Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
50 x
Veľkosť
25,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41261
Posledná úprava
12.01.2013
Zobrazené
4 294 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracovaných 39 otázok z predmetu Správne právo hmotné 2 - predmet sa zameriava na vzťah verejnej správy k právnickým a fyzickým osobám v rámci kontroly a vyvodzovania ich právnej zodpovednosti, na administratívnoprávnu úpravu postavenia fyzických a právnických osôb, právne prostriedky ochrany osôb pred nezákonnou činnosťou verejnej správy a na európske správne právo.

Študent získava spôsobilosť pochopiť, objasniť obsah platných právnych predpisov z príslušnej právnej oblasti, aplikovať platné právne predpisy z príslušnej právnej oblasti, analyzovať platné právne predpisy a hodnotiť platné právne predpisy z hľadiska ich ústavnosti a zákonnosti

Kľúčové slová:

verejná správa

správne právo

právo

vnútorná kontrola

správny dozor

disciplinárne delikty

poriadkové delikty

kontrola verejnej správyObsah:
 • 1. Vnútorná kontrola ako súčasť správnej kontroly.
  2. Správny dozor – pojem, charakteristika, orgány štátneho dozoru.
  3. Oprávnenia orgánov dozoru. Nápravné prostriedky dozoru a ukladanie sankcií.
  4. Základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa zákona č. 10/1996 Z. z.
  5. Administratívnoprávna zodpovednosť – predpoklady jej vzniku.
  6. Obsah a funkcie administratívnoprávnej zodpovednosti. Druhy správnych deliktov – členenie.
  7. Iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia.
  8. Zodpovednosť za priestupky – pojem priestupku, pramene a systém úpravy.
  9. Objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka priestupku.
  10. Sankcie za priestupky. Ochranné opatrenia.
  11. Pôsobnosť zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
  12. Správne disciplinárne delikty.
  13. Správne poriadkové delikty.
  14. Správne delikty právnických osôb a podnikajúcich osôb.
  15. Verejné užívanie podľa predpisov správneho práva.
  16. Obmedzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme podľa predpisov správneho práva.
  17. Nútené obmedzenie vlastníckeho práva podľa predpisov správneho práva a administratívnoprávne aspekty vyvlastnenia.
  18. Parlamentná a súdna kontrola verejnej správy.
  19. Kontrola verejnej správy vykonávaná prokuratúrou.
  20. Kontrola verejnej správy vykonávaná verejným ochrancom práv a Najvyšším kontrolným úradom SR.
  21. Právne záruky vo verejnej správe – členenie a ich funkcia.
  22. Právo na informácie ako záruka ochrany práv osôb vo verejnej správe.
  23. Právna úprava šírenia informácií.
  24. Právna úprava sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
  25. Administratívnoprávne aspekty uplatňovania petičného práva (zákon č. 85/1990 Zb.).
  26. Administratívnoprávne aspekty inštitútu sťažnosti (zákon č. 9/2010 Z. z.).
  27. Ústavná a komunálna sťažnosť ako prostriedok ochrany pred nezákonnosťou vo verejnej správe.
  28. Podnety – právna charakteristika a zásady ich uplatňovania ako prostriedku ochrany.
  29. Vybavovanie podnetov pod zákona o prokuratúre a podľa zákona o verejnom ochrancovi práv.
  30. Súdna žaloba ako prostriedok ochrany proti nezákonnému rozhodnutiu a nečinnosti orgánu verejnej správy.
  31. Právne záruky nápravy nezákonných všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných verejnou správou.
  32. Právne aspekty ochrany pred nečinnosťou verejnej správy.
  33. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (zákon č. 514/2003 Z. z.)
  34. Európske správne právo (komunitárne právo ) – pojem a všeobecné právne zásady.
  35. Pramene európskeho správneho práva – druhy a ich právna charakteristika. Právne účinky prameňov európskeho správneho práva.
  36. Ius commune – požiadavky Rady Európy na prístup k informáciám – odporúčanie Výboru Rady ministrov (91) 19.
  37. Ius commune – požiadavky Rady Európy k právnej úprave zodpovednosti orgánov verejnej správy – odporúčanie Výboru Rady ministrov (84) 15.
  38. Ius commune – požiadavky Rady Európy k právnej úprave správneho trestania – odporúčanie Výboru Rady ministrov (91) 1.
  39. Ius commune – požiadavky Rady Európy k právnej úprave postavenia úradníkov - odporúčanie Výboru Rady ministrov (2000) 16.

Zdroje:
 • Hašanová, J.: Správne právo: Všeobecná a osobitná časť. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2011, 437 s. ISBN 978-80-2241-176-9.
 • Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 2.vyd. Bratislava: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 2008, 504 s. ISBN 978-80-88931-71-3.
 • Škultéty, P a kol.: Správne právo hmotné: Všeobecná časť, 1.vyd. Šamorín: Heuréka, 2009, 225 s. ISBN978-80-89122-60-8.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko