Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47306
Posledná úprava
09.04.2018
Zobrazené
520 x
Autor:
veronika.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Medzi základné pojmy v teórii manažmentu patria manažér, manažment a organizácia. Manažment je jedna z najdôležitejších činností, ktorá riadia pôsobí na určitú sústavu a tým ho riadi. Je to proces slúžiaci na dosiahnutie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania. Manažér je v organizácii zodpovedný za zverenú organizačnú jednotku resp. vymedzenú oblasť jeho pôsobenia. Úlohou manažéra je riadiť, teda plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a ostatné zdroje zverené na jeho zodpovednosť v organizácii. Organizácia je chápaná ako spoločnosť ľudí vzájomne zameranú na produkciu tovaru, poskytovanie služieb, na presadzovanie názorov či realizáciu rôznych činností.
V druhej časti sú vysvetlené základné pojmy po ktorých nasleduje rozdelenie klasickej školy manažmentu.
Klasická škola manažmentu je to klasická teória manažmentu vychádzajúca z rôznych zdrojov a skúseností preto vzniklo viacero smerov tejto školy. Staehle zahrnul do klasickej teórie manažmentu smery inžiniersko-ekonomickej teórie, administratívnej teórie a byrokratickej teórie.
Cieľom práce je charakterizovať jednotlivé teórie manažmentu a taktiež samotných autorov týchto teórii. Vymedziť si pojmy a ukázať jednotlivé znaky a výhody každej teórie jednotlivo. Pri spracovaní tejto práce bola použitá odborná literatúra v knižnej podobe ako aj literatúra cez internet.

Kľúčové slová:

charakteristika

Taylor

klasická škola

manažment

byrokratická teória

administratívna teória

vymedzenie pojmovObsah:
 • ÚVOD 4
  1 CHARAKTERISTIKA TAYLORA, FAYOLA A WEBERA 5
  1.1 Frederic Winslow Taylor 5
  1.2 Henri Fayol 5
  1.3 Max Weber 6
  2 KLASICKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 7
  2.1 Vymedzenie pojmov 7
  2.2 Inižiniersko-ekonomická teória 8
  2.3 Administratívna teória 10
  2.4 Byrokratická teória 11
  2.5 Klasická teória manažmentu 11
  ZÁVER 12
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 13

Zdroje:
 • SEDLÁK, M. 1993. „Základy manažmentu“. Bratislava: Alfa
 • SAKÁL, P., PODSKĽAN, A. 2004. „Strategický manažment“. Bratislava: STU
 • PAPULA, J. 1993. „Strategický manažment. Výzva pre manažérov“. Bratislava: ELITA
 • BOWMAN, C. 1996. „Strategický management“. Praha: Grada Publishing
 • MAJTÁN, M., a kol. 2007. „Manažment“. Bratislava: SPRINT
 • J. Papula, E. Papulová: „Manažment pre OA“, SPN Bratislava, 6. vydanie 2008
 • Donnelly, J. H. - Gibson, J. L. - Ivancevich, J. M. (1997): „Management“. Praha, Grada
 • Taylor, F. W. „O zásadách vědeckého řízení“ (preklad pod názvom: Poselství Taylorovo) Praha, Orbis