Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Fyzika (prehľad základných vzorcov a vzťahov)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11747
Posledná úprava
21.12.2018
Zobrazené
6 647 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prehľad vzorcov z fyziky 1. roč. vš. - Prehľad základných vzťahov z fyziky I + Predpony SI na označovanie násobkov a dielov jednotiek.

1. Rýchlosť
r - polohový vektor bodu v priestore vzhľadom na začiatočný bod pravouhlej súradnicovej sústavy Rýchlosť je vektor, ktorý je rovnobežný s dotyčnicou k pohybovej čiare v príslušnom bode a je orientovaný na stranu pohybu. Podiel s/t sa volá stredná rýchlosť v0.

2. Zrýchlenie
v - rýchlosť, r - polohový vektor vzhľadom na začiatok súr. sústavy Zrýchlenie je prvá derivácia rýchlosti alebo druhá der. polohového vektora podľa času. Je daná čiara k so začiatkom O. Pohyb ľubovoľného bodu A na čiare k určuje jeho vzdialenosť u od bodu O. Pohyb bodu určuje jediná skalárna funkcia času u = f(t).

3. Uhlová rýchlosť
Pohybujúci sa bod vytvára v priestore svoju trajektóriu, jeho sprievodič kužeľovú plochu. Nech  je uhol, ktorý vytvorí sprievodič na tejto ploche za čas t. Derivácia  = d /dt sa nazýva uhlová rýchlosť.

4. Uhlové zrýchlenie
Vektor  s tou istou absolútnou hodnotou, ktorý je na rovinu určenú polohovým vektorom r a vektorom v kolmý a orientovaný tak, že sústava vektorov v, r a je pravotočivá sa nazýva vektor uhlovej rýchlosti stáčania sprievodiča. Jeho derivácia podľa času sa nazýva vektor uhlového zrýchlenia.

5. Tangenciálne zrýchlenie
v - rýchlosť,  - jednotkový vektor rovnobežný s dotyčnicou a orientovaný na stranu pohybu (v = v)

Kľúčové slová:

fyzika vzorce

vzorce z fyziky

jednotky

rýchlosť

zrýchlenie

kiinetická energia

výkon sily

moment hybnosti

gravitácia poľa

rezonačná frekvenciaObsah:
 • Vzorce:
  1. Rýchlosť
  2. Zrýchlenie
  3. Uhlová rýchlosť
  4. Uhlové zrýchlenie
  5. Tangenciálne zrýchlenie
  6. Normálové zrýchlenie
  7. Súvis obvodovej a uhlovej rýchlosti
  8. Zákon zotrvačnosti
  9. Zákon sily
  10. Zákon akcie a reakcie
  11. Hybnosť
  ...
  27. Steinerova veta
  28. Kinetická energia rotačného pohybu tuhého telesa
  29. Pohybové rovnice tuhého telesa
  30. Podmienky rovnováhy tuhého telesa
  31. Moment hybnosti rotujúceho telesa
  32. Izolovaná sústava HB
  ...
  60. Prvá veta termodynamická
  63. Ekvipartičný teorém
  65. Účinnosť ideálneho tepelného stroja
  66. Druhá veta termodynamická
  67. Coulombov zákon (slovne aj vzorcom)
  68. Intenzita elektrického poľa (definícia)
  69. Potenciálna energia elektrostatického poľa vzhľadom na
  70. Potenciál elektrostatického poľa (definícia)
  71. Potenciál elektrostatického poľa vzhľadom na nekonečno
  72. Tok intenzity elektrického poľa (definícia)
  73. Súvis intenzity a potenciálu elektrického poľa
  74. Gaussova veta pre elektrostatické pole (slovne aj vzorcom)
  75. Elektrické pole vo vnútri vodiča
  76. Kapacita vodiča (definícia)
  77. Kapacita sústavy dvoch vodičov (definícia)
  79. Energia nabitého kondenzátora
  80. Hustota energie elektrického poľa (vzorec)

  Predpony SI na označovanie násobkov a dielov jednotiek:
  1. Kinematika bodu
  2. Vektory a základné operácie s nimi. Zložený pohyb
  3. Dynamika hmotného bodu
  4. Mechanika tuhého telesa
  5. Gravitačný zákon
  6. Práca, mechanická energia, výkon
  7. Zákony zachovania hybnosti a mechanickej energie
  8. Mechanika tekutín
  9. Kmity a vlnenie
  10. Termodynamika
  11. Elektrostatika
  12. Elektrický prúd