Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Makroekonómia pre bezpečnostný manažment

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2909
Posledná úprava
22.03.2017
Zobrazené
5 874 x
Autor:
nika1914
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Makroekonómia je súčasťou základnej ekonomickej vednej disciplíny - ekonómie, ktorá sa člení na dve relatívne samostatné časti mikroekonómiu a makroekonómiu.
Predkladané skriptá sú určené predovšetkým študentom odborného zamerania bezpečnostného manažmentu, ale aj študentom ďalších študijných odborov našej univerzity.
Štruktúra skrípt - postupnosť, nadväznosť jednotlivých kapitol a ich členenie - zodpovedá tradičnému prístupu používanému vo svete.
Obsah skrípt zahŕňa rôzne smery (školy) ekonomických názorov (teórií) na riešenie tých istých makroekonomických otázok a problémov.
Predložením týchto učebných textov sa autori usilovali o to, aby sa poslucháči oboznámili, aké strategické rozhodnutia musia prijímať orgány štátu, ak má ekonomický vývoj v jednotlivých fázach hospodárskeho cyklu prebiehať čo najpriaznivejšie, ako musia
formovať makroekonomické prostredie tak, aby čo najviac prispievalo k rastu efektívnosti ekonomiky a k jej rovnováhe a stabilite. To sú oblasti, za ktoré vo všetkých vyspelých trhových ekonomikách, i s výraznou sociálnou orientáciou, zodpovedá štát. Prirodzene, docieliť aby sa priaznivo vyvíjala v ekonomike jej efektívnosť, stabilita a rovnováha, nie je ekonomicky jednoduché. V základe riešenia otázky je účinné prepojenie celoštátnych záujmov so záujmami jednotlivých ekonomických subjektov takým uspôsobením sústavy riadenia ekonomiky, ktorá je schopná premieňať potenciálne predpoklady rastu a efektívnosti ekonomiky na skutočné a docieľovať tak vysoký synergický efekt. Štát v týchto procesoch plní regulujúcu funkciu, prijíma rozhodnutia v prospech stability ekonomického prostredia, v prospech ekonomického rastu či zníženia negatívnych účinkov živelného pôsobenia trhu, zníženia vplyvu inflácie a nezamestnanosti,
ako aj realizácie ďalších zámerov štátnej hospodárskej politiky, najmä sociálnych istôt obyvateľstva a vytvárania zdravého životného prostredia a pod.
Makroekonomické rozhodovacie procesy vychádzajú z národohospodárskych
analýz a prostredníctvom poznatkov a záverov, ktoré z nich vyplynú, koncipujú požadované nástroje makroekonomickej regulácie, tzv. aktívne makroregulátory centra, ktoré sa potom stávajú súčasťou národohospodárskej politiky. Z toho vyplýva, že vzájomná väzba uvedených disciplín je veľmi tesná a ich rozhraničenie veľmi problematické. A tak sme svedkami toho, že tieto disciplíny sa prelínajú. Študentom sa preto môže zdať, že expozícia a výklad určitých problémov a otázok sa opakuje. Treba si však uvedomiť, že tieto, na prvý pohľad „rovnaké“ problémy, sa riešia z rôzneho pohľadu, v inom kontexte
a pri použití iného metodologického aparátu.
Zjednodušenie by sa dalo povedať, že makroekonomické rozhodovacie procesy,
uskutočňované na základe makroekonomickej analýzy, predstavujú v určitom zmysle syntézu národohospodárskej teórie a politiky. Majú však nielen poznávací, ale predovšetkým výsostne praktický význam, pretože spravidla predchádzajú výberu opatrení
národohospodárskej politiky. Napríklad rozhodnutie o tom, či devalvovať, alebo revalvovať menu; či uskutočňovať reštriktívnu monetárnu a fiškálnu politiku; či makroekonomicky regulovať mzdový vývoj a pod. sa nezaobíde bez dôslednej a vyčerpávajúcej analýzy ekonomického rastu, cenového vývoja, produktivity práce, rovnovážnych či nerovnovážnych stavov v národnom hospodárstve atď. A práve o takýto praktický význam makroekonomických rozhodovacích procesov sa usilovali autori predložených učebných textov.
Skriptá by mali umožniť poslucháčom orientovať sa v komplikovaných problémoch makroekonomiky, prispieť k formovaniu moderného ekonomického myslenia a vytvoriť základ pre štúdium ďalších ekonomických predmetov.

