Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových

Správne právo pre ekonomické fakulty

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
90 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4372
Posledná úprava
21.08.2017
Zobrazené
3 008 x
Autor:
pehosko27
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Pojem správne právo

Skôr ako pristúpime k definícii správneho práva ako právneho odvetvia, je potrebné aspoň rámcovo vysvetliť pojem verejnej správy, keďže správne právo reguluje práve tú skupinu spoločenských vzťahov, ktoré vznikajú vo verejnej správe.
Verejnú správu možno chápať ako trojfunkcionálnu inštitúciu. Predovšetkým ako nástroj realizácie jedného zo základných práv občanov - práva účasti občana na správe vecí verejných, čo predstavuje právny rozmer verejnej správy. Ďalej ako inštitúciu, prostredníctvom ktorej sa občania bezprostredne zúčastňujú na upevňovaní občianskej spoločnosti, čím sa verejná správa stáva aj významným prvkom politického systému. Napokon ako inštitúciu, ktorou možno racionálne a efektívne ovplyvňovať riadenie istej sféry ekonomicko - sociálnych procesov v spoločnosti, čím nadobúda rozmer sociálny. Vychádzajúc z takéhoto poňatia, môže sa moderná verejná správa úspešne rozvíjať len pri komplexnom zohľadňovaní všetkých troch funkcií.
Verejná správa predstavuje správu verejných záležitostí, ktorá sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte. Na Slovensku je zabezpečovaná v troch úrovniach: štát (úroveň Slovenskej republiky ako celku),vyšší územný celok a obec.
Všetky tri úrovne verejnej správy sú celkami, ktoré sa pri výkone svojich úloh riadia verejným a súkromným právom. Pri zabezpečovaní verejných úloh sú povinné realizovať tie kompetencie, ktoré boli zákonom zverené. Verejnej správe sa bližšie venujeme v osobitnej kapitole.

Správne právo je odvetvie slovenského právneho poriadku, ktoré upravuje spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy, a to tie, ktoré vznikajú :
• medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami.
Účastníkom týchto vzťahov sú vždy na jednej strane správne orgány a na druhej strane môžu byť občania, cudzinci, ale aj bezdomovci, teda všetky fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé konať vo svojom mene.
• medzi správnymi orgánmi a právnickými osobami.
Právnickými osobami môžu byť súkromnoprávne spoločnosti, ale aj verejnoprávne korporácie alebo inštitúcie. Súkromnoprávnymi myslíme najmä tie, ktoré vznikajú a pôsobia podľa súkromného práva, či už úplne alebo aspoň sčasti. Typickým príkladom je napr. spoločnosť s ručením obmedzeným. Verejnoprávnymi korporáciami alebo inštitúciami rozumieme tie, ktoré vznikajú a pôsobia podľa verejného práva, tiež úplne, alebo čiastočne. Jednou z prvých verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike je Slovenská televízia.
• medzi správnymi orgánmi navzájom.
V tomto prípade môže ísť o vzťahy medzi správnymi orgánmi, ktoré nie sú vzťahmi vzájomnej subordinácie, ale môže ísť aj o vzťahy medzi orgánmi, ktoré sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti, resp. nadriadenosti. V prvom prípade pôjde o kvalitatívne iné vzťahy a budú založené najmä na súčinnosti a spolupráci. V druhom prípade budú vzťahy determinované subordináciou.

Kľúčové slová:

správne právo

katastrálne konanie

list vlastníctva

sankcie

priestupok

nehnuteľnosťObsah:
 • I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
  1.1 Pojem správne právo
  1.2 Systém správneho práva
  1.3 Pramene správneho práva
  2. NORMY SPRÁVNEHO PRÁVA
  2.1. Pojem normy správneho práva
  2.2 Členenie noriem správneho práva
  3. SUBJEKTY SPRÁVNEHO PRÁVA
  3.1 Pojem subjekt správneho práva
  3.2 Druhy subjektov správneho práva
  4. ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA
  4.1 Obecná samospráva
  4.2. Samospráva vyšších územných celkov
  4.3 Presun právomocí zo štátnej správy na územnú samosprávu

  II. OSOBITNÁ ČASŤ
  2. POLICAJNÁ SPRÁVA
  4 .SPRÁVA ŠKOLSTVA
  7. SPRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  8. SPRÁVA NA ÚSEKU ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA
  SPRÁVNE PRÁVO PROCESNÉ
  1. SPRÁVNE KONANIE
  1.2 Zásady správneho konania
  1.3 Účastníci správneho konania
  1.4 Priebeh správneho konania.
  2. KATASTRÁLNE KONANIE
  2.1 Pojem a účel katastra
  2.2 Predmet a obsah katastra
  2.3 Zápis práv k nehnuteľnostiam
  2.4 List vlastníctva
  2.5 Štátna správa katastra nehnuteľností
  3. PRIESTUPKOVÉ KONANIE
  3.1 Pojem priestupku
  3.2. Znaky skutkovej podstaty priestupku
  3.3 Sankcie
  3.4 Konanie o priestupkoch
  3.5. Vybrané skutkové podstaty niektorých priestupkov
  Okruh otázok na skúšku