Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
68 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6814
Posledná úprava
15.08.2018
Zobrazené
4 036 x
Autor:
idliketo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať jednotlivé marketingové stratégie Kúpeľov Piešťany a navrhnúť možnosti ich zlepšenia. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Obsahuje 3 obrázky, 8 tabuliek a 4 prílohy. Prvá kapitola je venovaná pojmu stratégia, charakteristike marketingovej stratégie, jednotlivým typom marketingových stratégií podnikov služieb, špecifickým znakom služieb a marketingovému mixu služieb. V ďalšej časti je charakterizovaný súčasný stav Kúpeľov Piešťany, čo zahŕňa postavenie kúpeľov na trhu, silné, slabé stránky kúpeľov, príležitosti a hrozby z okolia, analýzu ubytovacích zariadení, marketingový mix, súčasné marketingové stratégie a aj históriu Kúpeľov Piešťany. V záverečnej kapitole sú rozpracované jednotlivé možnosti zlepšenia súčasných marketingových stratégií. Obsahuje návrhy zlepšenia marketingovej stratégie služieb, cenovej marketingovej stratégie, distribučnej marketingovej stratégie a komunikačnej marketingovej stratégie.

Kľúčové slová:

marketingový mix služieb

marketingová stratégia

cena

distribúcia

kúpele Piešťany

propagácia

swot analýzy

ekonomika a manažment podnikuObsah:
 • 1 Úvod 6
  2 Postavenie a význam marketingovej stratégie v riadení podniku 8
  2.1 Vymedzenie pojmu stratégia 8
  2.2 Analýzy podporujúce tvorbu marketingovej stratégie 9
  2.2.1 Swot analýza 9
  2.2.2 Analýza portfólia 10
  2.3 Typy marketingových stratégií podnikov služieb 12
  2.3.1 Stratégia portfólia 13
  2.3.2 Konkurenčné stratégie 13
  2.3.3 Stratégie marketingového mixu 14
  2.3.3.1 Distribučné stratégie 14
  2.3.3.2 Cenové stratégie 15
  2.4 Špecifické znaky služieb 16
  2.5 Marketingový mix služieb 19
  2.5.1 Produkt 20
  2.5.2 Cena 21
  2.5.3 Miesto 21
  2.5.4 Distribúcia 22
  2.5.5 Propagácia (podpora - komunikácia) 22
  2.5.6 Ľudia 23
  2.5.7 Procesy 23
  3 Analýza súčasného stavu v SLKP, a.s. 25
  3.1 História 25
  3.2 Postavenie SLKP, a.s. na trhu 26
  3.3 Swot analýza 28
  3.3.1 S-w analýza a o-t analýza 29
  3.4 Analýza ubytovacích zariadení slkp, a.s. 30
  3.5 Marketingový mix a stratégie 34
  3.5.1 Marketingové stratégie služieb 34
  3.5.2 Cenové marketingové stratégie 37
  3.5.3 Distribučné marketingové stratégie 39
  3.5.4 Komunikačné marketingové stratégie 40
  4 Návrh tvorby marketingovej stratégie 42
  4.1 Návrh zlepšenia marketingovej stratégie služieb 42
  4.2 Návrh zlepšenia cenovej marketingovej stratégie 44
  4.3 Návrh zlepšenia distribučnej marketingovej stratégie 45
  4.4 Návrh zlepšenia komunikačnej marketingovej stratégie 46
  5 Záver 50
  Použitá literatúra 51
  Zoznam príloh 53
  Príloha a - zoznam obrázkov a tabuliek 54
  Príloha b - zoznam skratiek a symbolov 55
  Príloha c - swot analýza 56
  Príloha c.1 matice swot analýzy 56
  Príloha c.1.1 matica výkonnosť / dôležitosť 56
  Príloha c.1.2 matica príležitostí 56
  Príloha c.1.3 matica hrozieb 57
  Príloha d - porovnanie cenníka 58
  Príloha d.1 porovnanie cenníka v období do 29.3.2008 a v období od 30.3.2008 do 31.12.2008 58

Zdroje: