Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových

Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
14,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2137
Posledná úprava
25.09.2016
Zobrazené
3 043 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce bolo použiť metódy diagnostiky k určovaniu prevádzkovej spoľahlivosti strojového parku. Podstatou bolo stanovenie, resp. určenie limitných hodnôt potrebných pre údržbu daného stroja, ale aj poukázať na význam použitia tribotechnickej diagnostiky hlavne v závislosti od rýchlosti, presnosti a finančnej nenáročnosti pri určovaní okamžitého stavu oleja. Objektom diplomovej práce bol strojový park pozostávajúci z piatich strojov. Ide o stroje ktoré sa používajú pri obrábaní kovov, presnejšie sú to frézy, sústruhy, brúsky. Po odobratí oleja z mazacej sústavy stroja bol tento olej použitý ako médium pre získavanie informácií o technickom stave stroja, režime trenia a opotrebenia. Na získanie týchto informácií je potrebné uskutočniť všetky skúšky (merania) na daných prístrojoch v tribotechnickom laboratóriu. Pre správnu interpretáciu informácií o životnosti oleja je potrebné vykonať skúšky (merania) po viacerých odberoch oleja.
Zisťovanie technického stavu pozostáva z určenia odchýliek od normálneho stavu, analýzy druhu a príčin vzniku týchto odchýliek a následného diagnostického záveru.
Význam diagnostiky spočíva v objektivite rozhodovania, zrýchlení opráv, lokalizácii poruchy, zmenšení počtu porúch rozpoznaním predporuchového stavu, predchádzaní havarijným stavom a predĺžení fyzickej životnosti zariadení. Výsledkom tejto práce bude posúdenie prevádzkyschopnosti daného oleja, určenie režimu trenia a opotrebenia, stanovenie intervalu výmeny oleja , ktorý je dôležitým parametrom pri údržbe zariadení. Týmto zistením by sa malo predísť nadmernému znečisteniu oleja, s čím súvisí aj príslušné opotrebenie. Na záver to bude celkové posúdenie technického stavu daného strojového parku.

Kľúčové slová:

stroj

olej

spoľahlivosť

diagnostika

trenie

mazanie

ekonomická efektívnosť prevádzkyObsah:
 • 1 Úvod -3-
  2 Literárny prehľad -4-
  2.1 Teória spoľahlivosti 4
  2.1.1 Základné pojmy teórie spoľahlivosti 4
  2.1.2 Predmet sledovaný z hľadiska spoľahlivosti a jeho stavy 5
  2.1.3 Javy a procesy sledovaných predmetov 6
  2.1.4 Ukazovatele prevádzkovej spoľahlivosti 7
  2.1.5 Skúšky spoľahlivosti 8
  Potrebné dokumenty o skúške 9
  2.1.6 Základné etapy formovania spoľahlivostných vlastností 9
  2.2 Simulácia a optimalizácia spoľahlivosti vs 10
  2.2.1 Súbor algoritmov pre simuláciu a optimalizáciu spoľahlivosti vs 11
  2.2.2 Algoritmus pre kvantifikáciu vplyvu spoľahlivosti na ekonomickú efektívnosť prevádzky 11
  2.2.3 Algoritmus pre kvantifikáciu vplyvu spoľahlivosti vs na bezpečnosť ich prevádzky 15
  2.3 Klasifikácia porúch 16
  2.4 Princípy diagnostických metód 16
  2.4.1 Tribotechnická diagnostika 16
  2.4.2 Vibrodiagnostika 19
  2.5 Základné tribologické pojmy 20
  2.5.1 Opotrebenie 20
  2.5.2 Trenie 21
  2.5.3 Mazanie 23
  3 Cieľ práce -25-
  4 Metodika práce -26-
  4.1 Postup pri odbere vzorky 26
  4.2 Merania tribotechnickej diagnostiky 27
  4.2.1 Meranie celkových nečistôt (cn) a obsahu vody (h2o) 27
  4.2.2 Meranie bodu vzplanutia oleja (bvz) 28
  4.2.3 Meranie množstva oterových častíc (wpc) 28
  4.2.4 Ferografické meranie 29
  4.3 Metóda merania vibrácií 30
  4.4 Software na vyhodnotenie nameraných údajov 30
  5 Vlastná práca -30-
  5.1 Analýza súčasného stavu 30
  5.2 Systém starostlivosti o strojový park 32
  5.3 Charakteristika skúmaných olejov 33
  5.4 Analýza vzoriek olejov a meranie vibrácií 34
  5.5 Ekonomické zhodnotenie návrhov 53
  5.5.1 Ekonomický význam tribotechniky 53
  5.5.2 Ekonomické zhodnotenie navrhnutého riešenia 55
  6 Záver -56-
  7 Použitá literatúra -58-

Zdroje:
 • AL HAKIM, H. - BLAŽOVSKÝ, J.: Tribológia a servis strojov. Prešov : FVT. 2002, 227 s.
 • BEČKA, J.: Tribologie. Praha : ČVUT. 1997, 212 s.
 • BIGOŠ, P. - PIDÁNY, J.: Prevádzková spoľahlivosť. Bratislava : ALFA. 1994, 272 s.
 • BLAŠKOVIČ, P. a kol.: Tribológia. 1.vyd. Bratislava : ALFA. 1990, 360 s.
 • DANKO, M.: Prevádzková spoľahlivosť strojov. Zvolen : ES VŠLD. 1991, 216 s.
 • DRÁB, V. - MOC, L.: Teorie spolehlivosti a řízení jakosti. Liberec : VŠSaT. 1992, 350 s.
 • FABIÁN, S.: Zvyšovanie spoľahlivosti výrobných systémov na optimálnu úroveň. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška. 1998, 147 s.
 • HAVLÍČEK, J. a kol.: Provozní spolehlivost strojů. Praha : SNTL. 1986, 610 s.
 • HLAVIČKA, J.: Diagnostika a spoľahlivosť. Praha : ČVUT. 1989, 240 s.
 • KAHANCOVÁ, E.: Spoľahlivosť a diagnostika. Košice : VŠT. 1991, 175 s.
 • KOPÁČEK, J.: Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha : SNTL. 1990, 159 s.
 • SEKEREŠ, J.: Prevádzková spoľahlivosť strojov. Bratislava : ALFA. 1996, 204 s.
 • SKŘIVÁNEK, M. - POLÍVKA, E.: Provozní spolehlivost a údržba strojů. Praha : SNTL. 1974, 250 s.
 • SUCHÁNEK, Z.: Prevádzková spoľahlivosť strojov. Bratislava : ALFA. 1997, 225 s.
 • ZNAMIROVSKÝ, K. a kol.: Provozní spolehlivost strojů a agregátů. Praha : SNTL. 1981, 331 s.