Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Nezmestnanosť ako sociálny problém (Zápočtová práca z Úvodu do sociológie)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13871
Posledná úprava
13.09.2021
Zobrazené
2 942 x
Autor:
zuzuleta83
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

V živote človeka práca zastáva významné miesto v rebríčku hodnôt. Pomáha rozvíjať vývin jednotlivca a pomáha mu začleniť sa do spoločnosti. Pracovná nečinnosť pôsobí na správanie i na rozvoj osobnosti. Človek stráca schopnosť konkurencie na trhu práce, nedokáže sa predať.
Nezamestnanosť ako spoločenský jav sa stal súčasťou nášho každodenného života. V súčasnosti patrí k najzávažnejším problémom, s ktorými sa musí naša spoločnosť vyrovnávať.
Nezamestnanosť na Slovensku patrí k faktorom, ktoré traumatizujú celú spoločnosť. V našich podmienkach má nielen výrazný ekonomický, sociálny alebo politický rozmer, ale i regionálne, sociálno - ekologické a generačné špecifiká.
Nezamestnanosť môžeme charakterizovať ako:
„ ... nedobrovoľné a dlhotrvajúce prerušenie práce z dôvodu nemožnosti nájsť si zamestnanie, keď medzi zamestnancom a zamestnávateľom neexistuje alebo bol prerušený pracovný vzťah.“
„ ... sociálno - ekonomický jav spojený s existenciou trhu, konkrétne trhu práce. Predstavuje dôsledok a súčasne prejav nerovnováhy na trhu práce, medzi ponukou a dopytom po práci. Ponuka práce je daná počtom pracovníkov alebo všeobecnejšie, počtom hodín práce, ktoré sú k dispozícii v danej ekonomike. Dopyt po práci je vyjadrený počtom pracovných miest, či už obsadených alebo voľných, ich počet je v zásade určovaný stavom ekonomiky.“
Zákon č. 389/2006 Z. z. o službách zamestnanosti definuje nezamestnaného ako uchádzača o zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie podľa tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu, a ktorý
a.) nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,
b.) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c.) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,
d.) vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3. 200,- Sk mesačne, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitných predpisov skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu.

...


Kľúčové slová:

nezamestnanosť

sociálny problém

práca

zamestnanie

trh práce

pracovný vzťah

sociológia

pracovník

zamestnanec

psychika

výpoveď

pracovné miesto

kvalifikácia

praxObsah:
 • Úvod
  Charakteristika nezamestnanosti
  Vplyv nezamestnanosti na psychiku človeka
  Zákon č. 389/2006 Z. z. o službách zamestnanosti
  Záver

Zdroje:
 • Strieženec, Š., Slovník sociálneho pracovníka, Trnava 1999
 • Rievajová, E., Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike, Bratislava 1996
 • Zákon č. 389/2006 Z. z. o službách zamestnanosti
 • Trend, Týždenník o ekonomike a podnikaní, 13.10.2008