Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Vypracované otázky zo Základov manažmentu

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46593
Posledná úprava
04.04.2016
Zobrazené
386 x
Autor:
Goldier
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Význam manažmentu
Efektívnosť skupinového úsilia: Hospodársky neúspech socialistických ekonomík možno pripísať aplikácii marxistickej ekonomickej doktríny. Rozdiel medzi Marxom a ekonómami vyznávajúcimi trhové hospodárstvo je vo vysvetlení prioritného pojmu ekonómie “zákona hodnoty”. Pracovná teória hodnoty :je spoločensky nutná práca živá a zhmotnená potreba na výrobu určitého výrobku alebo tovaru. Trhová teória hodnoty: hodnota vzniká len na trhu za pôsobenia ponuky a dopytu. Proces výmeny je efektívnejší než vlastná výroba! Úspešnosť práce manažérov nie je výsledkom koľko výrobkov vyrobili a s akými nízkymi nákladmi, ale koľko z nich realizovali na trhu a aby objem zisku dosiahli.

Štát je právnou inštitúciou a musí vytvoriť právny poriadok na zabezpečenie usporiadaného spolunažívania občanov a ich blahobyt. Trh je organizmom, ktorý svojou činnosťou napĺňajú podnikateľské subjekty iné organizačné jednotky.

Manažér - osoba, ktorá usmerňuje chod organizačnej jednotky. Vydáva príkazy, nariadenia a žiada ich realizáciu, t.j. rozhoduje. Pracovníka organizačnej jednotky, ktorý je nositeľom týchto právomocí nazývame subjekt manažmentu. Objekt manažmentu - osoby, ktoré nemajú rozhodujúcu právomoc a ich úlohou je realizovať pokyny manažéra, tz. pracovníci.

Organizačný systém - ide o racionálne usporiadanie prvkov a vzťahov, v ktorej je stanovená hierarchia moci a s pomocou, ktorej ľudia zaisťujú svoju existenciu a riešia svoje bytostné potreby.

Vzťahy medzi systémami - rieši sa odpoveď na otázku úlohy štátu v procese usmerňovania podnikateľských, či iných subjektov a konkurenčný vzťah medzi systémami.

Manažment - je subjektívna, cieľavedomá a uvedomelá ľudská činnosť, ktorá vyplýva zo spoločnej podstaty ekonomických procesov a spoločenskej deľby práce, ktorá smeruje k stanoveniu správnych cieľov, najvhodnejších ciest a prostriedkov pre ich dosiahnutie a ktorá zabezpečuje priebeh a realizáciu takto stanovenej činnosti. Manažment je synergickou silou, ktorá zvyšuje účinnosť činnosti organizačnej jednotky. Manažment nie je exaktnou vedou napriek tomu, že sa o to snaží.

Kľúčové slová:

Základy manažmentu

vypracované otázky

metódy manažmentu

behaviorizmus

štruktúra osobnosti

funkčné úlohyObsah:
 • Význam manažmentu
  Definíciu možno podľa charakteru manažmentu rozdeliť na:
  Príčiny vzniku manažmentu:
  Predmet manažmentu:
  Do predmetu manažmentu patria sem aj:
  Metódy manažmentu:
  Metódy prieskumu
  Formálna skladba dotazníku:
  Analýzu dotazníkov a ankiet môžeme uskutočniť:
  Školy manažmentu
  METÓDY KYBERNETIKY
  Klasifikácia systémov
  Vlastnosti systémov:
  TEÓRIA INFORMÁCIÍ
  Organizácia ako systém:
  Postavenie líniových a štábnych útvarov:
  Faktory kapacity manažmentu:
  Typy organizačných štruktúr:
  Delegovanie má charakter:
  Doplnkové prvky delegovania:
  Zásady delegovania
  Funkčný model centralizácie predpokladá:
  Zásady pri tvorbe organizačnej štruktúry:
  Dôvody pre vznik podnikov
  Podmienky fungovania podniku
  Znaky podniku:
  Analýza:
  Klasifikácia podnikov:
  Združovanie podnikov:
  Spoločnosť vzniká na základe:
  Vznik trhu - Fungovanie trhového hospodárstva vyžaduje:
  Základné princípy manažmentu
  Zvláštnosti manažmentu v poľnohospodárstve
  Prvky rozhodovacieho procesu:
  Rozhodovací proces:
  Klasifikácia typov rozhodovania: Z hľadiska informovanosti subjektu rozhodovania
  Z hľadiska závažnosti rozhodovania
  Metódy rozhodovania:
  Rozhodovacie stratégie:
  Vlastnosti osobnosti:
  Typy osobnosti podľa temperamentu:
  Spôsoby vzniku nových potrieb:
  Základné skupiny potrieb:
  Teórie (modely) motivácie:
  Faktory charakterizujúce vnímanú osobu v procese percepcie
  Štruktúra osobnosti:
  Ľudsky potenciál je determinovaný:
  Zaťaženie duševnou prácou
  Reakcia organizmu na zaťaženie fyzickou prácou:
  Typy prác:
  Pracovné krivky:
  Pracovné krivky závisiace od:
  Funkcie a postavenie manažéra v riadiacej hierarchii:
  Funkčné úlohy manažéra:
  Prídavné úlohy manažéra:
  Chovanie lídrov (manažérov) možno zaradiť ako:
  Tri základne štýly riadenia a manažérov:
  Účinnosť pochvaly možno zosilniť dôrazom na nasledovné zásady:
  Klasifikácia kontroly: