nebezpečným zariadeniam, nehovoriac o vyhradených zariadeniach, akými sú elektrina a pod. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vychádza predovšetkým zo stanovenia možných rizík pri jednotlivých pracovných profesiách a činnostiach a následne z navrhnutia primeraných opatrení, aby sa stanovené a zistené riziká minimalizovali resp. odstránili.

Kľúčové slová:

bezečnosť a ochrana zdravia pri práci

študent

zdravie

stredisko odbornej výchovy

školstvoObsah:
 • Obsah -7-
  Úvod -8-
  Integrácia BOZP do vzdelávania -10-
  Použitá legislatíva -17-
  Stredisko odbornej výchovy -20-
  Analýza skutočného stavu riešenia BOZP na stredisku odbornej
  výchovy. -22-
  Štatistika úrazovosti a závažnosti evidovaných úrazov -40-
  Prehľad školskej úrazovosti za školský rok 2003/2004 v rezorte školstva
  SR -41-
  Prehľad úrazovosti v školskom roku 2002/2003 -42-
  Množstvo úrazov na stredisku OV za obdobie 1998 - 2004 -45-
  Návrhy riešenia -47-
  Záver -54-
  Zoznam použitej literatúry -56-
  Zoznam príloh -57-

Zdroje:
 • Zákon č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Zákonník práce - Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. SÚB a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd /havárií/ a porúch tech. zariadení
 • Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Bezpečnosť práce v školách Vydal: Centrum bezpečnosti práce Bratislava 1997
 • http://www.iura.sk /elektronická zbierka zákonov, prevádzkovateľ: IURA EDITION, spol. s r. o./
 • http://agency.osha.eu.int / Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci /
 • Smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných a pracích prostriedkov /Vnútorná smernica SOU Strojárske, Prievidza/
 • Politika riešenia BOZP /Vypracoval bezpečnostný technik SOU Strojárske /