Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Základy udržateľného poľnohospodárstva - otázky na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39227
Posledná úprava
06.01.2012
Zobrazené
2 314 x
Autor:
romansk8
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky ku skúške z predmetu Základy udržateľného poľnohospodárstva (ZUP).

1. Základné dimenzie trvalo udržateľného rozvoja a trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov.
ZÁKLADNÉ DIMENZIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
Environmentálna (ekologická) dimenzia - sa sústreďuje na zachovanie rôznorodosti podmienok a foriem života na Zemi. Základom je usmernenie ľudských aktivít v krajine s potrebou rešpektovania limitov únosnosti ekosystémov.
Ekonomická dimenzia - súvisí so zachovaním efektívnosti výroby a dostupnosti spotreby. Hoci hlavným cieľom ekonomiky je dosahovanie zisky aj náklady musia zohľadňovať aj environmentálne ukazovatele napr. kvantifikácia nákladov spojených s využívaním prírodných zdrojov. Sociálna dimenzia - má zabezpečiť dôstojný život pre každého človeka. Rozvoj nemá viesť k psychickému a sociálnemu stresu populácie, narúšať vzťahy v spoločnosti, tradície a etické hodnoty. Úžitok z využívania zdrojov má byť rozdelený rovnomerne medzi všetky spoločenstvá.
Kultúrna dimenzia - je nutným dôsledkom koncepcie TUR ako procesu, ktorého súčasťou je dôraz na kvalitatívny rozvoj, na duchovné obohatenie človeka. Jej cieľom je ochrana a kultivácia hodnôt, zachovanie kultúrnych osobitostí tradičných kultúr. S touto dimenziou súvisí aj environmentálna etika...

2. Svetová komisia o životnom prostredí a rozvoji (WCED), Brundtlandovej správa o ŽP – Naša spoločná budúcnosť. Súčasný stav a možnosti riešenia.
Dokument- Naša spoločná budúcnosť opisuje:
• Neudržateľný vývoj sveta
• Exponenciálny rast populácie
• Vyčerpávanie zdrojov
• Vymieranie druhov

Po viac ako 20. Rokoch od publikovania dokumentu:
• Najväčším ohrozením ktorému dnes planéta Zem čelí je preľudnenosť
• Máme málo pôdy, kt. by sa dala využiť na produkciu potravy
• Naše odpady rýchlo znečisťujú prostredie
• Aj napriek výraznému technolog. Pokroku sme blízko k únosnej kapacite Zeme
...

Kľúčové slová:

