Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Poruchy učenia a správania sa

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
41 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22619
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
4 162 x
Autor:
twettik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto práci sa budeme zaoberať závažnými problémami učenia, s ktorými sa stretávame najmä u detí pri nástupe do školy. Dovolili sme si bližšie rozobrať špecifické poruchy učenia, ktorými sú dyslexia a dysgrafia. Okrem týchto dvoch bližšie spracovaných sa často stretávame aj s inými poruchami učenia ako sú napríklad dyskalkúlia, dyspinxia, dysmúzia...
Je veľmi dôležité včasne podchytiť a diagnostikovať tieto poruchy, pretože môžu mať za následok celkový psychický vývin dieťaťa. Avšak faktom ostáva, že veľa detí vie dobre maskovať svoje poruchy a následne sa odhalia až vo vyššom veku ( napríklad dieťa v mladšom školskom veku sa učí texty naspamäť, pričom si nemôžeme všimnúť, že im robí čítanie problém...)

Kľúčové slová:

dyslexia

dysgrafia

dyskalkúlia

dyspinxia

dysmúzia

správanie

psychologické vyšetrenie

učenieObsah:
 • ÚVOD
  1. Pedagogika detí s poruchami učenia 5
  2. Učenie 8
  3. Príčiny špecifických porúch učenia 9
  4. Špecifické poruchy učenia 10
  4.1 Dysortografia 10
  4.2 Dyskalkúlia 12
  4.3 Dyspraxia 14
  4.4 Ďaľšie dysfunkcie u detí 15
  5. Dyslexia 19
  5.1 Prejavy dyslexie 19
  6. Dysgrafia 21
  6.1 Prejavy dysgrafie 21
  7. Diagnostika dyslexie a dysgrafie 22
  8. Kde otestovať dieťa 24
  9. Pedagogický prístup k žiakom s vývinovými poruchami učenia 26
  10. Metódy používané pri práci s deťmi s dyslexiou a dysgrafiou 28
  11. Poruchy správania 31
  11.1 Symptomatológia hyperkynetickej choroby 34
  11.2 Hyperkynetické poruchy a poruchy učenia 35
  11.3 Psychologické vyšetrenie 36
  11.4 Intervencia v škole 38
  11.5 Intervencia v rodine 39
  12. Učebné, komunikačné a interakčné stratégie efektívne s jednotlivcami s poruchami správania 41
  12.1 Stratégie výchovného prístupu k jednotlivcom 42
  12.2 Stratégie pedagogického prístupu k jednotlivcom 45
  13. Úpravy prostredia 47
  13.1 Umiestnenie študenta v triede 47
  13.2 Individuálne pracovné tempo a učebné postupy študenta 47
  14. Metodické postupy vo vyučovaní a prístupy vo výchove študenta 49
  15. Hodnotenie správania a učebných výsledkov študenta 52
  16. Špecifiká prístupu k jednotlivcom, ktorí sú obeťami šikanovania 56
  ZÁVER
  LITERATÚRA

Zdroje:
 • BELKOVÁ, V. a KMEŤOVÁ, D. 2002. Dyslexia a dysgrafia – možnosti nápravy. Metodické centrum Banská Bystrica : 2002, ISBN: 80-8041-413-0
 • Dyslexia a dysgrafia [ online ] [2008-10-11 ]. Dostupné na internete: < www. Gooogle.sk >
 • HORŇÁK, L. 2001. Prospechovo slabší žiak v škole. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001, ISBN: 80-8068-049-3
 • KIRBYOVÁ, A. 2000. Nešikovné dítě. Praha: Portál, 2000, ISBN: 80-7178-424-9
 • KUCHARSKÁ, A. 1997 ed.: Specifické poruchy učení a chování, Praha: Portál(Sborník 1997-98)
 • NOVÝ ČAS PRE ŽENY. 2008. Téma: Ak vaše dieťa nosí samé zlé známky, možno za to nemôže, vydanie č. 18/ 2008
 • ŠTIHOVÁ, A. 2004. Pedagogický prístup k žiakom s vývinovými poruchami učenia vo výchovno – vzdelávacom procese. In : Vychovávateľ, roč. 51, 3/2004 s. 16-18
 • VAŠEK, Š. 2006. Základy špeciálnej pedagogiky, Bratislava: Sapientia, 2006,
 • ISBN: 80-89-229-02-6
 • ZELINA, M. 2000. Alternatívne školstvo, Bratislava: Iris, 2000, ISBN: 80-88778-98-0
 • ZELINKOVÁ, O. 2003. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003, s. 264, ISBN: 80-7178-800-7
 • WWW. MODERNÁ ŠKOLA. SK/ DYSPRAXIA
 • WWW. MODERNÁ ŠKOLA. SK/ ĎAĽŠIE DYSFUNKCIE U DETÍ
 • POKORNÁ, V. 2001. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001, 336 s. ISBN 80-7178-570-9
 • SLOWÍK, J. 2007. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007, 160 s.
 • ISBN 978-80-247-1733-3
 • JUCOVIČÁ, D.- ŽÁČKOVÁ, H.- ZORKLEROVÁ, R. 2004. Metódy práce s deťmi s ĽMD predovšetkým pre učiteľov a vychovávateľov. Praha: Nakladateľstvo D+H, 2004.
 • MUNDEN, A.- ARCELUS, J. 2006. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál, 2006, ISBN 80-7178-188-3.
 • PEŠATOVÁ, I. 1998. Agresivita ze speciálněpedagogického hlediska s dúrazem na výchovný přístup ve zvláštních a základních školách. Praha: Karolínum, 1998, s.126-129
 • REŠETKOVÁ, S. 1999. Hyperaktívne dieťa. Rodina a škola, roč. 47, 1999 č. 2 str. 12
 • RIEFOVÁ, S. 1999. Nesoustredené a neklidné díte ve škole. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-561-X.
 • RĚPOVÁ, P. 2004. Speciální pedagogika osob s poruchami chování. In: RENOTIEROVÁ, M.- LUDÍKOVÁ, L. a kolektív. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2004, s. 251-269. ISBN 80-244-0873-2.
 • TRAIN, A. 1997. Nejčastejší poruchy chování detí: jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha: Portál, s.92-93. ISBN 80-7178-294-7.