Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12987
Posledná úprava
18.09.2020
Zobrazené
2 043 x
Autor:
barborisko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V úvode diplomovej práce sa zvykne konštatovať, že pri výskume bol jedným z kľúčových problémov nedostatok vhodnej literatúry, že skúmaná oblasť ešte nie je dostatočne prebádaná. Fenomén internetu zrejme nemožno charakterizovať výstižnejšie, ako konštatovaním, že pri príprave tejto práce bol problémom naopak nadbytok literatúry.
Prvé internetové médiá vznikli len pred necelým desaťročím a o špecifickej etike týchto médií sa v USA začalo hovoriť len pred niekoľkými rokmi. Na Slovensku doteraz diskusia na túto tému podľa našich poznatkov nebola otvorená žiadnou vedeckou prácou, dokonca ani článkom v novinách. Chýbajú teda názory autorov z rozličných krajín1, chýba pohľad z dlhšieho časového odstupu, úplne absentuje názor širšej verejnosti mimo okruhu zainteresovaných (zväčša predstavitelia akademickej obce a „zaslúžilí novinári“ činní v internetových médiách) a takisto zatiaľ chýbajú hĺbkové výskumy stavu etiky v internetových médiách.
Napriek tomu pri zhromažďovaní materiálov ich rozsah veľmi rýchlo presiahol možnosti skúmania v rámci tejto práce a v rámci jej stanoveného rozsahu. Diela amerických autorov venujúce sa problematike internetových médií nám boli totiž rovnako dostupné, ako pri tradičnom skúmaní2 texty slovenské. Ako príklad možno uviesť niekoľko desiatok hodín zvukového záznamu z konferencie venovanej špeciálne problematike etiky a hodnôt v nových médiách, ktorá sa konala v USA už v roku 1997. Ešte pred piatimi-desiatimi rokmi by bolo prakticky nemožné dostať sa k podrobnému záznamu celej vedeckej konferencie, ktorá sa konala na opačnom konci sveta. Odstránenie technickej bariéry však nerieši problém, ako efektívne spracovať také množstvo informácií, aké predstavuje zvukový záznam niekoľkodňovej diskusie.
Internet je globálne médium a doterajšie skúsenosti ukazujú, že podľa vývoja v bohatších krajinách možno relatívne presne predpovedať vývoj internetového trhu kdekoľvek na svete. Západná Európa o niekoľko rokov zaostáva za USA a o niekoľko ďalších rokov „predbieha“ napríklad Českú republiku, za ktorou zasa Slovensko zaostáva približne o dva-tri roky.
Táto skutočnosť definuje aj cieľ našej práce: nemožno predbehnúť rozvoj spoločnosti a náhlym skokom vyrovnať rozdiel v životnej úrovni, zato je však možné a dokonca veľmi rozumné hovoriť o problémoch, ktoré sa objavujú zatiaľ len v náznakoch.
V oblasti etiky vo väčšine prípadov nemožno dávať presné návody, nemožno predkladať kvantitatívne analýzy a jednoznačné závery. Našim cieľom bolo skôr naznačiť východiská - špecifiká internetových médií oproti tradičným mediálnym formám - a určiť okruhy otázok, ktoré sa v súčasnosti rysujú ako potenciálne etické problémy internetových médií, prípadne už etickými problémami sú, no verejnosť ani sami novinári ich tak zatiaľ nevnímajú.
Ma začiatku práce uvádzame definície základných pojmov a stručne vysvetľujeme podstatu internetu s prihliadnutím na nové možnosti, ktoré ponúka médiám. V druhej kapitole popisujeme rozdiely medzi tradičným publikovaním (či vysielaním rozhlasu alebo televízie) a šírením komunikátov prostredníctvom medzinárodnej počítačovej siete.
...

Kľúčové slová:

etika

médiá

online žurnalistika

internet

hypertext

world wide web (www)

