Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
anglický
ID projektu
8202
Posledná úprava
07.02.2018
Zobrazené
1 506 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spôsob organizácie ekonomického života ľudskej spoločnosti sa nazýva ekonomický systém. Jeho základom sú subjekty, ktoré sledujú svoje vlastné špecifické ciele.

V krajinách so systémom trhov a cien dnes prevláda súkromné vlastníctvo a rozdeľovanie väčšiny zdrojov zaisťuje trh, štát zabezpečuje podmienky pre dobré fungovanie trhového mechanizmu, produkuje verejné statky, stará sa o spravodlivé rozdeľovanie dôchodkov a dbá o vnútornú a vonkajšiu stabilitu ekonomiky.

Finančný trh je významnou súčasťou celkového podnikateľského prostredia a objektívnym meradlom na hodnotenie vývoja a stavu ekonomiky. Poznanie základných parametrov finančného trhu - „cien“ a „výnosov“ - ako aj poznanie jeho inštitúcií a nástrojov je nevyhnutnou podmienkou úspešného finančného riadenia podniku.“

Podnikateľský sektor na Slovensku môže získať dlhodobo voľné finančné zdroje na financovanie investičných projektov od bankového sektora, alebo prostredníctvom organizovaného trhu s cennými papiermi. V našej práci sa budeme teda venovať kapitálovému trhu, konkrétne trhu s cennými papiermi. Nakoľko existujú len tri základné alternatívy získania dlhodobých finančných zdrojov súkromnou spoločnosťou a to emisiou akcií, emisiou dlhopisov a bankovým úverom, budeme sa zaoberať analýzou a popisom emisiou cenných papierov.

Kľúčové slová:

emisia

cenné papiere

podnikové financieObsah:
 • 1. Charakteristika trhu
  1.1. Finančný trh
  1.2. Primárny kapitálový trh
  1.3. Sekundárny kapitálový trh
  1.4. Účastníci finančného trhu
  2. Emisia cenných papierov
  2.1. Základné pojmy:
  2.2. Právna úprava
  2.3. Rozhodovanie o vydaní cenných papierov
  3. Emisné podmienky
  3.1. Zverejnenie emisných podmienok
  3.1.1. Emisné podmienky akcií
  3.1.2. Emisné podmienky dlhopisov
  3.2. Upisovanie cenných papierov
  3.3. Všeobecné náležitosti prospektu cenných papierov
  3.4. Schválenie prospektu cenných papierov
  3.5. Zverejnenie prospektu
  3.6. Oznámenie o zverejnení prospektu
  4. Prehľad zmien uskutočnených v rokoch 2006/2007 v prospech emitentov
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • Jílek, J., Finanční trhy. Praha: Grada Publishing, 1997. 528 s.
 • Michník, Ľ. a kol., Ekonomická encyklopédia. Bratislava: Sprint, 1995.
 • Bielik, P. a kol., Trh cenných papierov a jeho vplyv na výkonnosť a konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov. Nitra: SPU Nitra, 2003. 145 s.
 • Burza cenných papierov v Bratislave, Vydávanie akcií formou realizácie prvotnej verejnej ponuky (IPO). Bratislava, 2008 (brožúra).
 • Burza cenných papierov v Bratislave, Vydávanie komunálnych dlhopisov a podmienky ich prijatia na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s.. Bratislava, 2008 (brožúra).
 • Farkašovská, M. - Kočkin, P., Analýza vybraných determinantov rozhodovania finančných manažérov pri financovaní investičných projektov v SR. Manažment v teórii a praxi, roč. 3, 2007, č. 3, ISSN 1336-7137