Kľúčové slová:

Makroekonómia

politika

dôchodok

hrubý národný produkt

hrubý domáci produkt

agregátna ponuka

agregátny dopyt

spotreba

investícieObsah:
 • Predslov
  Základné pojmy a ciele makroekonómie
  Agregátny produkt a dôchodok
  Agregátna ponuka a agregátny dopyt
  Analýza spotreby a investícií
  Model multiplikátora
  Ekonomický rast
  Ekonomické cykly
  Peniaze, peňažný trh, mena
  Inflácia
  Nezamestnanosť
  Fiškálna politika
  Monetárna politika
  Literatúra
  Zoznam skratiek

Zdroje:
 • Altman, J. 1998. Wirtschaftspolitik. Stuttgard: Gustáv Fischer Verlag, 1998.
 • Bačova, V. 1988. Cieľovo-programový prístup vo vedecko-technickom rozvoji.
 • Bratislava: Alfa, 1988.
 • Bačova, V. 1997. Efektívnosť vedecko-technického rozvoja. Bratislava: Alfa, 1997.
 • Bačova, V. a kol. 1995. Konjunkturálne štúdie. Bratislava: ES VŠE, 1995.
 • Felderer, B. - Homburg, S. 1992. Makroökonomik und neue Makroökonomik.
 • Springer Lehrbuch, S. Auflage, 1992.
 • Foehl, C. 1997. Möglichkeiten einer künftigen Fiskalpolitik.Weltwirtschaftsliches Archiv,
 • 1997.
 • Fotr, J. 1992. Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Praha: Management Press,
 • 1992.
 • Hanusch - Kuhn. 1993. Einführung in der Volkswirtschaftslehre. Springer Lehrbuch,
 • 1993.
 • Havel, J. a kol. 1991. Průvodce studiem economics. Praha: ALEKO, 1991.
 • Helfret, E. A. 1987. Techniques of Financial Analysis. Illinois: Home-wood, 1987.
 • Hennies, H. D. 1991. Allgemeine Volkwirtschaftslehre Betriebs-wirte. Berlin Verlag,
 • Arno Spitz, 1991.
 • Husár, J. 1993. Rozumieme makroekonómii? Bratislava: ELITA, 1993.
 • Isa, J. a kol. 1992. Základy trhovej ekonomiky. Bratislava: ELITA, 1992.
 • JirásekK, J. 1993. Transformační řízení. Praha: Grada, 1993.
 • Konečný, B. - Sojka, M. Moderní ekonómie. 1991. Praha: ECONOMIA, 1991.
 • KOVAČKA, M.1992. Makroekonomika. Bratislava: SPN, 1992.
 • Lisý, J. a kol. 2003. Ekonómia. Bratslava: IURA EDITION, 2003.
 • Liška, V. a kol. 2004. Makroekonomie. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004.
 • Matesová, J. - Wendelová, P. 1990. Štát a trh. Ostrava: AVÍZO PRINT, 1990.
 • Mokrý, V. 1991. Makroekonomická regulácia (Vybrané problémy). Bratislava: Elita,
 • 1991.
 • Mokrý, V. 1993. Ekonomický rast a ekonomické rovnováhy v trhovej ekonomike.
 • Bratislava: Edičné stredisko EU Bratislava, 1993.
 • Mokrý, V. - Sranek, P. - Bubeníková, A. 1992. Komparácia makroekonomických
 • systémov, Bratislava: Elita, 1992.
 • Musgrave, R. 1974. Finanztheorie. Tuhingen, 1974.
 • Olenick, A. J. 1993. Cesta k zisku - tajemství, ktoré si Japonci osvojili a Američané
 • zapoměli. Praha: Grada, 1993.
 • Pascal S. 1993. Makroekonómia. Bratislava: ELITA, 1993.
 • Ross - Westerfield. 1988. Corporate Finance. Bradford: D.Jorda, University of
 • Missouri, Columbia, 1988.
 • Salin, P. 1991. Macroéconomie. Paris: Presses Universitaires de France, 1991.
 • Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D. 1992. Ekonómia I. Bratislava: BRADLO,
 • 1992.
 • Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D. 1992. Ekonómia II. Bratislava: BRADLO,
 • 1992.
 • Salvatore, D. - Dovling, E. 1977. Development Economics. NewYork 1977.
 • Smith, A. 2001. Bohatstvo národov: pojednání o podstatě a původu. - Nové, přeprac. vyd.
 • opatřené margináliemi. Praha: Liberální institut, 2001.
 • Smrtník, J. 1992. Makroekonomika a mikroekonomika. 1992. Zvolen: Edičné stredisko
 • TU Zvolen, 1992.
 • ŠíblL, D. a kol. 1990. Všeobecná ekonomická teória. Prednášky, I. časť. Bratislava:
 • ELITA, 1990.
 • Tepper, T. - Kápl, M. 1991. Peníze a Vy. Praha: Prospektrum, 1991.
 • Tichý, G. J. 1976. Konjunkturschwankungen. Theorie. Messung Prognosse. New York
 • 1976.
 • Vodáček, L. - Vodáčková,O. 1992. Společné podnikaní se zahraničním partnerem.
 • Praha: Management Press, 1992.
 • Zadražilová,D. - Khellerová, V. 1993. Management obchodní firmy. Praha:
 • Grada, 1993.
 • http://www.nbs.sk/MEDZINAR/MMF/INDEX.HTM