Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13126
Posledná úprava
20.10.2020
Zobrazené
2 433 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súčasnosť, 21.storočie, je poznačené neustálym prienikom podnikov na domáce i zahraničné trhy. Vplyvom globalizácie stále viac podnikov vstupuje alebo je nútených vstúpiť do konkurenčného prostredia zahraničných trhov. Narastá počet podnikov, ktoré vstupujú do iných krajín. Tieto podniky majú svojich obchodných zástupcov alebo výrobné závody v týchto krajinách. Podnik, ktorý pôsobí vo viacerých krajinách musí pri svojom riadení zvážiť rôznorodosť podnikateľského prostredia i rôznorodosť spotrebiteľských trhov. Medzinárodné prostredie môže pre podnik znamenať konkurenčné výhody, ktoré je však potrebné hľadať a vytvárať.
V súčastnej dobe stúpajú nároky na všetky podniky, ktoré vstupujú do trhovej ekonomiky. Úspešnosť podniku ako aj udržanie si určitých konkurenčných výhod podniku na trhu spočíva v neustálom prispôsobovaní sa zmenám trhu, zmenám vonkajšieho prostredia. Pre úspešnú podnikateľskú činnosť v podmienkach trhového hospodárstva je dôležité správne pochopiť nutnosť týchto zmien. Na dosiahnutie a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku je potrebné, aby boli podniky schopné tieto zmeny realizovať.
Podnik, pôsobiaci v trhovej ekonomike, je stále pod tlakom konkurencie. Preto musí neustále zdokonaľovať svoje vnútorné procesy, systémy riadenia a dokázať reagovať na vonkajšie podnety. Zmeny vonkajšieho ako aj vnútorného prostredia podniku prinášajú množstvo problémov. Na riešenie týchto problémov už nestačia tradičné spôsoby riadenia podniku. Táto situácia si vynucuje využívanie stále novších a efektívnejších manažérskych prístupov, metód a prvkov v riadení podnikateľských subjektov, aby bol podnik schopný prispôsobovať sa neustálym zmenám trhového prostredia.
Manažment podniku musí byť pripravený ale hlavne odhodlaný prijímať a osvojovať si nové prvky, metódy, postupy. Na to, aby bol podnik ochotný prijať nové prvky, nové zmeny v riadení podnikateľských subjektov, musí vedieť aké má možnosti. Aké prvky môže využiť, aby zabezpečil efektívne fungovanie podniku. Musí byť informovaný o prínosoch i nedostatkoch zavedenia daného prvku. Podnik môže využiť informácie o uplatnení príslušného prvku v inom podniku a na základe týchto skutočností sa rozhoduje o prijatí a využití tohto prvku vo svojom procese riadenia.
V súčasnej dobe existuje množstvo metód a techník, ktoré úspešne riešia problémy neustálych zmien na trhu. Medzi tie významnejšie možno zaradiť outsourcing, ktorý využíva väčšina podnikov na Slovensku i v zahraničí. Úspešnosť metódy benchmarkingu môže zabezpečiť pre podnik konkurenčnú výhodu. K ďalším významným a uplatňovaným prvkom v riadení podnikateľských subjektov možno zaradiť reinžiniering, controlling, Balance Scorecard a mnoho ďalších.

Kľúčové slová:

controlling

outsourcing

benchmarking

reinžiniering

kaizen

kontorling

manažér

manažment

podnik

podnikové prostredie

štíhla výrobaObsah:
 • ÚVOD 06
  1. PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 08
  1.1 OUTSOURCING 08
  1.2 REINŽINIERING 13
  1.3 BENCHMARKING 17
  1.4 CONTROLLING 21
  1.5 BALANCE SCORECARD 25
  1.6 KAIZEN 28
  1.7 ŠTÍHLA VÝROBA 30
  2. CIEĽ PRÁCE 33
  3. METODIKA PRÁCE A MATERIÁL 34
  4. VLASTNÁ PRÁCA 35
  5. ZÁVER 39
  6. POUŽITÁ LITERATÚRA 41

