Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48016
Posledná úprava
16.11.2021
Zobrazené
677 x
Autor:
lull0
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Štátny rozpočet je nástrojom, ktorý by mal slúžiť na hospodárenie s verejnými financiami. Každý jeden občan prispieva do štátneho rozpočtu, a vláda Slovenskej republiky rozhodne o tom, ako a na aký účel sa budú tieto verejné prostriedky používať. Tvoria ho teda príjmy a výdavky, ktoré využívame na financovanie podľa potrieb štátu či občanov. Štátny rozpočet takisto podlieha určitým funkciám a zásadám, ktorými sa musí riadiť.

V teoretickej časti našej seminárnej práci sa budeme zaoberať definíciou štátneho rozpočtu, analyzujeme si zásady pri jeho tvorbe, jeho štruktúru, príjmy a výdavky a taktiež rozoberieme problematiku verejného dlhu.

V praktickej časti práce budeme analyzovať štátny rozpočet Slovenskej republiky a Českej republiky z hľadiska ich plánovanej a skutočnej bilancie, porovnáme rozdiely medzi jednotlivými štátnymi rozpočtami a takisto porovnáme príjmy a výdavky štátnych rozpočtov oboch krajín.

Cieľom našej práce je zvýšiť povedomie ľudí o vývoji štátneho rozpočtu našej krajiny, jeho bilancii - príjmoch a výdavkoch a zistiť hlavné rozdiely medzi Slovenskou republikou a Českou republikou za rozpočtové obdobie rokov 2017 a 2018.
...
Jedna z definícii štátneho rozpočtu môže byť interpretácia štátneho rozpočtu podľa Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého „štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok obsahuje rozpočtované príjmy, rozpočtované výdavky a finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami a iné operácie, ktoré ovplyvňujú stav štátnych finančných aktív alebo štátnych finančných pasív,“ (Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
...

Kľúčové slová:

štát

rozpočet

štátny rozpočet

dlh

verejný dlh

príjmy

výdavky

saldo

hospodárstvo

financie

verejné financie

verejná správa

nadnárodný rozpočet

daň

daneObsah:
 • Úvod
  1 Súčasný stav riešenej problematiky
  1.1 Štátny rozpočet a jeho definícia
  1.2 Charakteristiky štátneho rozpočtu
  1.2.1 Funkcie štátneho rozpočtu
  1.2.2 Rozpočtové zásady
  1.3 Príjmy štátneho rozpočtu
  1.4 Výdavky štátneho rozpočtu
  1.5 Verejný dlh
  1.5.1 Členenie verejného dlhu
  2 Vlastná práca
  2.1 Rozdiely medzi ŠR v SR a v ČR
  2.2 Vývoj štátneho rozpočtu SR 2017 - 2018
  2.3 Vývoj štátneho rozpočtu ČR 2017 - 2018
  2.4 Porovnanie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR a ČR 2017 - 2018
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • 1. BEŇOVÁ, Elena et al. 2007. Finacie a mena. Bratislava: Iura Edition. 391 s. ISBN 978-80-8078-142-2
 • 2. HAMERNÍKOVÁ, Bojka - MAAYTOVÁ, Alena. 2010. Veřejné finance. Praha: Worters Kluwer. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0
 • 3. HONTYOVÁ, Kajetana - LISÝ, Ján - MAJDÚCHOVÁ, Elena. 2009. Základy ekonómie a ekonomiky. 6. aktual. a preprac. vyd. Bratislava: Ekonóm. 194 s. ISBN 978-80-225-2694-4
 • 4. JUREČKA, Václav. 2017. Makroekonomie. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada. 368 s. ISBN 978-80-271-0251-8
 • 5. MEDVEĎ, Jozef - NEMEC, Juraj et al. 2011. Verejné financie. Bratislava: Sprint dva. 640 s. ISBN 978-80-89393-46-6
 • 6. MFČR. 2017. Státní rozpočet 2017 v kostce. [online]. ©2019 [cit. 2019-10-28]. Dostupné na: < https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce/statni-rozpocet-v-kostce-2017-28944 >
 • 7. MFČR. 2018. Státní rozpočet 2018 v kostce. [online]. ©2019 [cit. 2019-10-28]. Dostupné na:
 • 8. MFSR. 2017. Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2017. [online]. ©2019 [cit. 2019-10-28]. Dostupné na:
 • 9. MFSR. 2018. Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2018. [online]. ©2019 [cit. 2019-10-28]. Dostupné na:
 • 10. SAMUELSON, Paul A. - NORDHAUS, William D. 2000. Ekonómia. Bratislava: Elita. 820 s. ISBN 80-8044-059-X
 • 11. SIVÁK, Rudolf et al. 2007. Verejné financie. Bratislava: Iura Edition. 311 s. ISBN 978-80-8078-094-4
 • 12. Zákon č. 523/2004 Z.z. zo dňa 23. septembra 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov