Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
3,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42901
Posledná úprava
27.01.2014
Zobrazené
2 640 x
Autor:
martinn
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Súčasnú tvár dnešného sveta pozná každý z nás. Pokrok vedy a techniky, inovácie a zlepšenia, ktoré postupným vývojom ľudstvo zaviedlo do každodenného užívania dnes prispievajú k zlepšeniu kvality života. Myšlienka pokojného a stabilného jestvovania bez konfliktov, sporov a nepokojov patrí k základným ideám filozofie života. Trend vývoja spoločnosti však poukazuje na markantné rozdiely vnímania tejto myšlienky.
Situácia, kedy dochádza k využívaniu nástražného výbušného systému rôznymi záujmovými skupinami na dosiahnutie požadovaného cieľa, predstavuje výrazné memento života každého z nás a stáva sa čoraz častejšou súčasťou prítomnosti. Pri takejto udalosti dochádza z pravidla k škodám na majetku, vzniku nepriaznivej spoločenskej situácie, ale aj stratám na ľudských životoch, čo predstavuje najvzácnejšiu hodnotu, ktorú je potrebné chrániť.
Problematika prielomovej odolnosti materiálov je vzhľadom na vznikajúce situácie veľmi aktuálna a je potrebné sa ňou zaoberať. Poznaním hodnôt, ktoré dosahujú jednotlivé materiály voči účinkom pôsobenia vplyvov vznikajúcich pri výbuchu nástražného výbušného systému s následným návrhom vhodného riešenia ochrany mnohokrát predstavuje hranicu medzi bezpečnou situáciou a vznikom veľmi vážnych či smrteľných poranení.

Kľúčové slová:

rázová vlna

snímač

trhavina

ochrana

vlnenie

Danubit

OstravitObsah:
 • Úvod 9
  1 Rázová vlna 11
  1.1 Pôsobenie rázovej vlny 12
  1.1.1 Odraz rázovej vlny 14
  1.1.2 Dynamický tlak 16
  1.2 Reakcie objektu na pôsobenie rázových vĺn 16
  1.3 Priebeh rázovej vlny 17
  2 Používané trhaviny 19
  2.1 Trinitrotoluén (tnt) 19
  2.2 Termobarické trhaviny 21
  2.2.1 Rázové vlny termobarických trhavín 22
  2.3 Dusičnan amónny + palivo ( dap ) 25
  2.3.1 Dap - 2 27
  2.3.2 Dap - e 27
  2.4 Ecodanubit 28
  2.4.1 Ostravit 28
  2.5 Plnp - 10 29
  3 Spôsob ohrozenia 30
  3.1 Hrozba použitia a umiestnenie nvs 30
  3.2 Poškodenie stavieb 33
  3.2.1 Pôsobenie rázovej vlny na okenné výplne 37
  3.2.2 Pôsobenie rázovej vlny na ľudské telo 37
  3.3 Šírenie rázových vĺn 39
  3.4 Črepinový účinok ako nepriaznivý efekt pôsobenia rázových vĺn 41
  3.4.1 Zranenia vznikajúce pôsobením vzniknutých fragmentov 42
  4 Meranie rázových vĺn 45
  4.1 Itop 4-2-822 (international test operations procedure) 45
  4.2 Komponenty meracej zostavy 46
  4.2.1 Tlakový senzor ( snímač ) 46
  4.2.2 Jednokanálový signálny kondicionér 47
  4.2.3 Adlink pci-9820 high-speed dikitalizér a expresscard ec 8560 48
  4.2.4 Vyhodnocovacie zariadenie 49
  4.2.5 Ochranné a podporné prostriedky 50
  4.3 Postup merania tlakovej ( rázovej vlny ) 52
  5 Komparácia meracích a výpočtových metód 54
  5.1 Rozostavenie meracej zostavy 54
  5.2 Výpočet hodnôt a redukované charakteristiky 56
  5.3 Porovnanie myšlienok a tvrdení 57
  5.3.1 Ruské pramene 58
  5.3.2 B. sadovskij, m. a. 59
  5.3.3 C. henrych, j. 59
  5.3.4 D. makovička, d. 59
  5.4 Porušenie stien alebo miestností budovy 60
  5.4.1 Kombinácia statického a dynamického zaťaženia 61
  5.5 Hodnoty skúšok získané výpočtom a meraním 62
  5.6 Meteorologické podmienky 64
  5.7 Komparácia výsledkov 65
  5.8 Vyhodnotenie výsledkov 73
  6 Navrhovaný systém ochrany 78
  6.1 Proces ochrany 78
  6.2 Úroveň ochrany 82
  6.3 Stenové konštrukčné riešenia 83
  6.3.1 Polymérové nástreky 86
  6.4 Otvorové výplne 87
  6.4.1 Okenné otvorové výplne 88
  6.5 Laminátové sklá 90
  6.6 Okenné záclony 91
  Záver 92
  Zoznam použitej liteatúry 94
  Príloha a : fotodokumentácia vykonaných skúšok rázových vĺn 97
  Príloha b : graf meranie priebehu rázovej vlny meracím zariadením 101

