Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6583
Posledná úprava
08.08.2018
Zobrazené
3 695 x
Autor:
juro139
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Mojou prácou by som chcel poukázať na dôležitosť analýzy, ktorá je nevyhnutnou sprievodnou súčasťou každej hospodárskej činnosti, ak táto ma byť efektívna. Kvalitná analytická činnosť môže poskytnúť také informácie, ktoré umožnia podniku sa čo najsprávnejšie rozhodnúť. To bol aj hlavný dôvod, ktorý ma viedol k výberu témy diplomovej práce.
Časť zdrojov som získal z odbornej literatúry pre danú problematiku. Keďže mám prácu zameranú na konkrétny podnik väčšina z nich vychádza zo štatistických výkazov a rôznych rozborov podniku SAD, a.s. Prešov.
Preto by som sa chcel touto cestou poďakovať Ing. Branislavovi Sabolovi, pracovníkovi SAD, a.s. Prešov, za pomoc pri získavaní potrebných materiálov. Zvlášť sa chcem poďakovať vedúcej mojej práce doc. Ing. Anne Križanovej, CSc., za jej užitočné konzultácie a pedagogické usmernenie pri vytváraní diplomovej práce.
Zároveň čestne vyhlasujem, že diplomovú prácu som vypracoval samostatne s využitím vlastných teoretických poznatkov a praktických skúseností získaných v priebehu štúdia a na základe uvedenej odbornej literatúry.

Kľúčové slová:

nepravidelná autobusová doprava

klasifikácia nákladov

hospodárnosť podniku

analýza nákladov

analýza tržieb

rentabilita

kalkulačný vzorecObsah:
 • Úvod -9-
  2 Charakteristika podniku a súčasného stavu podnikovej činnosti -11-
  2.1 Charakteristika podniku sad, a.s. prešov a predmet jeho činnosti -11-
  2.2 Organizačná štruktúra -13-
  2.3 Štruktúra vozidlového parku -13-
  3 Teória analýzy nákladov a tržieb podniku -16-
  3.1 Význam ekonomickej analýzy pri riadení podniku -16-
  3.2 Charakteristika nákladov -17-
  3.3 Klasifikácia nákladov -18-
  3.3.1 Druhové členenie nákladov -18-
  3.3.2 Klasifikácia nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca -20-
  3.3.3 Závislosť nákladov od objemu výkonov -23-
  3.3.4 Ukazovatele nákladovosti, nákladové modely -30-
  3.4 Tržby v podniku -35-
  4 Analýzy nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku sad,a.s, prešov -37-
  4.1 Analýza nákladov v nepravidelnej osobnej doprave -37-
  4.1.1 Analýza náladov podľa nákladových druhov, rozbor nákladovosti -40-
  4.1.2 Analýza nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca -49-
  4.1.3 Analýza nákladov v závislosti od objemu výkonov -53-
  4.2 Analýza tržieb v nepravidelnej osobnej doprave -58-
  4.2.1 Analýza tržieb z časového hľadiska -59-
  4.2.2 Výkonový prínos -62-
  4.2.3 Určenie kritického bodu rentability -64-
  4.2.4 Efektívnosť nepravidelnej autobusovej dopravy -65-
  5 Význam analýzy pre ďalši rozvoj podniku, návrhy, opatrenia -68-
  6 Záver -72-
  Zoznam použitej literatúry -74-
  Zoznam príloh -75-

Zdroje:
 • ZALAI, K. a kolektív. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: SPRINT vfra, 1998. 299 s. ISBN 80-88848-18-0
 • KUPKOVIČ, M a kolektív. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Sprint vfra, 2003. 452 s. ISBN 80-88848-71-7
 • GNAP, J. Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave. Žilina: EDIS, 2006. 243 s. ISBN 80-8070-608-5
 • JANOUT, J. Náklady a hospodárnost podniku. Praha: SNTL, 1989. 220 s. ISBN 04-329-89
 • SCHROLL, R. Kontrola nákladu, kalkulace a rozpočetnictví v průmyslu. Praha: SNTL, 1983. 359 s. ISBN 04-323-83
 • CISKO, Š. Sústava ekonomických informácií v podnikoch cestnej dopravy II. Žilina, Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1989. 122 s. ISBN 80-7100-004-3
 • ŘEZNÍČEK, B. - Šaradín, P. Marketing v dopravě. Praha: GRADA, 2001. 171 s. ISBN 80-247-0051-4
 • HANUŠ, B. Základy ekonomiky dopravy. Praha: NADAS, 1980, 383 s. ISBN 31-006-80
 • Rozbory výsledkov hospodárenia SAD, a.s. Prešov