Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13718
Posledná úprava
10.06.2021
Zobrazené
2 095 x
Autor:
allca
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Problematika pracovného prostredia sa dostala do centra pozornosti spoločnosti až v priebehu tohto storočia. Záujem odborníkov sa sústreďoval predovšetkým na vplyv pracovného prostredia na výkon a na možnosti predchádzania pracovným úrazom. Úsilie o zvyšovanie produktivity práce neobišlo ani skúmanie vplyvu optimalizácie pracovného prostredia na výkon pracovníka. Postupne sa začali skúmať aj ekonomické aspekty tvorby a ochrany pracovného prostredia s rôznymi prístupmi a cieľmi ich riešenia.
Každá ľudská činnosť je spojená s rizikom a prináša so sebou také nečakané a nežiadúce udalosti ako sú úraz, poškodenie zdravia, materiálne škody.
Príčin, ktoré spôsobujú vznik uvedených udalostí, je samozrejme viac. Aj keď mnohé z nich spočívajú v samotnom charaktere práce a nemožno im v pracovnom a technologickom procese úplne vylúčiť, na základe vykonaných analýz zisťujeme, že v prevažnej miere ich zapríčiňuje konanie, resp. nečinnosť ľudského faktora.
Ako sa dynamicky rozvíjajú ľudské činnosti a ich technika, mení sa i pracovné prostredie. Súčasne je treba dbať na to, aby sa pri zlepšovaní technických parametrov technologických procesov pracovné prostredie nezhoršovalo, ale naopak, zlepšovalo.
V súčasnosti sa najintenzívnejšie rozvíja technická bezpečnosť. Zohľadnenie požiadaviek bezpečnosti je jednou zo základných podmienok v etape projektovania a konštruovania ako aj v etape prevádzky, opráv, údržby a recyklingu. Prispieva k tomu aj sústava legislatívnych predpisov v oblasti bezpečnosti.
...

Kľúčové slová:

práca

prostredie

pracovné prostredie

zdravie

ochrana zdravia

BOZP

bezpečnosť

riziko

technické riziko

nebezpečenstvo

ohrozenie

poškodenie

škoda

úraz

pracovný úrazObsah:
 • 1. Úvod
  1.1. Cieľ diplomovej práce
  2. LEGISLATÍVA
  2.1. Medzinárodná legislatíva
  2.2. Vnútroštátna legislatíva
  3. Základné pojmy
  4. Metódy posudzovania rizika
  4.1. Identifikácia ohrození
  4.2. Klasifikácia rizika
  4.3. Zníženie alebo minimalizovanie rizika
  4.4. Kombinované metódy posúdenia rizika
  4.4.1. Katalógové listy
  4.5. Metóda HAZOP
  4.6. Jednoduché metódy pre ohodnotenie rizika
  ...
  7.2. Identifikácia ohrození pomocou katalógových listov
  7.3. Ohodnotenie rizika komplexnou metódou posudzovania rizika na pracovnom mieste - IVSS
  7.4. Určenie dôsledkov výbuchu
  7.4.1. Výpočet dôsledku výbuchu
  7.5. Určenie dôsledkov horenia (tepelný impulz)
  8. Vyhodnotenie procesu posudzovania rizika
  8.1. Všeobecné ustanovenia platné na prevádzke Kyslikáreň
  8.2. Minimalizácia rizika a návrh opatrení
  9. Praktická použiteľnosť dosiahnutých výsledkov.
  10. Záver
  11. ZUSAMMENFASSUNG
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
  ZOZNAM PRÍLOH

Zdroje:
 • Sinay, J. a kol.: Riziká technických zariadení - manažérstvo rizika. OTA, a.s., Košice, 1997.
 • ISO/IEC 51.
 • Dvoran, E.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Práca, spol. s.r.o., Bratislava, 1994.
 • Práznovský, A. a kol.: Odškodňovanie úrazov a chorôb z povolania. Práca, spol. s.r.o., Bratislava, 1995.
 • Dittrich, F.: Modelovaní následku průmyslových havárií. TPL s.r.o., Praha, 1997.
 • Vyhláška 74/96 - ÚBP SR.
 • Denkstein, J.: Ochrana objektu před účinky havarijních výbuchu I., Vzdušné rázové vlny a vnitřní výbuch. Pardubice, 1991.
 • Bína, J. a kol.: Malá encyklopédia chémie. Obzor, Bratislava 1981.
 • Andrlík, K. a kol.: Chemické tabuľky. SVTL, Bratislava, 1986.