Zdroje:
 • JÁNOVSKÝ, B. 2008. Prednáška na tému : Působení vzdušných rázových (tlakových) vln na zařízení a osoby. Pardubice : Univerzita Pardubice, Katedra teorie a tehcnologie výbušnín, 2008
 • FEMA 426. 2003. Risk Management Series, Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings. [on line]. U.S. Department of Homeland Security [2011-11-07]. Dostupné na : http://www.fema.gov/pdf/plan/prevent/rms/426/fema426.pdf
 • VÁVRA, P. - VÁGENKNECHT, J. 2002. Teorie působení výbuchu. Univerzita Pardubice ISBN 80-7149-494-7, 2002
 • TNT ekvivalent [ on line ] Wikipedia, free encyclopedia [ 2011-12-19]. Dostupné na: http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php?title=Speci%C3%A1ln%C3%AD%3ASearch&search=tnt&go=J%C3%ADt+na
 • TĚŠITEL, J. 2006. Termobarické trhaviny. Explosia a.s. VÚPCH, Pardubice - Semtín, 2006
 • Monbiot: Američané užívali ve Fallúdži termobarických zbraní, jako Rusové v Čečně. 2005. [on line]. Britské listy. [2011-02-11]. Dostupné na : http://blisty.cz/art/25874.html
 • EXXPERTS. 2003 [on line]. Ammonledkové trhaviny I. P.X.D. Experts. [2012- 02-11]. Dostupné na : http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/Vybusnin/PXD/cl/dap.htm
 • Návod na používanie banskej skalnej trhaviny DAP -2, DAP -E, Ecodanubit, Ostravit, Semtex 10. Istrochem Explosives. 2008
 • VYSOCKÝ, M. 2011. Implementácia detekčných zariadení do objektov osobitnej dôležitosti. Súťažná práca SVOČ, Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho Inžinierstva. 2011
 • KROUPA L. 2010. Prednáška na tému : Hrozba bombových útokov. Žilina : Univerzita obrany Brno, Česká republika, 2010
 • Installation force protection guide. 2003. [on line]. United States Air Force [2011-07-05]. Dostupné na : http://www.tisp.org/index.cfm?cdid=10810&pid=10261
 • CDC INJURY PREVENTION. 2010 Explosions and Blast Injures . [on line]. Department of Health & Human services USA, [2011-12-03]. Dostupné na : http://www.bt.cdc.gov/masscasualties/explosions.asp
 • VYSOCKY, M. 2010. Značkovanie výbušnín - ľahšia detekovateľnosť a zamedzenia zneužitia výbušnín k teroristickým akciám. Bakalárska práca, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2010
 • FEMA 429, 2008. Incremental Protection for Existing Commercial Building from Terrorist Attack. [on line]. Department of Homeland Security [2011-11-07]. Dostupné na : http://www.fema.gov/pdf/plan/prevent/rms/429/fema429.pdf
 • MAKOVIČKA, D. 2010. Navrhování stavební konstrukce při zatížení tlakovou vlnu od výbuchu . ČVUT v Praze, Kloknerův ústav. Praha, 2010
 • ITOP 4-2-822. 2000. Electronic Measurement of Airblast Overpressure. International Test & Evaluation Steering Comitee, 2000.
 • 137A22. 2011 Product manual of ICP® blast pressure pencil probe. [on line]. PCB Piezotronics, [2012-01-03]. Dostupné na : http://www.pcb.com/contentstore/docs/PCB_Corporate/Pressure/products/Manuals/137A23.pdf
 • ADLINK INTRODUCES. 2011. Product news about PCI-9820 High-Speed digitizer. [on line]. Adlink Technology inc. [2011-12-13]. Dostupné na :http://www.adlinktech.com/news/news_detail.php?file=Products/n_106.h tm
 • HESEK, J. 2011. Používateľská príručka - Meracia zostava na záznam a analýzu analógových signálov. VTSÚ Záhorie, 2011.
 • VTSÚ ZÁHORIE. 2011 Informácie získané počas študíjnej praxe vykonávanej v priestoroch VTSÚ Záhorie, v období 28.3. 2011 - 1. 4 . 2011 a 24.10 2011 - 28. 10.2011.
 • Meteorologické údaje z meracej stanice Kuchyňa-Nový Dvor za obdobie 25.-26.1.2012, poskytnuté Slovenským hydrometeorologickým ústavom v zastúpení Ľ. Jančovičovej.
 • Oznámenie Komisie týkajúce sa opatrení na zaistenie väčšej bezpečnosti pri výbušninách, rozbuškách, zariadeniach používaných na výrobu bômb a strelných zbraniach /* KOM/2005/0329 v konečnom znení, 2005. [on line].Komisia Európskych spoločenstiev. Brusel 2005[2011-11-01]. Dostupné na : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0329:SK:HTML
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používan. 2010. [on line]. Európska komisia.Brusel 2010. [2011-06-17]. Dostupné na : http://eur-lex.europa.eu/Notice.do? mode=dbl&langen&lng1=en,sk&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,I t,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=523080:cs&page=2&hwords=dusi%C4 %8Dnan+am%C3%B3nny%7E
 • SPECNAZ. 2008, Diskuzní forum na tému : Preč od trosiek [on line]. Specnaz - diskusný portál. [2011-12-7]. Dostupné na : http://www.specnaz.cz/forum/viewtopic.php?t=3681&view=next
 • DoD Minimum antiterrorism standards for buildings. 2002. [on line]. Department of Defence, United States of America. [2011-06- 23]. Dostupné na : http://www.fspscorp.com/docs/DoDStandards.pdf
 • NGO,T. - MENDIS,P. - GUPTA, A. -RAMSAY, J. 2007. Blast Loading and Blast Effect on Structures.[on line]. The Universtity of Melbourne, Australia. [2011-09-15]. Dostupné na : http://www.ejse.org/Archives/Fulltext/200707.pdf
 • Line x