Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 554   projektov
3 nových

Vývoj nezamestnanosti na Slovensku

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46944
Posledná úprava
03.04.2017
Zobrazené
542 x
Autor:
dominika.courell
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Abstrakt

Nezamestnanosť patrí ku globálnym problémom ekonomikám celého sveta. Za posledné roky Slovenská republika zaznamenáva jednu z najvyšších dlhodobých mier nezamestnanosti v rámci EÚ. Táto seminárna práca sa bude venovať vývoju nezamestnanosti na Slovensku, jej prejavom a dôsledkom.

Seminárna práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti vymedzíme najčastejšie frekventované a základné pojmy v našej práci ako všeobecná charakteristika pojmu nezamestnanosť, nezamestnanosť z hľadiska dôvodu vzniku, situácie na trhu a dĺžky trvania. Spomenieme taktiež základné ukazovatele, ktoré slúžia pre vývoj a meranie miery nezamestnanosti a vplyv nezamestnanosti na rodinu nezamestnaného.

Druhá časť sa zaoberá problematikou nezamestnanosti Slovenska z dlhodobého hľadiska s využitím štatistických údajov a poukazuje sa i na životnú úroveň domácnosti v SR. Posledná podkapitola je venovaná možnostiam riešenia nezamestnanosti ako aj spôsobom hľadania práce a dopadu miery nezamestnanosti k slovenskej ekonomike.

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

makroekonómia

inflácia

meranie nezamestnanosti

faktory

vývojObsah:
 • Úvod 3
  1 Nezamestnanosť 4
  1.1. Vymedzenie pojmu nezamestnanosť 4
  1.2. Ekonomická podstata nezamestnanosti 5
  1.3. Formy a typy nezamestnanosti 6
  1.4. Postup merania dlhodobej nezamestnanosti 8
  1.5. Inštitucionálne faktory a trvanie nezamestnanosti 9
  2 Vlastná práca 10
  2.1. Prehľad nezamestnanosti od roku 2000 po súčasnosť 10
  2.2. Vývoj nezamestnanosti v rokoch 2009 - 2015 11
  2.3. Nezamestnanosť na sr v 3.štvrťroku 2015 12
  3 Odporúčanie na zlepšenie 17
  Záver 18
  Zoznam použitej literatúry 19

Zdroje:
 • ÁRENDÁŠ Marko. 2007. Makroekonómia I. Prvé vydanie. Nitra, 2007. 273. ISBN: 978-80-8069-914-7.
 • ĎURĎOVIČOVÁ, M. 1998. Trh práce a riešenie jeho disproporcií vzdelávaním dospelých. Bratislava: Ekonóm, 1998. 8, 19 s. ISBN 8022510300.
 • EUROSTAT (2014) Miera Dlhodobej nezamestnanosti. [online] Bratislava.
 • HANZELOVÁ, E. 2007. Dlhodobá nezamestnanosť v kontexte zmien sociálneho systému a trhu práce. [online]
 • JUREČKA Václav a kolektív. 2010. Makroekonomie. Prvé vydanie. Grada Publishing a.s., 2010. 336. ISBN: 978-80-247-3258-9.
 • MAREŠ, P. 2002 Nezaměstnanost jako sociální problém. 3.vyd. Praha. Sociologické nakladatelství. ISBN 80-86429-08-3.
 • MARTINCOVÁ Marta. 2002. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém. Prvé vydanie. Edícia ekonómia, 2002. 131. ISBN: 80-89047-31-9.
 • SAMUELSON Paul.A, NORDHAUS William D. 1992. Ekonómia I. 13.vydanie. Bradlo. Bratislava, 1992. ISBN: 80-7127-030-X.
 • STIFTUNG, F. E. 1996. Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Bratislava. 1996. 6, 14 s. ISBN: 89-89249-09-X.
 • ŠÚ SR (2013) Nezamestnanosť. [online]
 • TOMAŠOVIČOVÁ Anna. 2007. Základy ekonomiky pre sociálneho pracovníka. Oliva vyd., Trnava, 2007. ISBN: 978-80-969454-3-6.
 • URAMOVÁ Mária, LACOVÁ Žaneta, HRONEC Martin. 2010. Makroekonómia I.2010. ISBN: 978-80-557-0043-4.
 • ÚPSVaR (2013) Nezamestnanosť, mesačné štatistiky. [online]
 • Vývoj a prognózy nezamestnanosti v SR a ich komparácia podľa krajov. [online]