Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízový manažment - otázky na ústnu skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41853
Posledná úprava
12.04.2013
Zobrazené
1 201 x
Autor:
veto8
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na ústnu skúšku na predmet Krízový manažment. Pozn.: cca 6 otázok nie je vôbec vypracovaných a cca polovica otázok sa odkazuje na čísla strán v knihe/skriptách.

1. Rozpory v súčasnej spoločnosti a ich vplyv na komplexnú bezpečnosť
1,2,3,4,8,31

2. Ako ovplyvnili vojnové konflikty bezpečnostné prostriedky a vznik KM
Priebeh 1. svetovej vojny a jej výsledky dokázali, že víťazstvo je možné dosiahnuť len radom operácií a ťažení. Zväčšil sa rozsah úloh stratégie v príprave, ale hlavne v plánovaní a priamom riadení priebehu vojny. Ukázalo sa, že je potrebné koordinovať úsilie koaličných armád a vypracovať plány na ekonomické využitie sily štátov. V snahe prelomiť obranu protivníka za každú cenu, boli použité aj otravné látky. Táto skutočnosť dala podnet na koncipovanie nového odboru, ktorý bol nazvaný ochrana proti zbraniam hromadného ničenia. Vojna si vyžiadala rastúce materiálové nároky, a tým sa zvýšili i celkové náklady na vedenie vojnových operácií. Potvrdil sa rast významu všetkých druhov dopravy na vedenie bojovej činnosti a na prísun živej sily a materiálu do priestoru bojovej činnosti...

3. Ako ovplyvnili živelné pohromy bezpečnostné prostriedky a vznik KM
Na konci šesťdesiatych rokov nášho storočia bola prvýkrát publikovaná teória Gaia, ktorej autorom je James Lovelock. Podľa nej pozemský život ako celok ovplyvňuje prírodné prostredie našej planéty vo svoj prospech, snažiac sa udržať akúsi planetárnu homeostázu...
...

Kľúčové slová:

otázky

ústna skúška

krízový manažmentObsah:
 • 1. Rozpory v súčasnej spoločnosti a ich vplyv na komplexnú bezpečnosť
  2. Ako ovplyvnili vojnové konflikty bezpečnostné prostriedky a vznik KM
  3. Podľa akých zásad vykonáva štát hospodárskej prípravy na riešenie krízových stavov, vysvetlite rozdiely medzi hospodárstvom a mobilizačnými prípravami a hospodársku mobilizáciu
  4. Aké sú alternatívne hrozby ohrozujúce bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj v súčasnosti
  5. Charakterizujte proces vzniku KJ a čo si vyžaduje proces ich riešenia
  6. Popíšte vznik KM a charakterizujte súčasné chápanie KM
  7. Popíšte modely bezpečnostných systémov na Slovensku od r.1918
  8. Uveďte príklady bezpečnostných systémov a organizácie KM minimálne v 5 krajinách Európy a Severnej Ameriky a vysvetlite rozdiely medzi nimi
  9. Bezpečnosť, jej rozdelenie a popis procesu jej narušenia a vznik MU a krízovej situácie
  10. Rovnovážny stav systému a možnosti jeho narušenia, negatívne dopady na spoločnosť
  11. Akými pojmami popisujeme stratu rovnovážneho systému ? čím sa odlišujú spol. a tech. systémy?
  12. Riziko + význam a vzťah k bezpečnosti procesov
  13. MU + rozdelenie, príčiny, všeobecné faktory
  14. Krízový jav, vzťah medzi krízou, krízovou situáciou a krízovým stavom + črty
  15. Základná klasifikácia KJ podľa kritérií + charakterizovať jednotlivé KJ
  16. Popíšte vývojové štádia krízy a ich vzťah k bezpečnosti konkrétnych systémov
  17. Popíšte priebeh krízových javov v technických a technologických systémoch
  18. Popíšte a vysvetlite príklady KJ v jednotlivých prostrediach (prírodné, verejný sektor, hosp. prostredie ) a ich vplyv na bezpečnosť spoločnosti
  19. Riadenie a manažment, uveďte ich funkcie a zvláštnosti z pohľadu krízového riadenia
  20. Správa a verejná správa – úlohy a význam, členenie, vzťah k organizácií KM
  21. Fayolove (alebo také niečo :D) princípy manažmentu a ich vzťah ku KM
  22. KM- definície z rôznych pohľadov (inštit.char...)-neviem čo to malo byť treba to pozrieť...
  23. Rozdiel medzi KM vo verejnej správe a v podnikateľskom prostredí
  24. KM- hlavné úlohy a ciele
  25. KM- pôsobnosť, základné úlohy a význam
  26. Úlohy KM v prípravnom a vykonávacom období a období po skončení KJ
  27. Popíšte a vysvetlite systém inštitucionálneho členenia KM
  28. Bezpečnostný systém SR, vysvetlite jeho význam a uveďte jeho základné prvky a inštitúcie (alebo také niečo)
  29. Pôsobnosti a úlohy rezortov na úseku KR
  30. Vrcholové orgány KM v SR a ich úlohy (prezident, národná rada, vláda, národná banka, OBU v Sk, OBu obce)
  31. Zloženie Bezpečnostnej rady SR + úlohy, výbory BR + ich úlohy
  32. Štruktúra BR + úlohy na úrovni miestnej štátnej správy
  33. Aké sú úlohy miestnej štátnej správy na úseku krízového riadenia (obrana, ochrana, CO, IZS)
  34. Základné zásady a zásady riadenia krízového manažéra v období prevencie a riešenia kríz
  35. Preventívne opatrenia v medzinárodno-politických krízach
  36. Uveďte všeobecné zásady vytvárania síl a prostriedkov KM
  37. Vysvetlite vnútorné a vonkajšie väzby IZS
  38. IZS – definícia, ciele, štruktúra
  39. Zahraničné skúsenosti pri tvorbe záchranných systémov (USA, Nemecko, Česko)
  40. Základné princípy riadenia aplikované na podmienky KM
  41. Všeobecný model krízového riadenia
  42. Štruktúra základných nástrojov krízového riadenia
  43. Akú štruktúru má prognóza vývoja konkrétnych krízových javov (...vplyv na človeka, techn. procesy , politika, ekonomika, ŽP...)
  44. Preventívne opatrenia v KM
  45. Krízové plánovanie + ciele
  46. Zásady organizácie záchranných prác v procese riešenia KJ
  47. Všeobecné zásady riadenia kríz, odlišnosti od riadenia konkrétnych kríz
  48. Zásady a základné úlohy, ktoré musí štát vykonať pri prechode z mierového Na vojenský stav
  49. Krízová stratégia + zásady vytvárani
  50. Postup implementácie krízových stratégií
  51. Príklady krízových stratégií (BS EÚ, BS SR) a typové krízové stratégie (z minulosti, zabránenie vzniku, premiestnenie, zvládnutie existujúcej)
  52. Hospodárske riziká + členenie
  53. Hospodárska kríza, determinanty, príčiny podnikových kríz a životný cyklus podnikovej krízy
  54. Zásady riešenia podnikových kríz
  55. Nástroje riešenia ekonomických kríz na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni
  56. Význam info v KM
  57. Informačné komunikačné systémy KM + význam a úlohy
  58. Systém varovania a vyrozumenia prevádzkované na podporu krízového riadenia, vysvetlite ich význam a úlohy