Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
2,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10477
Posledná úprava
05.06.2019
Zobrazené
6 517 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom tejto diplomovej práce je, ako to už z názvu vyplýva, zistiť aké sú príčiny negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu, keďže ako negatívny faktor sa javí nedôvera zákazníkov k reklame priameho marketingu. Jedná sa však o reklamu, ktorá je zameraná na predaj produktov a služieb.
Pri vypracovaní diplomovej práce boli použité informácie z odbornej literatúry, z tlače a z elektronických médií. Samotné názory a postoje zákazníkov sme zisťovali metódou skupinového rozhovoru a metódou osobného dopytovania.
Výberový súbor predstavoval 270 respondentov. Údaje boli spracované pomocou tabuľkového procesora Microsoft Excel a štatistického programu Statgraphics.
Prípustná chyba odhadu je 5% a výsledky výskumu výberového súboru boli použité pre odhad príslušných parametrov základného súboru pomocou intervalu spoľahlivosti na hladine významnosti 0,05 s pravdepodobnosťou 95%.
Výsledky výskumu dávajú odpoveď na vopred zvolenú problematiku, stanovenú v cieľoch diplomovej práce. Boli zistené faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú postoje zákazníkov k reklame priameho marketingu, a teda môžeme povedať, že bol splnený cieľ diplomovej práce.

Kľúčové slová:

priamy marketing

marketingový výskum

prieskum

dotazník

skupinový rozhovor

dopytovanie

osobný predaj

teleshopping

multilevel marketingObsah:
 • Abstrakt
  VYhlásenie
  Poďakovanie
  Obsah
  Zoznam obrázkov a tabuliek
  Zoznam skratiek
  Úvod
  1. Teoretické východiská priameho marketingu
  1.1 Vznik a vývoj priameho marketing
  1.2 Druhy priameho marketingu
  1.3 Formy a médiá priameho marketingu
  1.3.1 Osobný predaj (podomový predaj, multilevel marketing)
  1.3.2 Tlačené médiá
  1.3.3 Elektronické médiá
  2. Metodika výskumu príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
  2.1 Súčasný stav priameho marketingu na slovenskom trhu
  2.2 Proces marketingového výskumu
  2.2.1 Definovanie cieľa
  2.2.2 Zostavenie plánu výskumu
  2.2.3 Zber informácií
  2.2.4 Spracovanie a analýza informácií
  2.2.5 Vyhodnotenie údajov
  3. Výsledky výskumu
  3.1 Charakteristika výberového súboru
  3.2 Faktory vplývajúce na nedôveru zákazníkov k reklame pm
  3.2.1 Katalóg
  3.2.2 Internet
  3.2.3 Osobný predaj
  3.2.4 Časopisy a noviny
  3.2.5 Listová zásielka
  3.2.6 Teleshopping
  3.3 Najagresívnejšie médiá
  Záver
  Zhrnutie
  Zusammenfassung
  Summary
  Zoznam použitej literatúry
  Prílohy
  Register

Zdroje:
 • KOTLER, Philip: Marketing management, Analýza, plánování, využití, kontrola, Praha, Victoria Publishing, a.s., 1992.
 • KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary: Marketing, Bratislava, SPN 1993.
 • VÁŇA, P. a kol. : Direct marketing v teorii a praxi I., Management Press, Praha 1994.
 • Vávra, V. a kol.: Marketing, EU Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm 1998.
 • FORET, M.: Jak komunikovat se zákazníkem, Praha, Computer Press 2000.
 • STYK, O., LAŠŠÁK, V., ĎAĎO, J. a i.: Rukoväť diplomanta, EF UMB Banská Bystrica 1999.