Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

ZTV 2 - vypracované otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46314
Posledná úprava
14.12.2015
Zobrazené
1 013 x
Autor:
janka24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A:Čo je to mechanika, ako rozdeľujeme mechaniku. Čím sa zaoberá kinematika (hmotný bod).
Mechanika: skúma MECHANICKÝ POHYB (zmena polohy v čase). Mechanický pohyb (teda rozdelenie mechaniky) skúmame z 2 hľadísk:
Preistorové a časové súvislosti - KINEMATIKA (v nej neuvažujeme so silami),
Príčinné súvislosti - DYNAMIKA (uvažujeme v nej so silami).
Kinematika: pod týmto pojmom rozumieme VZŤAŽNÉ SÚSTAVY: sústavy v kt. popisujeme POLOHU A JEJ ZMENU posudzovaného telesa.
Vzťažné sústavy máme: KARTEZIÁNSKU (má x a y) a POLÁRNA (má len priamku a nulu).

B:Gravitačné pole hmotného bodu, Newtonov gravitačný zákon.
Gravitačný zákon: dve telesá s hmotnosťami M a m sa navzájom priťahujú silou Fg, kt. je úmerná súčinu ich hmotností a nepriamoúmerná druhej mocnine ich vzájomnej vzdialenosti r.
Gravitačné pole: existuje v okolí každého telesa. Zdrojom grav.poľa sú hmotné telesá. Grav.pole má hmotnú povahu.. Dve zákl.formy hmoty: látka (pevná, tuhá, kvapalná) a pole (magnetické a grav., elektr.).

C: Bernulliho rovnica.
Bernulliho rovnica aj rovnica spojitosti popisujú prúdenie kvapaliny potrubím s premenlivým prierezom. Vyjadruje zákon zachovania mechanickej energie pre ustálené prúdenie ideálnej kvapaliny.
1/2 ρv^2+hρg+P=konšt
v = rýchlosť prúdenia, P = tlak, ρ = hustota, g = gravitačné zrýchlenie, h = výška

D: Rozdelenie termomechaniky, metódy termomechaniky.
Termomechanika je náuka o teple. Delí sa na TERMOKINETIKU (zaoberá sa šírením tepla v priestore) a TERMODYNAMIKU (náuka o energií, premena energie z jednej formy na druhá a dôsledky ktoré z premien vyplývajú pre rôzne látky).

Kľúčové slová:

základy technických vied

hmotný bod

mechanika

hydromechanika

hydrodynamika

hydrostatikaObsah:
 • 1. A:Čo je to mechanika, ako rozdeľujeme mechaniku. Čím sa zaoberá kinematika (hmotný bod).
  B:Gravitačné pole hmotného bodu, Newtonov gravitačný zákon.
  C: Bernulliho rovnica.
  D: Rozdelenie termomechaniky, metódy termomechaniky.
  2. A: Poloha hmotného bodu vo vzťažnej sústave (teleso v pokoji, teleso v pohybe, polohový vektor, rozklad polohového vektora).
  B: Keplerove zákony, výkon.
  C: Rovnica kontinuity.
  D:Termdynamický systém, sústava, okolie, kontrolná hranica.
  3. A:Veľkosť pohybového vektora a dráha, rýchlosť a zrýchlenie, vektor rýchlosti.
  B:Energia a práca, potenciálna energia.
  C: Archimedov zákon.
  D: Stav a stavové veličiny.
  4. A:Okamžitá a stredná rýchlosť, okamžité zrýchlenie, vektor zrýchlenia.
  B: Zákon zachovania hybnosti, hybnosť hmotného bodu a impulz sily.
  C: Hydrostatický tlak a hydrostatický paradox.
  D: Základné stavové veličiny.
  5. A:Rovnomerne zrýchlený pohyb, rovnomerný priamočiary pohyb (vzťah rýchlosti a zrýchlenia).
  B:Odstredivá a dostredivá sila.
  C: Objemové a povrchové sily.
  D: Nultá veta termodynamická, termodynamický postulát.
  6. A:Rovnomerne zrýchlený pohyb, hmotný bod v pokoji, pohyb hmotného bodu po kružnici.
  B: Pohyb vyvolaný pružnými sústavami.
  C: Členenie hydromechaniky, hydrostatika, hydrodynamika.
  D: Ideálny plyn, základné stavové veličiny, Boyle - Mariottov zákon.
  7. A: Rýchlosť a uhlová rýchlosť., zrýchlenie a uhlové zrýchlenie.
  B: Skladanie síl, Dôsledky tretieho pohybového zákona, sila.
  C: Stlačiteľnosť kvapaliny, ideálna kvapalina.
  D: Gay - Lussacov zákon, špecifická plynová konštanta. Avogadrov zákon.
  8. A: Perióda a frekvencia, začiatočný uhol.
  B: Druhý pohybový zákon.
  C: Tlak, hydraulický stroj.
  D: Univerzálna plynová konštanta, asociácia a disociácia, formy premeny energie.
  9. A: Čím sa zaoberá kinematika (hmotný bod), vzťažné sústavy, popíšte vzťažné sústavy.
  B: Inerciálna a neinerciálna vzťažná sústava, prvý pohybový zákon.
  C: Vlastnosti tekutín.
  D: Carnottov obeh, teplo a práca, prvá veta termodynamická, entalpia, entropia
  10. A: Rozdelenie vzťažných sústav.
  B:Čo je to dynamika a Newtonove pohybové zákony.
  C: rozdelenie hydromechaniky
  D: zmeny stavu ideálneho plynu, kompresor, prúdový motor.

Zdroje:
 • Prednášky