etický kódex

konvergencia médií

zdroje informácií

globálna legislatíva

vydavatelia

ochrana súkromia

plagiátorstvoObsah:
 • ÚVOD -2-
  1. INTERNET AKO NOVÉ MÉDIUM. DEFINÍCIA POJMOV -3-
  1.1 ČO JE TO INTERNET -3-
  1.1.1 Web (www - z angl. World Wide Web - celosvetová pavučina) -3-
  1.1.2 E-mail (z angl. electronic mail, elektronická pošta) -3-
  1.1.3 FTP (angl. File Transfer Protocol - protokol pre prenos súborov) -4-
  1.1.4 IRC (angl. Internet Relay Chat - (voľne) priamy internetový rozhovor) -4-
  1.1.5 Usenet (diskusné skupiny, diskusné konferencie) -4-
  1.1.6 Telnet -5-
  1.1.7 Gopher -5-
  1.2 ČO SÚ INTERNETOVÉ MÉDIÁ -5-
  1.3 PUBLIKUM INTERNETOVÝCH MÉDIÍ -6-
  1.3.1 Internet na Slovensku -7-
  1.3.2 Čo očakáva internetové publikum -8-
  1.4 JE INTERNET MASOVÝM MÉDIOM? -8-
  2. ŠPECIFIKÁ INTERNETOVÉHO PUBLIKOVANIA -10-
  2.1 KONTINUÁLNOSŤ POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ - ŽURNALISTIKA BEZ UZÁVIEROK -11-
  2.2 NEOBMEDZENÝ ROZSAH INFORMÁCIÍ -11-
  2.3 KONVERGENCIA ELEKTRONICKÝCH A TLAČENÝCH MÉDIÍ -12-
  2.4 HYPERTEXT -13-
  2.5 VYDAVATELIA INTERNETOVÝCH MÉDIÍ -14-
  2.6 GLOBÁLNE MÉDIUM BEZ GLOBÁLNEJ LEGISLATÍVY -14-
  2.7 ABSOLÚTNA ZÁVISLOSŤ NA TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOCH -16-
  2.8 SPÄTNÁ VÄZBA -16-
  2.9 PERSONALIZÁCIA -17-
  2.10 JAZYK A ŠTÝL INTERNETOVÝCH MÉDIÍ -18-
  3. ETICKÉ PROBLÉMY V INTERNETOVÝCH MÉDIÁCH -19-
  3.1 OVEROVANIE INFORMÁCIÍ A VYVÁŽENOSŤ SPRAVODAJSTVA -19-
  3.1.1 Opravy v internetových médiách -21-
  3.1.2 Neprofesionalita ako etický prehrešok -22-
  3.1.3 Odporúčanie -22-
  3.2 VYDAVATELIA INTERNETOVÝCH MÉDIÍ A KONFLIKTY ZÁUJMOV -23-
  3.2.1 Záujem novinára, záujem obchodníka -23-
  3.2.2 Partneri a sponzori -24-
  3.2.3 Označovanie inzercie na internete -25-
  3.2.4 Reklama ako pridaná hodnota -26-
  3.2.5 Platené hypertextové odkazy -27-
  3.2.6 Odporúčanie -27-
  3.3 PRIMERANOSŤ JAZYKOVÝCH PROSTRIEDKOV A VKUS, PROPAGÁCIA NÁSILIA ČI XENOFÓBIE -28-
  3.3.1 Reakcie čitateľov -28-
  3.3.2 Hypertextové odkazy na stránky so závadným obsahom -29-
  3.3.3 Legitimizácia nevkusu na internete -31-
  3.3.4 Odporúčanie -31-
  3.4 PLAGIÁTORSTVO A VYUŽÍVANIE CUDZÍCH ZDROJOV NA INTERNETE -32-
  3.5 REŠPEKTOVANIE SÚKROMIA ČITATEĽOV -34-
  3.6 PROBLÉMY NA HORIZONTE -35-
  4. ETIKA TRADIČNÝCH MÉDIÍ V ČASE INTERNETU -36-
  4.1 VZŤAH „TRADIČNÝCH“ A „NOVÝCH“ NOVINÁROV -36-
  4.2 CITOVANIE „INTERNETU“ -37-
  4.2.1 Odporúčanie (ako citovať informácie z internetu) -39-
  4.3 KONTAKT S ČITATEĽMI -40-
  4.4 WEBOVÁ PREZENTÁCIA MÉDIÍ -41-
  ZÁVER -43-

Zdroje:
 • ARANT, David - ANDERSON, Janna Quitney: Online Media Ethics: A Survey of U.S. Daily Newspaper Editors. Updated June 11 2000 [cit. 2001-03-12]. Dostupné z www: < http://www.elon.edu/andersj/onlinesurvey.html >.
 • ARVIDSON, Cheryl: Newspapers' future: Personalized or buffet?. In: The Freedom Forum Online, 04.11.00 [cit. 2001-01-10]. Dostupné z www: < http://www.freedomforum.org/ news/2000/04/2000-04-11-11.asp >.
 • AUDIT NÁVŠTEVNOSTI SERVEROV. In: Stratégie február 2001, ročník 8, s. 58.
 • BELLA, Tomáš: Dobré rady, ako cestovať s internetom. In: JAMBRICH, Ľudo - BELLA, Tomáš: Indočína skrz naskrz 2. diel + dobré rady, ako cestovať s internetom. Bratislava : Mapa Slovakia Bratislava, 2000. 222 s.
 • BELLA, Tomáš: Etika v slovenských internetových médiách [seminárna práca]. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2000. 23 s.
 • BELLA, Tomáš: Internet v roku 2000 - správa o stave siete. In: SME 26. októbra 2000, ročník 8, s. 17-18.
 • BIBEL, Vladimír: Internet pre novinárov. Bratislava : Mgr. Vladimír Bibel, 1998. 65 s.
 • BYRD, Joann: What's Ethical About the New Media [poznámky z prejavu na konferencii Journalism Values & Ethics in New Media]. February 23, 1997 [cit. 2001-01-29] Dostupné z www: < http://poynter.org/dj/Projects/newmedethics/me_weanm.htm >.
 • COLÓN, Aly: When Money and Ethics Collide Online. Posted Feb.14, 2000 [cit. 2000-12-16]. Dostupné z www: < http://poynter.org/centerpiece/021400-index.htm >.
 • COWPERWAIT, John - FLYNN, SIMON: The Internet from A to Z. Cambridge : Icon Books 2000, 480 s.
 • DRGONEC, Ján - VYSKOČ, Jozef: ...a nepožiadaš počítač blížneho svojho. Bratislava : Archa, 1997, 177 s.
 • DRGONEC, Ján: Tlačové právo na Slovensku. Bratislava : Archa 1995, 105 s..
 • DUBE, Jonathan: Writing news online - tip sheet index. Posted November 20, 2000 [cit. 2000-11-20]. Dostupné z www: < http://www.poynter.org/dj/112000.htm >.
 • ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. [cit. 2001-01-26]. Dostupná cez www: < http://www.britannica.com >
 • ETHICS CODE EXAMPLES [etický kódex vytvorený na konferencii Journalism Values & Ethics in New Media]. Spring of 1997, Updated June 11, 2000 [cit. 2000-11-26]. Dostupné z www: < http://www.elon.edu/andersj/ethicsappendix.html > a < http://www.poynter.org/dj/Projects/newmedethics/jvnm1.htm >. GLEICK, JAMES: Chaos. Brno : Ando publishing, 1996. 350 s.
 • HOW MANY ONLINE? [cit. 2001-01-03]. Dostupné z www: < http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/ >.
 • HOW MUCH INFORMATION? Dostupné z www: < http://www.sims.berkeley.edu/how-much-info/ >.
 • JURÍK, Miroslav: Informačné systémy 21. storočia [Diplomová práca]. Bratislava : FF UK, 1995. 80 s.
 • KATZ, Jon: Online or Not Newspapers Suck. In: Wired, September 1994 (2.09), s. 50. Podľa: MCADAMS, Mindy: Online or Not Newspapers Suck (summary). First published on April 29, 1995, Last updated on December 4, 1995 [cit. 2001-03-01]. Dostupné z www: < http://www.well.com/~mmcadams/ wired.9-94.html >.
 • KEES, Beverly: News now: Make it fast — and analytical. In: The Freedom Forum Online, 03.28.00 [cit. 2001-03-12]. Dostupné z www: < http://www.freedomforum.org/news/2000/03/ 2000-03-28-07.asp >.
 • KUNCZIK, Michael: Základy masové komunikace. Praha : Karolinum, 1995. 307 s.
 • LASICA, J. D.: Attracting young talent to Web journalism. The American Journalism Review, May 1999. Posted March 5, 1999 [cit. 2001-01-21]. Dostupné z www:
 • < http://www.well.com/~jd/colmay99.html >.
 • LASICA, J. D.: Ethics Debate: It's Time to Move On. In: Online Journalism Review, Posted March 11, 1999 [cit. 2001-01-05]. Dostupné z www:
 • < http://ojr.usc.edu/content/story.cfm?id=92 >.
 • LASICA, J. D.: Choose your bedmates wisely. In: The Industry Standard, Dec. 31, 1998 [cit. 2001-01-09]. Dostupné z www: < http://www.well.com/~jd/TISdec98.html > a < http://www.thestandard.net/articles/display/0,1449,3012,00.html >.
 • LASICA, J. D.: Online News Industry [Online news hour - an evolving medium]. April 26, 1999 [cit. 2001-01-23]. Dostupné z www: < http://www.pbs.org/newshour/bb/media/
 • jan-june99/lasica_qa.html >.
 • LASICA, J. D.: Preserving Old Ethics in a New Medium. In: American Journalism Review, december 1997 [cit. 2001-01-13]. Dostupné z www: < http://ajr.newslink.org/ajrjd24.html.
 • LASICA, J. D.: Protecting the privacy of Net users. In: The American Journalism Review, April 1999, Posted Feb. 14, 1999 [cit. 2000-12-12]. Dostupné z www: < http://www.well.com/~jd/colapr99.html >.
 • LASICA, J. D.: Salon magazine: The best zine on the Net?. In: The American Journalism Review, June 1998 [cit. 2000-11-23]. Dostupné z www: < http://www.well.com/~jd/salon.html >.
 • ...