Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 554   projektov
3 nových

Nezamestnanosť - semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45370
Posledná úprava
27.03.2017
Zobrazené
1 285 x
Autor:
janka24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nezamestnanosť je v súčasnom období veľkej hospodárskej krízy aktuálnym ekonomickým, ale aj sociálnym problémom. Z hľadiska sociálneho dopadu nezamestnanosti na osoby v produktívnom veku spadajúce do kategórie nedobrovoľne nezamestnaných, vznikajú u nezamestnaných nielen sociálne problémy ale aj psychiatrické, ako napríklad poruchy chovania, nárast samovražedných pokusov, depresia a atď.(Žatkovičová, 2012), ktoré môžu viesť k rastu kriminality, čo vedie k vzniku nepredvídaných ohrození (incidentov) a tým dochádza k zníženiu bezpečnosti obyvateľstva.

Posledná štatistika miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku z júna roku 2013 preukázala 14,25 % mieru nezamestnanosti s počtom 384 696 nezamestnaných na úradoch práce (http://www.upsvar.sk). Z hľadiska v celku vysokej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku je dôležité rozobrať a preskúmať celkový dopad tejto nezamestnanosti na psychiku nezamestnaných pre zaručenie bezpečnosti a ochrany základných ľudských práv a slobôd, ako aj ochrany majetku a objektov, ktorými sa v značnej miere zaoberá bezpečnostný manažment.

Strata zamestnania či neschopnosť nájsť si zamestnanie je pre človeka zložité v rôznych fázach jeho života, či už ide o ľudí v preddôchodkovom veku, alebo ľudí v produktívnom veku. Pre nezamestnaného je veľmi dôležité, aby sa u neho zachovali pracovné návyky a vytvárala sa potreba pracovať. Čo u osoby ktorá už bola v pracovnom pomere a stratila prácu len na určitý čas nie je výrazným problémom, zatiaľ čo u mladých ľudí (absolventov) bez predošlých pracovných návykov sa potreba pracovať nevyvíja.

Podľa Matoušeka (2005) je zamestnanie dôležitou podmienkou pre existenciu mladého človeka (absolventa) a prináša mu nielen materiálny prospech, ale súčasne mu dáva aj pocit sebarealizácie a spoločenskej užitočnosti. Matoušek (2005) taktiež vo svojej práci tvrdí že „Absolventi škôl sú znevýhodnení tým, že nemajú pracovné skúsenosti a prax v odbore, ktorý študovali. Niektorí vložili mnoho energie do štúdia, po ňom však nie je dopyt na trhu práce. U týchto nezamestnaných hrozia nielen ekonomické problémy, ale aj psychologické, zvyšuje sa riziko asociálneho správania a vytvárania nezdravej závislosti od rodičov“.

Kľúčové slová:

Nezamestnanosť

dopad nezamestnanosti

uplatnenie mladých ľudí

sociálny dopad

pracovné návyky

bezpečnostný managementObsah:
 • Obsah
  Úvod 3
  1. Význam zamestnania 5
  2. Nezamestnanosť 5
  2.1 Rozdelenie nezamestnaný 6
  2.2 Dôvody nezamestnanosti 6
  2.3 Dopady nezamestnanosti 7
  2.3.1 Vplyv nezamestnanosti na psychiku človeka 7
  2.4 Vysoká nezamestnanosť 8
  3. Úspešnosť zamestnania mladých ľudí - absolventov 10
  4. Otázky 12
  5. Záver 13
  6. Zoznam použitej literatúry 14

Zdroje:
 • BOLLES, N. R. 2004. Ako si nájsť dobrý džob. 1. vyd. Bratislava: Motýľ, 2004. 144 s. ISBN 80-88978-99-8.
 • LACA, S. - MICHEĽ, R. - Laca, P. 2011. Nezamestnanosť mladých ľudí ,,absolventov“ ako súčasný sociálny problém spoločnosti. Prohuman - Sociálna práca. ISSN 1338-1415. 2011
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X.
 • Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júny 2013 on line]. Mesdiálne správy.
 • Nezamestnanosť on line]. Wikipédia slobodná encyklopédia.
 • PAUKOVIČ, V. (2002). Nezamestnanost mládeže a jej sociálne a etické dôsledky. In: TOKÁROVÁ, A. a kol. Kvalita života v kontextoch globalizácie a výkonovej spolocnosti. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. 2002. s. 138- 151.
 • RIEVAJOVÁ, E. -  STANEK, V. - Wolfová, I. D. 2001. Teória a politika zamestnanosti. 1. Vyd. Bratislava - Ekonóm. 2001. ISBN 80-225-2263-5. 2.
 • SCHAVEL, M. a kol. 2007. Sociálna prevencia. 2. vyd. Prešov: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2007. 141 s. ISBN 978-80-89271-22-1.
 • SCHRAGGEROVÁ, M. - ROŠKOVÁ, E. 2003. Psychologické súvislosti znovuzamestnania. Československá psychologie. ISSN 0009-062X, 2003, 1, s. 42-55.
 • ŠOLCOVÁ, I. - KEBZA, V. 2001. Nezaméstnanost a zdraví. Československá psychologie. ISSN 0009-062X, 2001, 2, s. 127-134.
 • VANČO, Jozef a kol. 2000.  Nezamestnanosť. Sociálna akadémia. 2000.
 • VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I. 2001. Individuálne problémy v sociálnych súvislostiach. In: Aplikovaná sociální psychologie II. Praha - Grada Publishing 2001, s. 13-18.
 • ŽATKOVIČOVÁ, K. - DOCI, I.2012. psychiatrické, psychologické, sociálne a ekonomické aspekty nezamestnanosti. In: Psychiatria - psychoterapia - psychosomatika 19, č.1, s. 17-24.