Zdroje:
 • Autor (PwC). 2005. Efektivita outsourcingu. In: Moderní řízení, Praha: Economia, roč. XL, 2005, č.8, 24-25 s. ISSN 0026-8720
 • Baran, D. 2002. Aplikácia controllingu v podnikovej praxi. Bratislava: STU v Bratislave, 2002. 135 s. ISBN 80-227-1666-9
 • Bauer, M. 2005. Kaizen stále aktuální. In: Moderní řízení, Praha: Economia, roč. XL, 2005, č.8, 14-15 s. ISSN 0026-8720
 • Bíleková B. 2007. Metóda pre neustále zlepšovanie procesov. In: Novus Scientia, 2007. s.39-44 [online] [cit.2008-04-10] Dostupné na internete: < http://www.sjf.tuke.sk/ novus/papers/039-044.pdf >
 • Bruckner, T. - Voříšek, J. 1998. Outsourcing informačních systémů. Praha: Ekopress, 1998. 118 s. ISBN 80-86119-07-6
 • Buček, O. - Dolonayová, A. - Kudlová, K. 2004. KONTROLING. Žilina: EDIS, 2004. 122 s. ISBN 80-8070-284-5
 • Bujaloboková B. 2001. Zlepšovanie kvality metódou konkurenčného porovnávania. In: Acta Montanista Slovaca, roč. 6, 2001, č.5, s.109-111 [online] [cit. 2008-04-03] Dostupné na internete: < http://actamont.tuke..s/pdf/2001/n5/23bujalobokova.pdf >
 • Cagáň, P. 2001. Aplikácia benchmarkingu vo vybranom podnikateľskom subjekte: diplomová práca. Nitra: SPU, 2001. s. 36
 • Čambál, M. - Baran,D. 2007. Controlling a manažment. 2007 [online] [cit. 2007-07-03] Dostupné na internete: < http://www.mtf.stuba.sk.pdf >
 • D&T (1) 2008. Reinžiniering podnikových procesov. 2008 [online] [cit. 2008-02-03] Dostupné na internete: < http://www.dtsolutions.sk/ciele%20reinzinieringu.html >
 • D&T (2) 2008. Reinžiniering podnikových procesov. 2008 [online] [cit. 2008-02-03]Dostupné na internete: < http://www.dtsolutions.sk/Postup%20reinzinieringu.html >
 • Daniš, V. 2001. Implementácia benchmarkingu v krajinách únie. In.: Hospodárske noviny. Bratislava, 2001. č. 113, s. 6
 • Datalock a.s. 2008. Outsourcing. 2008 [online] [cit. 2007-12-07] Dostupné na internete: < http://www.datalock.sk/sk/produkty/outsourcing >
 • Demjanová, L. 2006. Benchmarking ako cesta k zmene a inováciám na Slovensku. In: Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente, roč.2, 2006,č.2, s.44-50 [online] [cit.2007-10-20] Dostupné na internete: < http:// casopis.euke.sk/mtp/clanky/2-2006/demjanova.pdf >
 • Donnely, J.H. - Gibson, J.L. - Ivancevich, J.M. 1997. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 824 s. ISBN 80-7169-422-3
 • Dorčák, D.-Spišák, J. 2004. Využitie reinžinieringovej metodológie pri komplexnej optimalizácii procesov získania a spracovania surovín. In: Acta Montanista Slovaca, roč.9, 2004, č.2, s.72 [online] [cit.2008-01-10] Dostupné na internete: < http://actamont.tuke.sk/pdg/2004/n2/4spisak.pdf >
 • Gamo a.s. 2008. Outsourcing. 2008 [online] [cit. 2008-02-13] Dostupné na internete:< http://www.gamo.sk/it_sluzby/outsourcing >18. Gozora, V. 2000. Krízový manažment. Nitra: SPU, 2000. 182 s. ISBN 80-7137-802-X
 • Gurčík, Ľ. 2004. Podnikateľská analýza a kontroling. Nitra: SPU, 2.vyd. 2004. 158 s. ISBN 80-8069-449-4
 • Hammer, M. - Champy, J. 1996. Reengineering-radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1996. 214 s. ISBN 80-72610-28-7
 • Horská, E. - Ubrežiová, I. 2001. Manažment a marketing v medzinárodnom prostredí. Nitra: SPU Nitra, 2001. 418 s. ISBN 80-7137-884-4
 • Houser, V. 2005. Nový pohled na business. In: Moderní řízení, Praha: Economia, roč. XL, 2005, č.2, 6-8 s. ISSN 0026-8720
 • Hrnčiar, M. 2005. Benchmarking- nástroj zvyšovania kvality verejných služieb. 2005 [online] [cit.2008-05-10] Dostupné na internete: < http://www.quality-slovakia.sk/ssk/sskweb.nsf/0/0C5D86EF4329F8CDC1256F1200265B85?OpenDocument >
 • Huczek, M. 2003. Benchmarking ako metóda zlepšovania efektívnosti riadenia knižnice. In: Bulletin SAK, roč.11, 2003, č.1 [online] [cit.2007-11-10] Dostupné na internete: < http:// http://www.sakba.sk/bulletin/2003/bull1/p2.html >
 • Hulík, V. 2005. Trendy v manažmente výroby. In: Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach agrárneho trhu. Nitra: SPU Nitra, 2005, s. 76-80, [online] [cit.2008-02-08] Dostupné na internete: < http://www.slpk.sk/eldo/2006/002_06/sekcia2/hulik.pdf >
 • Chlebíkova, D. 2006.Benchmarking - nástroj zvyšovania kvality dopravných podnikov. In: Železničná doprava a logistika, roč.2, 2006. 78-80 s. [online] [cit.2008-04-19] Dostupné na internete: < http://fpedas.uniza.sk/zdal/cisla/2_06/16_chlebikova.pdf >
 • Imai, M. 2004. KAIZEN metoda, jak zavést uspornější a flexibilnější výrobu v podniku. Brno: Computer Press, 2004. 272 s. ISBN 80-251-0461-3
 • ...