Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte

«»
Prípona
.doc
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43452
Posledná úprava
27.01.2014
Zobrazené
2 479 x
Autor:
maria.gajdosova85
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie podnikovej kultúry v spoločnosti SIKA Slovensko, s.r.o. Zámerom je zistiť ako vnímajú zamestnanci podnikovú kultúru a jej jednotlivé charakteristiky. Prvá kapitola obsahuje teoretický prehľad podnikovej kultúry, ako podnikovú kultúru vnímajú jednotliví autori zaoberajúci sa touto problematikou. Informácie boli čerpané z domácich aj zahraničných odborných zdrojov. Druhá kapitola


sa venuje základným cieľom bakalárskej práce. V tretej kapitole je popísaná metodika tvorby bakalárskej práce. Štvrtá kapitola zahŕňa vlastnú prácu, ktorá je zameraná


na spoločnosť SIKA Slovensko, spol. s r.o. Je v nej zhodnotená podniková kultúra


na základe analýzy dotazníkov vyplnených zamestnancami spoločnosti. Piata kapitola obsahuje návrhy a odporúčania na zlepšenie súčasného stavu v oblasti podnikovej kultúry.

Kľúčové slová:

Podniková kutúra

dotazník

zložky podnikovej kultúry

funkcie podnikovej kultúry

pracovné prostredie

pracovná atmosféraObsah:
 • Úvod 6
  1 Teoretická časť 7
  1.1 Definícia podnikovej kultúry 7
  1.2 Význam kultúry pre firmu 7
  1.3 Zložky a prvky podnikovej kultúry 8
  1.4 Štruktúra podnikovej kultúry 11
  1.5 Prostriedky a zdroje podnikovej kultúry 13
  1.6 Podniková kultúra a stratégia 14
  1.7 Subjekty a funkcie podnikovej kultúry 14
  1.8 Typy kultúr 15
  1.9 Faktory ovplyvňujúce kultúru firmy 17
  1.10 Zmeny v podnikovej kultúre a podniková kultúra sústavného zlepšovania procesov 18
  2 Cieľ práce 19
  3 Metodika práce 20
  4 Vlastná práca 22
  4.1 Charakteristika podniku 22
  4.2 Analýza podnikovej kultúry 22
  5 Návrhy a odporúčania 37
  Záver 40
  Zoznam použitej literatúry 43
  Príloha 1 - Dotazník 45

Zdroje:
 • ARMSTRONG, M. 2002. Personální management. Praha: Grada Publishing, a.s, 2002. 789s. ISBN 80-7169-614-5
 • BOWET. R. 2006. Organization - building a posittive coroprate culture. Online. Dostupná na , 8.12.2006
 • BRUCKNER, T. - VOŘÍŠEK, J. a kol. 2012. Tvorba informačních systémů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 360s. ISBN 978-80-247-4153-6
 • BURGER, I. 2007. Podniková kultúra ako produkt. In Manažér: Bratislava: SAV, 2007, vyd. 04/2007, 47s. ISSN 1335-1729
 • CEJTHAMR, V. - DĚDINA, J. 2010. Management a organizační chování. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 352s. ISBN 978-80-247-3348-7
 • DEDOUCHOVÁ, M. 2001. Strategie podniku. Praha: C. H. BECK, 2001. 256s. ISBN 80-7179-603-4
 • HOFSTEDE, G. - HOFSTEDE, G.J. 2005. Cultures and Organizations Software of the Mind, New York: The McGraw-Hill Companies, 437s. ISBN 0-07-14-3959-5
 • HORNER, S. - SWARBROOKE, J. 2004. Marketing tourism, hospitality and leisure in Europe, 2004. A Butterworth-Heinemann Title, 450s. ISBN 9780412621703
 • KACHAŇÁKOVÁ, A. 2008. Podniková kultúra. Bratislava: Ekonóm, 2008. 102s. ISBN 978-80-225-2424-7
 • KACHAŇÁKOVÁ, A. - NACHTMANNOVÁ, O. - JONIAKOVÁ, Z. 2008.Personálny manažment.Bratislava. 2008. Bratislava: Iura Edition, 235s. ISBN 978-80-8078-192-7
 • KARAHANNA, E. - EVARISTO, J. R. - SRITE, M. 2005. In Levels of Culture and Individual Behaviour: An Integrative Perspective. Journal of Global Information Management, apríl - jún, 2005.Hershey: Idea group publishing. ISSN: 1062-7375
 • KREITNER, R. - KINICKI, A. 2004. Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill/Irwin. 710S. ISBN 9788850321438
 • LUKÁŠOVÁ, R. 2010. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 240s. ISBN 978-80-247-2951-0
 • LUKÁŠOVÁ, R. - NOVÝ. I. 2004. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku, Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. 184s. ISBN 8024706482
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 252 s. ISBN 978-80-247-1911-5
 • MATSUMOTO, D., R. 2001. The Handbook of Culture & Psychology. Oxford: Oxford University Press, 2001. 458 s. ISBN: 0-19-513181-9
 • MICHALOVÁ, V. 2006. Manažment a marketing služieb. Bratislava: DanielNETRI, 2006. 216s. ISBN: 80-969567-1-X
 • SCHELLE, K. - JANOTOVÁ, H. - Schelleová, I. 2010. Berufsethik. Norderstedt Germany: Grin Verlag, 2010. 70s. ISBN 978-3-640-66019-3
 • SPENCER- OATEY, H. 2005. Rapport management theory and culture. London: Intercultural Pragmatics, 2005, s. 387s. ISBN 0-8264-6636-2
 • SRPOVÁ, J.- ŘEHOŘ, V. a kolektív. 2010. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 432s. ISBN 978-80-247-3339-5
 • SVOZILOVÁ, A. 2011. Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada Publishing. 2011. 232s. ISBN 978-80-247-3938-0
 • TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V. 2007. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 384s. ISBN 978-80-247-1479-0
 • VIŠŇOVSKÝ, J. - NAGYOVÁ, Ľ. - ŠAJBIDOROVÁ, M. 2003. Manažment ľudských zdrojov. Nitra: SPU, 2003. ISBN 978-80-8069-268-8.
 • VODÁK, J. - KUCHARČÍKOVÁ, A. 2011. Efektivní vzdělávaní zaměstnanců, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 240s. ISBN 978-80-247-3651-8
 • ZUZÁK, R. 2011. Strategické řízení podniku. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 176s. ISBN 978-80-247-4008-9