Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových

Marketing (charakteristika, ciele, marketingový mix...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48335
Posledná úprava
16.03.2023
Zobrazené
44 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aká je charakteristika marketingu?

Slovo marketing sa skladá z dvoch slov a to market, čo znamená trh a ing, čo znamená prebiehajúca činnosť.
Z celospoločenského hľadiska sa marketing chápe ako spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú.
Marketing je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie a ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách.
Marketing je obchodná politika a výrobná politika vychádzajúca z požiadaviek trhu zameraná na dosiahnutie maximálneho ekonomického efektu v trhových vzťahoch.
Marketing je všeobecne považovaný ako podnikateľská metóda, ktorá umožňuje podniku hľadať odbytový trh pre svoje produkty, vytvárať trh a systematicky sa o tento trh starať.
Marketing je úsilie pre dosahovanie cieľov podniku.
Marketing je cesta k dosiahnutiu spokojných zákazníkov.
Marketing je integrálnou súčasťou firemnej kultúry a systému spoločne zdieľaných hodnôt.
Marketing je činnosť, ktorá sa snaží zvýšiť predaje alebo povedomie o určitom produkte alebo službe.
Marketing môžeme definovať ako úsilie predať správny produkt na správne miesto za správnu cenu.
Marketing je proces plánovania a vykonávania koncepcie, ceny, propagovania a distribúcie myšlienok tovaru a služieb s cieľom uskutočniť výmenu, ktorá plnohodnotne uspokojuje potreby zákazníka.
Marketing je časť procesu riadenia, ktorého výsledkom je poznanie, predvídanie, ovplyvňovanie a v konečnej fáze uspokojenie potrieb a prianí zákazníka efektívnym a výhodným spôsobom zabezpečujúcim splnenie cieľov podniku.
Podľa Zamazalovej možno marketing ponímať ako súbor aktivít, ktorých cieľom je predvídať, zisťovať, stimulovať a uspokojiť potreby zákazníka.
Podľa Jakubíkovej marketing je integrovaný komplex činností od výskumu trhu, analýzy prostredia, prieskumu potrieb a prianí zákazníkov, čí štúdii nákupného rozhodovacieho procesu spotrebiteľov cez koncepčné činnosti ako sú plánovanie, tvorba produktu, voľba distribučných ciest, cenová politika a iné.
Podľa Kottlera a Armstronga marketing je spoločenský a manažérsky proces, ktorého prostredníctvom uspokojujú svoje potreby a priania jednotlivci alebo skupiny v rámci zmien v procese výroby produktov a ich hodnôt.
Podľa Krettera a Nagyovej marketing v praxi je chápaný aj ako súbor podnikových aktivít, ktoré sa dotýkajú všetkých podnikových činností od počiatkovej výroby produktu až po konečný predaj. Tento postoj k marketingu má aj hmlisté stránky, ktoré sa prejavujú najmä v zužovaní marketingu na vymedzené dielčie časti.
...

Kľúčové slová:

marketing

marketingový mix

distribučný kanál

produkt

cena

propagácia

distribúcia

reklama

trh

predaj

zákazník

klient

ekonomika

manažment

marketingová stratégiaObsah:
 • 1. Aká je charakteristika marketingu?
  2. Aké je vysvetlenie jednej definície marketingu?
  3. Aká je charakteristika marketingu ako metódy?
  4. Od čoho závisí marketing?
  5. Čo zahŕňa marketing?
  6. Aký je konečným sudcom pri realizácii nápadu?
  7. Aký bol motív k vzniku marketingu?
  8. Aký je cieľ marketingovej koncepcie?
  9. Aké sú základné marketingové činnosti?
  10. Ako sa nazýva hlavná marketingová funkcia?
  ..
  54. Aké je vysvetlenie obsahu marketingovej stratégie?
  55. Aké sú typy marketingových stratégii?
  56. Aké je vysvetlenie týchto typov marketingových stratégii?
  57. Aká je charakteristika internetového marketingu?
  58. Aká je charakteristika marketingu na internete?
  59. Aká je charakteristika medzinárodného marketingu?
  60. Aká je história marketingu?
  61. Aký je rozdiel medzi marketingom a obchodom?
  62. Aká je charakteristika marketingu v športe?
  63. Aká je charakteristika marketingu veľkých firiem?

Zdroje: