Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39544
Posledná úprava
19.02.2012
Zobrazené
1 798 x
Autor:
veto8
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z predmetu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

1. Význam BOZP (základné pojmy, význam, riadenie, politika BOZP)
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov prac. procesu a prac. prostredia na zdravie zc.
OCHRANA PRÁCE = systém opatrení na vytváranie pracovných podmienok zaisťujúcich BOZP zc.
Pracovné podmienky: faktory pôsobiace na zdravie a prac. výkonnosť človeka v prac. procese

ZDRAVIE = stav úplnej duševnej, telesnej a sociálnej pohody
Význam:
Bezpečnosť organizácie firmy: bezpečnosť organizácie, bezpečnosť práce a ochrana zdravia, ochrana pred požiarmi, ochrana životného prostredia
cieľ firemnej stratégie, prevencia, nie je možné delegovať, BOZP je prvoradé, stanoviť priority BOZP pre všetky obl. Firmy, podmienky pre bezpečnosť tretích osôb, zabrániť vzniku materiálnych škôd, povinnosť spolupracovníkov dodržiavať všetky opatrenia BOZP, stále zlepšovať BOZP...

2. Legislatíva BOZP o ochrane zdravia ľudí ( všeob. rozdelenie, obsah najvýznam. zákonov, nariadení a vyhlášok).
Všeobecné rozdelenie
Základné zákony platia pre všetkých bez rozdielu zverejnené v zbierke zákonov : zákony nariadenia, vyhlášky, oznamy
Ostatné zákony vychádzajú zo základných zákonov konkretizujú ich pre podmienky danej organizácie
1. Ústava SR (hosp., sociálne a kultúrne práva, listina ľuds práv a slobôd, dohovory medzin ochrane práce, smernice EU, biela kniha EU (zákony, nariadenia vlády, vyhlášky minister, STN)
2. z. č. - 125 / 2006 z. z. o inšpekcii práce
3. zákonník 311 / 2001: pracovný pomer, ochrana práce, podnik sociálna politika, náhrada škody
4. z. č. 124/ 2006 z. z. o BOZP: práva a povinosti zc. a z., bezp.-techn. služba, závodná zdrav. služba
5. z. č. 444 / 2001 označenia a symboly pri práci
500 /2006 evidencia a registrácia PÚ
395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania OOPP
718 / 2002 Z. z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti TZ
...

Kľúčové slová:

BOZP

bezpečnosť

zdravie

ochrana

hodnotenie rizíkObsah:
 • 1. Význam BOZP ( základné pojmy, význam, riadenie, politika BOZP)
  2. Legislatíva BOZP o ochrane zdravia ľudí ( všeob. rozdelenie, obsah najvýznam. zákonov, nariadení a vyhlášok).
  3. Výchova k BOZP ( význam, členenie, obsah, spôsob vykonávania).
  4. Základné povinnosti a práva z. a zc. v oblasti BOZP.
  5. Všeobecné zásady hodnotenia rizík BOZP (význam, zákl. pojmy, postup pri posudzovaní rizík).
  6. Hodnotenie rizík v oblasti BOZP bodovou metódou
  7. Hodnotenie rizík v oblasti BOZP komplexnou metódou.
  8. Prevencia (význam, všeobecné zásady, povinnosti z., prevencia závažných priemyselných havárií).
  9. Charakteristika PÚ, CHzP, úrazového deja, členenie úrazov, zásady poskytovania pomoci na pracovisku a činnosť po vzniku úrazu.
  10. Evidencia a registrácia PÚ.
  11. Vyšetrovanie príčin PÚ a prevádzkových havárií (nehôd).
  12. Odškodňovanie PÚ.
  13. OOPP ( význam, charakteristika, členenie, práva a povinnosti z. a zc., spôsob používania)
  14. Ochranné zariadenia (význam, charakteristika, členenie, povinnosti z. a zc. ).
  15. Inšpekcia práce.
  16. Kontrola BOZP.
  17. BTS a PZS ( význam, zásady vytvorenia, organizačná štruktúra, práva a povinnosti).
  18. Technické a vyhradené zariadenia.
  19. Základné požiadavky na obsluhu, opravy, skúška a odborné prehliadky TZ a VTZ.
  20. Bezpečnosť pri prevádzke a opravách MV (riziká, význam, dopravno-prevádzkový poriadok, povinnosti zainteresovaných osôb).
  21. Bezpečnostné prestávky pri jazde MV. odborná a zdravotná spôsobilosť profesionálnych vodičov
  22. BOZP pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
  23. BOZP na stavenisku pri stavebných prácach( riziká, stavenisko, skladovanie materiálu, komunikácie, búracie práce).
  24. Povinnosti a práva z. (dodávateľa stavebných prác, stavebníka) a zc. pracujúcich na stavenisku.
  25. Zásady bezpečnej prevádzky a obsluhy strojov a zariadení.
  26. BOZP pri manipulácii s bremenami.
  27. BOZP pri manipulácii s nebezpečným materiálom.
  28. BOZP pri mechanizovanej manipulácii. ok
  29. Bezpečnostné a zdravotné označenia, symboly a signály na zaistenie BOZP.
  30. Prevencia závažných priemyselných havárií.
  31. Základné požiadavky na pracovné a prevádzkové objekty a priestory.
  32. Základné požiadavky na pracovné prostredie ( osvetlenie, vetranie, hluk, hygiena).
  33. Ochrana zdravia pri práci a starostlivosť o zdravé pracovné podmienky ( základné pojmy, predchádzanie ochoreniam, práva a povinnosti PO a FO, požiadavky na zdravé pracovné podmienky, práva a povinnosti orgánov na ochranu zdravia).