Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
12132
Posledná úprava
24.09.2019
Zobrazené
597 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súčasným trendom je prechod podnikov od funkčného usporiadania na procesné. Procesný pohľad chápe organizáciu ako súbor procesov, ktoré prekračujú jednotlivé organizačné jednotky v podniku a dodávajú svoje výstupy externému, či internému zákazníkovi. Procesný prístup je chápaný ako kľúčový nástroj pre neustále zlepšovanie firemných procesov. Zavedenie procesného riadenia so sebou prináša množstvo zmien, ktorých výsledkom by malo byť získanie väčšej konkurencieschopnosti, dosahovanie vyššej produktivity a efektívnosti firiem. Implementácia týchto zmien však vyžaduje dôkladné porozumenie princípom procesného riadenia.

Téma tejto diplomovej práce je prechod od funkčného riadenia k procesnému. Pri spracovávaní mojej práce budem spolupracovať so spoločnosťou Jitona, a.s., ktorá plánuje prechod na procesné riadenie.

Kľúčové slová:

procesný manažment

marketing

reengineering

výrobková komisia

podporné procesy

procesná mapa

tvorba ponuky

zhodnotenie nákladov

príjem objednávokObsah:
 • Úvod
  1 Základné pojmy pri identifikácií procesov
  2 Funkčné a procesné riadenie
  2.1 Funkčné riadenie
  2.2 Procesné riadenie
  2.2.1 Zásady procesného riadenia
  2.2.2 Implementácia procesného manažmentu
  2.3 Základné rozdiely medzi procesným a funkčným riadením
  2.4 Problémy prechodu z funkčného riadenia na procesné riadenie
  3 Analýza a modelovanie procesov, procesné mapovanie
  3.1 Základné náležitosti modelovania procesov
  3.2 Nástroje a metódy pre mapovanie procesov
  4 Prístupy ku zdokonaľovaniu procesov
  4.1 Bpi - business process improvement
  4.2 Bpr - business processs reengineering
  4.2.1 Klasické metodiky procesného reengineeringu
  4.2.2 Ďalšie metodiky.
  4.3 Vzťah bpr a bpi
  5 Praktická časť
  5.1 Základné informácie o spoločnosti jitona, a.s
  6 Funkčné riadenie spoločnosti jitona,a.s.
  6.1 Obchodný útvar
  6.2 Útvar riadenia technickej prípravy
  6.3 Výrobková komisia
  6.4 Činnosti súvisiace s prípravou nového výrobku
  6.4.1 Získanie informácií o potenciálnych zákazníkoch
  6.4.2 Návrh spolupráce so zákazníkom
  6.4.3 Posúdenie produktu z hľadiska strategického zámeru firmy a z hľadiska väzby na schválený rozpočet
  6.4.4 Vývoj nového produktu
  7 Prechod na procesné riadenie -návrhová časť
  7.1 Identifikácia hlavných a podporných procesov
  7.2 Marketing
  7.3 Proces návrh a vývoj
  7.4 Tvorba ponuky
  7.5 Príjem objednávok
  7.6 Návrhy procesných máp
  7.6.1 Proces zistenie požiadaviek zákazníka
  7.6.2 Proces vývoj
  8 Ekonomické zhodnotenie nákladov a prínosov zavedenia procesného riadenia v spoločnosti jitona, a.s
  8.1 Náklady na zavedenie procesného riadenia v spoločnosti jitona, a.s.
  8.2 Prínosy zavedenia procesného riadenia v spoločnosti jitona, a.s.
  8.3 Postup implementácie procesného riadenia v spoločnosti jitona, a.s.
  Záver
  Zoznam použitej literatúry
  Zoznam obrázkov
  Zoznam tabuliek
  Zoznam príloh

Zdroje:
 • BLAŽEK, L., LANDA, M. Ekonomika a řízení podniku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 96 s. ISBN 80-210-3960-4.
 • FIALA, J., MINISTR, J. Průvodce analýzou a modelováním procesů. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. 109 s. ISBN 80-248-0500-6.
 • HROMKOVÁ, L. Teorie průmyslových podnikatelských systémů I. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001. 118 s. ISBN 80-731-8038-3.
 • KRYŠPÍN, L. Ekonomika procesně řízených organizací. Praha : Oeconomica, 2005. 53 s. ISBN 80-245-0965-2.
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy, Procesní řízení a modelování. Praha : Grada Publishing, 2006. 265 s. ISBN 80-247-1281-4.
 • Zpravodajský portál časopisu IT Systéme
 • Syque - Success Through Understanding