ZUP

poľnohospodárstvo

prírodné zdroje

poľnohospodárska krajina

životné prostredie

agroekosystém

environmentálne médiáObsah:
 • 1. Základné dimenzie trvalo udržateľného rozvoja a trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov.
  2. Svetová komisia o životnom prostredí a rozvoji (WCED), Brundtlandovej správa o ŽP – Naša spoločná budúcnosť. Súčasný stav a možnosti riešenia.
  3. Kľúčové dokumenty prijaté na Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), 1992 Rio de Janeiro. Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji – Johannesburg 2002 a implementačný plán.
  4. 6.Environmentálny akčný program EÚ pre ŽP- Boj proti zmenám klímy, Príroda a biologická rozmanitosť, Životné prostredie a zdravie a TU využívanie prírodných zdrojov a hospodárenie s odpadmi.
  5. Krajinná štruktúra a základné typy poľnohospodárskej krajiny.
  6. Charakterizujte základné krajinné prvky súčasnej poľnohospodárskej krajiny a typy poľnohospodárskej krajiny z hľadiska jej narušenia.
  7. Základné mechanizmy spôsobujúce stratu biodiverzity v poľnohospodárskej krajine.
  8. Negatívne vplyvy konvenčného poľnohospodárstva na pôdu a vodu.
  9. Produkčné a mimoprodukčné funkcie pôdy. Charakterizujte kategórie poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
  10. Charakterizujte základné typy, funkcie a ohrozenie biotopov v poľnohospodárskej krajine.
  11. Charakterizujte sústavu Natura 2000.
  12. Definujete agrobiodiverzitu, biotické zložky agroekosystému.
  13. Determinanty agrobiodiverzity v poľnohospodárskej krajine.
  14. Diverzita plodín v agroekosystémoch.
  15. Definujte biotop, čo determinuje zloženie a štruktúra rastlinného krytu v ekosystéme.
  16. Charakterizujte primárnych producentov, konzumentov a deštruentov v agroekosystéme.
  17. Charakterizujte základné typy ekologickej stability ekosystémov.
  18. Charakterizujte výkonnosť poľného ekosystému (produktivita, stabilita, udržateľnosť, equitabilita).
  19. Charakterizujte tradičné ekosystémy.
  20. Základné princípy konverzie na udržateľný agroekosystém podľa Gliessmana.
  21. Definujte trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, charakterizujte metódy a postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva.
  22. Princípy udržateľnosti poľnohospodárskych systémov.
  23. Charakterizujte systémy krátkodobých úhorov a Norfolkský osevný postup.
  24. Ktoré sú najvýznamnejšie rozdiely medzi konvenčným a alternatívnym hospodárením na poľnohospodárskej pôde?
  25. Hlavné úlohy integrovanej produkcie.
  26. Predpoklady low-input systémov na ornej pôde v podmienkach Slovenska.
  27. Úlohy modelu multifunkčného poľnohospodárstva - Európsky model multifunkčného poľnohospodárstva v pláne rozvoja vidieka.
  28. Stratégia presného poľnohospodárstva. Systém PPF (Precision Placement of Fertilizer) a systém obhospodarovania pôdy v období vegetačného kľudu.
  29. Aké benefície musia zabezpečovať osevné postupy, charakterizujte polyfunkčný osevný postup.
  30. Stručne charakterizujte pestovanie medziplodín a nastielanie pôdy, produkcia sušiny a fixované množstvo dusíka leguminóznych druhov používaných ako medziplodiny.
  31. Vymenujte ciele obrábania pôdy v trvalo udržateľných systémoch.
  32. Minimalizácia obrábania pôdy.
  33. Intenzívne poľnohospodárstvo a zhutnenie pôdy. Definujte rozhodujúce rizikové faktory ohrozenia poľnohospodárskych pôd.
  34. Úlohy a požiadavky na okrajové plochy susediace s poľnohospodárskou pôdou - Manažment ekologickej infraštruktúry v udržateľných poľnohospodárskych systémoch.
  35. Potenciálne úlohy voľne žijúcich organizmov v udržateľných poľnohospodárskych systémoch a ich podpora v ekosystémoch.
  36. Pyramída environmentálnych médií a systémov. Definujte agroenvironmentálne indikátory - poľnohospodárske hybné sily.
  37. Environmentálne média pôda (indikátory stavu a tlaku).
  38. Environmentálne médiá - voda (indikátory stavu a tlaku).
  39. Environmentálne média vzduch (indikátory stavu a tlaku).
  40. Spoločná poľnohospodárska politiky EÚ, ciele a nástroje, reforma SPP.
  41. Vplyv poľnohospodárskej činnosti človeka na pôdu.
  42. Vplyv poľnohospodárskej činnosti človeka na vodu.
  43. Vplyv poľnohospodárskej činnosti človeka na vzduch.
  44. Biomasa – definícia, zdroje, technológie pestovanie.
  45. Zelená energia – bioplynové stanice (technológia).
  46. Energia obnoviteľných prírodných zdrojov.
  47. Invázne rastliny v agroekosystéme.
  48. Biokoridory v poľnohospodárskej krajine – definícia, funkcie, druhové zloženie.
  49. Erózia pôdy v agroekosystémoch Slovenska.
  50. Netradičné plodiny slovenských polí.

Zdroje:
 • Skriptá
 • Poznámky