Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10201
Posledná úprava
16.10.2018
Zobrazené
5 912 x
Autor:
fenemka
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Napriek tomu, že rok 1989 bol koncom obdobia existencie centrálene riadeného hospodárstva na Slovensku a začiatkom obdobia budovania trhovej ekonomiky vyznačujúcej sa vysokou dynamikou zmien celého radu faktorov ovplyvňujúcich situáciu na trhu, ako najvyššej riadiacej sily ekonomiky, ostáva plánovanie východiskovou funkciou pre výkon ostatných funkcií manažmentu.
Osobitné postavenie v sústave podnikových plánov má podnikateľský plán. Podnikateľský plán nie je len vnútorným dokumentom podniku poskytujúcim informácie o súčasnom stave, cieľoch podniku, stratégiách ich dosiahnutia a podnikovom okolí, ale taktiež významným nástrojom pri získavaní zdrojov financovania podniku.
Napriek tomu, že malé a stredné podniky majú nezastupiteľnú úlohu v národnom hospodárstve, trpia práve tieto podnikakateľské subjekty najväčším nedostatkom kapitálu. Jednou z inštitúcií, ktorá pomáha malým a stredným podnikom okrem iného aj v oblasti získavania kapitálového vybavenia je Business and Innovation Centre (BIC, spol. s r.o.).

Kľúčové slová:

podnikateľský plán

konkurencia

životné prostredie

podpora predaja

výrobný proces

organizačný plán

analýza trhu

podnikanie

plánovací procesObsah:
 • Obsah -5-
  Úvod -6-
  I. VYmedzenie základných pojmov, podmienok pre podnikanie a teoretických východísk pre tvorbu podnikateľských plánov -7-
  1.1 Vymedzenie základných pojmov -7-
  1.1.1 Podnikanie -8-
  1.1.2 Podnikateľ -8-
  1.1.3 Podnik -10-
  1.2 Podmienky pre podnikanie -10-
  1.2.1 Charakteristika všeobecných podmienok pre podnikanie -10-
  1.2.2 Súčasný stav vo vytváraní vhodného podnikateľského prostredia na slovensku -10-
  1.3 Podnikové plánovanie -12-
  1.3.1 Charakteristika plánovania ako jednej z funkcií manažmentu -12-
  1.3.2 Plánovací proces v podniku -13-
  1.3.3 Druhy podnikových plánov a ich hierarchia -14-
  1.4 Podnikateľký plán, jeho význam a druhy -17-
  1.4.1 Podnikateľský plán pre internú potrebu -18-
  1.4.2 Podnkateľský plán pre externú potrebu -18-
  1.4.3 Formy podnikateľských plánov -19-
  1.4.4 Štruktúra ppodnikateľských plánov -20-
  1.5 Požiadavky kladené na obsahovú a formálnu stránku podnikateľských plánov -24-
  1.5.1 Odporúčania k príprave a k procesu tvorby podnikateľských plánov -24-
  1.5.2 Odporúčania k rozsahu a úprave podnikateľských plánov -25-
  1.5.3 Odpporúčania k obsahovej stránke podnikateľských plánov -26-
  II. Odporúčania k obsahovej náplni jednotlivých častí podnikateľského plánu -27-
  2.1. Zhrnutie podnikateľského plánu -28-
  2.2 Opis podniku -28-
  2.2.1 Existujúci podnik -28-
  2.2.2 Novovznikajúci podnik -28-
  2.3 Opis výrobku alebo služby -28-
  2.4 Konkurencia -29-
  2.5 Porovnanie s konkurenciou -30-
  2.6 Analýza trhu -30-
  2.7 Predaj a podpora predaja -32-
  2.8 Výrobný proces -34-
  2.9 Organizačný a personálny plán -35-
  2.10 Dopad na životné prostredie -35-
  2.11 Finančný plán -35-
  2.11.1 Charakteristika jednotlivých častí finančného plánu ako súčasti podnikateľského plánu pre externú potrebu -36-
  2.11.2 Charakteristika jednotlivých častí finančného plánu ako súčasti podnikateľského plánu pre internú potrebu -39-
  III. Podnikateľský plán firmy igor kmetz -45-
  Záver -74-
  Resume -76-
  Zoznam použitej literatúry -78-

Zdroje:
 • Bártová, H.- Bárta, V.: Marketingový výskum trhu, Economia, Praha, 1991.
 • Blackwell, E.: Podnikatelský plán, Readers International, Praha, 1993.
 • Bureš, I..: Praktická škola marketingu 2.
 • Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada Publishing, Praha, 1995.
 • Chodasová, A. a kol.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch, ES EU, Bratislava, 1994.
 • Jakúbek, I. a kol.: Základy všeobecnej ekonomickej teórie, ES EU, 1993
 • Jassinger, A.: Tajomstvá úspechu malého súkromného podnikania, Slovenská kniha, Bratislava, 1991.
 • Johnson, R..: Ako zostaviť dobrý podnikateľský plán, OPEN WINDOWS, Bratislava, 1996.
 • Johnson, R.: Ako zostaviť dobrý podnikateľský plán za sedem dní, OPEN WINDOWS, Bratislava, 1996.
 • Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing, SPN, Bratislava, 1993.
 • Marková, V. - Longaurevá, A. - Šulajová, I.: Podnikovohospodárska náuka, ES VŠE, Bratislava, 1992.
 • Pilková, A. - Grznár, M. - Rezňáková, M. - Štrbová, E.: Firemné plánovanie, ES EU, Bratislava, 1994
 • Strážovská, E. - Cibáková, V. - Lipianska, J.: Podnikateľský proces - konkurenčná oblasť, SOFA, Bratislava, 1996.
 • Struck, U.: Přesvědčivý podnikatelský plán, Management Press, Praha, 1992.
 • Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie I..a II., Súvaha, Bratislava, 1994.
 • Finančný poradca podnikateľa 1/96.
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Časopisecká literatúra: Trend - ročníky 1997, 1998.