Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Marketing a marketingová komunikácia

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5443
Posledná úprava
03.10.2017
Zobrazené
2 848 x
Autor:
jjjvvv
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predložená učebná pomôcka je určená pre predmet Marketing v študijnom programe bakalářského studia Manažment. Pri jej tvorbe som vychádzal z dostupnej zahraničnej i domácej literatúry s cieľom, aby študent získal poznatky, potrebné pre pochopenie základných princípov marketingu a aby dokázal aplikovať marketingové prístupy v praktickej činnosti v podnikateľskej sfére i v neziskových organizáciách.

Kľúčové slová:

marketing

marketingová komunikácia

distribúcia

cena

produkt

služby

marketingové riadenieObsah:
 • Úvod 6
  1. Charakteristika marketingu a základné marketingové činnosti v podniku 7
  1.1. Úvod do marketingu 7
  1.2. Súčasné chápanie marketingu 10
  1.3. Teritoriálne odlišnosti marketingu chyba! záložka nie je definovaná.
  1.4. Základné marketingové činnosti podniku 13
  1.5. Východiská podniku 16
  1.6. Marketingové prostredie 16
  2. Marketingové plánovanie 22
  2.1. Trhové príležitosti pomocou matice výrobky / trhy 23
  2.2. Východiská a postupy tvorby marketingovej stratégie 24
  2.2.1.Definovanie poslania a cieľov podniku 25
  2.2.2.Identifikácia vnútornej situácie podniku - situačná analýza 26
  2.2.3.Vypracovanie analýzy príležitostí 30
  2.2.4.Vypracovanie marketingovej stratégie 31
  2.2.5.Implementácia marketingovej stratégie 31
  2.2.6.Kontrola 32
  3. Marketingový informačný systém a marketingový výskum 33
  3.1. Marketingový informačný systém 33
  3.2. Marketingový výskum 34
  3.3. Metodika výskumu trhu 38
  3.3.1.Základné zdroje marketingových informácií 40
  3.3.2.Vzorky respondentov 41
  3.3.3.Metódy zberu,spracovania a intrepretácie primárnych údajov 42
  3.3.4.Prezentácia výsledkov 46
  4. Správanie zákazníkov a výber cieľových trhov 47
  4.1. Správanie sa zákazníkov a proces rozhodovania při nákupe 47
  4.1.1.Rozhodovací proces a správanie sa spotrebiteľov 47
  4.2. Výber cieľových trhov 54
  4.2.1.Segmentácia trhu 58
  4.2.2.Trhové zacielenie 60
  4.2.3.Trhové umiestnenie 61
  5. Produkt 63
  5.1. Charakteristika produktu 63
  5.2. Definícia produktu a výrobkovej koncepcie 64
  5.3. Komplexný (totálny) produkt 66
  5.3.1.Kvalita 67
  5.3.2.Značka 68
  5.3.3.Dizajn 69
  5.3.4.Štýl 70
  5.3.5.Obal 70
  5.3.6.Služby, ktoré uľahčujú používanie produktu 71
  5.4. Výrobková politika 72
  5.5. Výrobková stratégia 72
  5.6. Výrobný program - produktové p ortfólio 73
  5.6.1.Charakteristika jednotlivých kvadrantov bostonskej matice 75
  5.7. Životný cyklus produktu 76
  5.7.1.Štádium zavádzania 77
  5.7.2.Štádium rastu 79
  5.7.3.Štádium zrelosti 80
  5.7.4.Štádium poklesu 82
  5.8. Ge matica 83
  5.9. Inovácia produktu 85
  5.9.1.Formy inovácie produktu 85
  5.9.2.Proces inovácie produktu 86
  5.9.3.Modifikácia produktu 89
  5.9.4.Eliminácia produktu 89
  6. Cena 90
  6.1. Marketingové chápanie ceny 90
  6.2. Faktory ovplyvňujúce tvorbu cien 92
  6.3. Tvorba ceny v praxi 96
  6.4. Zľavy a cenová diferenciácia 101
  6.4.1.Zľavy 101
  6.4.2.Cenová diferenciácia 102
  7. Distribúcia 104
  7.1. Marketingové chápanie distribúcie 104
  7.2. Organizácia distribučných kanálov 104
  7.3. Veľkoobchod 107
  7.3.1.Tyipy veľkoobchodných podnikov 108
  7.4. Maloobchod 109
  7.4.1.Maloobchodný mix 109
  7.4.2. Obchodné jednotky 110
  8. Marketingová komunikácia 112
  8.1. Proces komunikácie 112
  8.2. Komunikačný mix 116
  8.2.1.Reklama 121
  8.2.2.Podpora predaja 129
  8.2.3.Publicita 132
  8.2.4.Priamy marketing 133
  8.2.5.Osobný predaj 134
  9. Služby 136
  9.1. Marketing služieb 136
  9.2. Charakteristika a vlastnosti služieb 138
  10. Vývoj marketingového riadenia v treťom tisícročí 139
  Záver 182
  Použitá literatúra 183

Zdroje:
 • Foret,K.: Marketingová komunikace. CP Praha 2006.
 • Hittmár, Š. - Strišš, J. - Melichar, V. - Matiaško, K.: Manažment v doprave. EDIS Žilina 2001.
 • Hittmár, Š. - Strišš, J.: Manažment a marketing v železničnej doprave. EDIS Žilina 1997.
 • Kotler, P.: Marketing - Management. Grada Praha 2003.
 • Schultz, D.E.: Moderní reklama. Grada Praha 1995.
 • Světlík, J.: Marketing. cesta k trhu. Ekka Zlín 2005.
 • Clemente, M.: Slovník marketingu. CP Praha 2005.