Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6737
Posledná úprava
11.08.2018
Zobrazené
6 879 x
Autor:
reatomi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práca je zameraná na analýzu produktov konkurenčných bánk Slovenskej sporiteľne. Cieľom diplomovej práce je určiť výhody a nevýhody produktov poskytovaných Slovenskou sporiteľňou v porovnaní s produktmi v konkurenčných bankách.
V práci boli vybraté niektoré skupiny produktov a tie boli analyzované a porovnávané navzájom. V práci sú zahrnuté aj návrhy opatrení na zlepšenie poskytnutých služieb a zavedenie nových produktov. Údaje potrebné pre určenie výhod a nevýhod vybratých produktov v Slovenskej sporiteľni boli zozbierané formou dotazníka medzi súčasnými klientmi SLSP, ktorí poskytli informácie z pohľadu zákazníka. Ostatné údaje boli zozbierané z novín a časopisov, z informačných letákov jednotlivých bánk, a iných interných dokladov bánk.
Výsledkom práce sú sformulované výhody a nevýhody produktov SLSP v porovnaní s inými bankami.
V práci sú vypracované aj návrhy na zlepšenie poskytovaných služieb. SLSP by mala poskytovať viac informácií o existujúcich a nových produktoch. Pracovníci by mali pozorne počúvať zákazníkov a všetky pripomienky zaznamenávať aby mohli zlepšiť poskytovanie služieb, banka by mohla zaviesť novú službu pre dôchodcov a zlepšiť informovanosť pobočiek z ústredia.
V budúcnosti by bolo dobré zamerať sa na analýzu jednotlivých bankových produktov podrobnejšie, pre analýzu z pohľadu zákazníka vybrať väčšiu vzorku respondentov a taktiež sa zamerať na analýzu celého marketingového mixu.

Kľúčové slová:

analýza

manažment

marketing

strategické plánovanie

konkurencia

benchmarking

bankovníctvo

peňažný trh

úvery

šeky

vkladné knižky

marketingový prieskumObsah:
 • Zoznam obrázkov
  Zoznam grafov
  Zoznam skratiek
  Úvod
  1 Teoretické východiská hodnotenia konkurencie
  1.1 Analýza odvetvia
  1.2 Analýza konkurencie
  1.2.1 Zložky konkurenčnej analýzy
  1.3 Služby
  1.4 Benchmarking v podnikovej praxi
  1.5 Medzipodnikové porovnávanie ako variant
  2 Výhody a nevýhody produktov poskytovaných slovenskou sporiteľňou v porovnaní s konkurenčnými bankami
  2.1 Stav bankovníctva v slovenskej republike
  2.2 Prehľad ukazovateľov jednotlivých bánk
  2.3 Postavenie slovenskej sporiteľne, a.s. na peňažnom trhu
  2.4 Charakteristika bankových produktov slovenskej sporiteľne
  2.4.1 Služby slovenskej sporiteľne podnikateľom
  2.4.2 Služby pre obyvateľstvo
  2.5 Marketingový prieskum
  2.5.1 Metodika prieskumu
  2.5.2 Vyhodnotenie dotazníka
  2.6 Analýza produktov jednotlivých bánk
  2.6.1 Platobné karty
  2.6.2 Vkladové certifikáty
  2.6.3 Úvery
  2.6.4 Šeky
  2.6.5 Vkladné knižky
  2.6.6 Služby pre dôchodcov
  2.6 Určenie výhod a nevýhod produktov poskytovaných slovenskou sporiteľňou v porovnaní s konkurenčnými bankami
  3 Návrh opatrení na zlepšenie poskytovaných služieb a zavedenie nových produktov
  Záver
  Zhrnutie
  Zusammenfassung
  Summary
  Zoznam použitej literatúry
  Register
  Zoznam príloh

Zdroje:
 • BARTES, F.: Konkurenční strategie firmy, Praha, MANAGEMENT PRESS, 1997.
 • ĎAĎO, J., KIRÁĽOVÁ, A., LESÁKOVÁ, Ľ.: Marketing v drobnom podnikaní. Bratislava, EU, 1992.
 • GALLO, P.: Bankovníctvo. Bratislava, VŠE, 1992.
 • JIRÁSEK, J.: Návrat k prospěrite. Praha, Grada Publishing 1995.
 • KOTLER, P.,ARMSTRONG, G.: Marketing. Účelová publikácia EU v Bratislave, SPN 1990.
 • KULČÁKOVÁ, M.: Výskum trhu. Bratislava, Sofa, 1994.
 • MAJTÁN, Š.: Odbytová stratégia podniku. EU Bratislava, 1995.
 • MORRISON, Alastair M.: Marketing pohostinství a cestovného ruchu. Praha, Victoria Publishing, 1995.
 • NEMEC, J., VAŇOVÁ, A.: Marketing v službách. Banská Bystrica, UMB, 1994.
 • PAYNE, Adrian: Marketing služeb. Praha, Grada Publishing, 1996.
 • PEARCE, David W.: Macmillanuv slovník moderní ekonomie. Praha, Victoria Publishing, 1995.
 • PETRJÁNOŠOVÁ, B.: Podnik a banky. Bratislava, FITR - Firma & Trh Bratislava, 1998.
 • PORTER, M.E.: Konkurenční strategie. Praha, Victoria Publishing, 1994.
 • PORTER, M.E.: Konkurenční výhoda. Praha, Victoria Publishing, 1994.
 • RICHTEROVÁ, K.: Vybrané kapitoly a príklady z výskumu trhu. Bratislava, EU Bratislava, 1994.
 • ROZENBERG, Jerry M.: Slovník bankovních a finančních služeb. Praha, Victoria Publishing, 1995.
 • ŠULER O.: Manažerské techniky. Olomouc, Rubico, 1995.
 • ...
 • PINTÉR, Michal: Rezort financií svojou nekoordinovanou politikou opäť tlačí na rast úrokových sadzieb. In: Trend, 17. februára 1999, č. 7
 • Po rozmachu stagnácia. In: Pravda, 15. apríla 1999, s. I.
 • PODSTUPKA, Ivan: Reštrukturalizácia vlastnými silami. In: Hospodárske noviny, 31. marca 1999, s.6.
 • Prehľad o výkonnosti Sporiteľne. In: Trend: č. 8/1999 Oracle Express, 24. február 1999, s. 20A.
 • Ročná správa Banka Slovakia, r. 1997.
 • Ročná správa Slovenskej sporiteľne, r. 1997.
 • Sedm kroku k benchmarkingu. In: Moderní řízení, č. 4/1995, s. 33-35,
 • SUĎA, Pavol: Slovenská sporiteľňa začne čoskoro vydávať čipové karty. In: Trend, 20. januára 1999, č. 3, s. 9B.
 • TKÁČ, Adam: F. Szikhart o kríze slovenského bankového sektora. In: Hospodárske noviny, 5. marca 1999, s. V.
 • TREND, 10. septembra 1997, č.37, s. 7-10 C.
 • TREND, 16. septembra 1998, č.38, s.5-9 C.
 • TVAROŠKA, Vladimír: Automaty namiesto ľudí. In: Pravda, č.86, s.IV.
 • TVAROŠKA, Vladimír: Jadro problému. In: Pravda, 15. apríla 1999, č.4, s. I.
 • TVAROŠKA, Vladimír: Vyšší štandard. In: Pravda, č.86, s.II.