Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5704
Posledná úprava
21.11.2017
Zobrazené
7 457 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práca sa zaoberá právnou úpravou štrukturálnych fondov (t.j. Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu) a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013. Čerpanie príspevkov z týchto fondov stojí na hranici právnych a ekonomických disciplín. Táto práca sa zaberá najmä právnou úpravou predstavujúcou základ organizácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na úrovni európskej legislatívy s tým, že kladie dôraz na pomoc z fondov poskytovanú regiónom Slovenskej republiky. Ekonomické aspekty čerpania príspevkov sú spracované len ako súčasť právnej úpravy.
V úvodnej časti diplomovej práce sú vymedzené motívy a ciele tejto práce, ako aj hlavné zdroje, z ktorých boli čerpané informácie a údaje.
Nasledujúca kapitola je venovaná regionálnej politike, jej prioritám, cieľom a miestu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci tejto politiky. Jej súčasťou je takisto aj stručná história zmien a napredovania v oblasti regionálneho vývoja a v organizácii štrukturálnych fondov.
Tretia kapitola obsahuje spoločnú právnu úpravu pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond vychádzajúcu z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Následne sa venuje úprave jednotlivých fondov na základe nariadení osobitne sa vzťahujúcich na každý fond.
Štvrtá kapitola je zameraná na čerpanie pomoci v SR, ktorej základ predstavuje Národný strategický referenčný rámec so svojimi strategickými a špecifickými prioritami, ako aj Operačné programy, v rámci ktorých sa pomoc realizuje.
Piata kapitola je venovaná procesu projektovania. Proces projektovania nie je detailne špecifikovaný, uvádza sa tu základný postup na ceste k poskytnutiu nenávratného finančného prostriedku.
Záver práce je venovaný stručnému zhrnutiu podstaty problematiky štrukturálnych fondov.

Kľúčové slová:

štrukturálne fondy

kohézny fond

regionálna politika

čerpanie príspevkov

nenávratný finančný príspevok

národný strategický referenčný rámecObsah:
 • Abstrakt 2
  Predhovor 3
  Obsah 4
  1. Úvod 7
  2. Regionálna politika EÚ 9
  2.1. Nástroje regionálnej politiky 9
  2.2. História regionálnej politiky 11
  3. Právna úprava štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 13
  3.1. Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
  Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 14
  3.1.1. Zásady poskytovania pomoci 15
  3.1.2. Ciele, územná oprávnenosť a finančné zdroje 16
  3.1.3. Strategický prístup pri realizácii poskytovania pomoci 19
  3.1.4. Technická pomoc 23
  3.1.5. Rezervy 24
  3.1.6. Finančný príspevok z fondov 24
  3.1.7. Systém riadenia, kontroly a monitorovania 28
  3.1.8. Zodpovednosť členských štátov a Komisie 30
  3.1.9. Finančné riadenie fondov 30
  3.1.10. Finančné opravy 35
  3.1.11. Vrátenie platieb 37
  3.2. Európsky fond regionálneho rozvoja 37
  3.3. Európsky sociálny fond 43
  3.4. Kohézny fond 46
  4. Národný strategický referenčný rámec SR (NSRR) 48
  4.1. Hlavné časti NSRR 48
  4.2. Zameranie podpory 49
  4.2.1. Čo sa prostredníctvom príspevkov podporuje? 49
  4.2.2. Kde sa budú projekty realizovať? 51
  4.2.3. Zhrnutie v otázke poskytovania podpory 53
  4.2.3.1. Konkrétne príklady odpory v rámci strategických priorít 53
  4.3. Podpora priorít zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 57
  4.4. Operačné programy NSRR 58
  5. Čerpanie príspevkov zo Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v SR 61
  5.1. Projektový cyklus 61
  6. Záver 66
  Zoznam literatúry a prameňov 69
  Prílohy 71

Zdroje:
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len všeobecné nariadenie)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5.júla 2006 o Európskom sociálnom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1164/1994
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)
 • Nariadenie Európskej komisie č. 1828/2006 ustanovujúce pravidlá na implementáciu všeobecných ustanovení Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a kohézneho fondu (ďalej len implementačné nariadenie)
 • Zmluva o Európskej únii, 1993
 • Zmluva o založení Európskeho Spoločenstva, 1957 (konsolidovaná verzia k 1.11.2004)
 • Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č 231/1999 o štátnej pomoci
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR :Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013, Bratislava 29. júna 2007, s.136
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Centrálny koordinačný orgán: Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, Bratislava, 8.decembra 2006, 51 s.
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Centrálny koordinačný orgán: Zborník prezentácií. Regionálna konferencia Národný strategický referenčný rámec SR v programovom období 2007-2013, 101 s.