Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Vypracované otázky na Základy udržateľného poľnohospodárstva

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39333
Posledná úprava
22.01.2012
Zobrazené
1 666 x
Autor:
srnocka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základné dimenzie trvalo udržateľného rozvoja a trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov
I. verzia:
Environmentálna (ekologická) dimenzia - sa sústreďuje na zachovanie rôznorodosti podmienok a foriem života na Zemi. Základom je usmernenie ľudských aktivít v krajine s potrebou rešpektovania limitov únosnosti ekosystémov. Ekonomická dimenzia - súvisí so zachovaním efektívnosti výroby a dostupnosti spotreby. Hoci hlavným cieľom ekonomiky je dosahovanie ziskov, zisky aj náklady musia zohľadňovať aj environmentálne ukazovatele napr. kvantifikácia nákladov spojených s využívaním prírodných zdrojov.

Sociálna dimenzia - má zabezpečiť dôstojný život pre každého človeka. Rozvoj nemá viesť k psychickému a sociálnemu stresu populácie, narúšať vzťahy v spoločnosti, tradície a etické hodnoty. Úžitok z využívania zdrojov má byť rozdelený rovnomerne medzi všetky spoločenstvá.

Kultúrna dimenzia - je nutným dôsledkom koncepcie TUR ako procesu, ktorého súčasťou je dôraz na kvalitatívny rozvoj, na duchovné obohatenie človeka. Jej cieľom je ochrana a kultivácia hodnôt, zachovanie kultúrnych osobitostí tradičných kultúr. S touto dimenziou súvisí aj environmentálna etika.

II. verzia:
Environmentálna dimenzia: udržateľné poľnohospodárstvo je systém ktorý z dlhodobého hľadiska zabezpečuje vyššiu biodiverzitu, ako aj rezistenciu a resilienciu agroekosystému. To znamená, že produkcia, ktorá má výrazne negatívne vplyvy na životné prostredie a prírodné prostredie by nemala byť finančne podporovaná dotáciami od štátu alebo z EÚ.

Ekonomická dimenzia: udržateľné poľnohospodárstvo je systém v ktorom sú prírodné zdroje využívané takým spôsobom, aby sa z dlhodobého hľadiska ich potenciálna produkcia ani zásoby neznižovali. Farmár sa súčasne menej špecializuje a podľa možností kombinuje rastl. a živoč výrob., aby znížil svoju závislosť na nákupoch vstupov.

Sociálna dimenzia: udržateľné poľnohospodárstvo je systém v ktorom je farmár správcom krajiny, ktorá spoločnosti poskytuje ekosystémové služby (zadržiavanie vody) a zdravé a nutrične bohaté potraviny. Štáty aj EÚ preto podporujú ekologické poľnohospodárstvo a v rámci agroenvironmentálnych programov platia farmárovi aj za správcovstvo krajiny.

Kultúrna dimenzia: poľnohospodárska krajina nie je len miestom produkcie potravín a ekosystémových služieb, ale tiež miestom, kde žijeme aj oddychujeme  je domovom človeka. Preto je dôležitá aj ochrana krajinného obrazu a krajinného rázu, kultúrnych a technických pamiatok, a tiež historických krajinných štruktúr.
...

2. Svetová komisia o životnom prostredí a rozvoji (WCED), Brundtlandovej správa o ŽP – Naša spoločná budúcnosť.Súčasný stav a možnosti riešenia:
Svetová komisia o životnom prostredí a rozvoji (WCED) vydala dokument „Naša spoločná budúcnosť“, ktorý opisuje:
- neudržateľný vývoj sveta
- exponenciálny rast populácie
- vyčerpávanie zdrojov
- vymieranie druhov

Po viac ako 20-tich rokoch od publikovania dokumentu:
- najväčším ohrozením ktorému dnes planéta Zem čelí je preľudnenosť
- máme málo ďalšej pôdy ktorá by sa dala využiť na produkciu potravy
- naše odpady rýchlo znečisťujú prostredie
- aj napriek výraznému technologickému pokroku sme blízko k únosnej kapacite Zeme

...

Kľúčové slová:

zup

biodiverzita

organizmy

poľnohospodárstvo

agrobiodiverzita

trvalo udržateľne poľnohospodárstvoObsah:
 • 1. Základné dimenzie trvalo udržateľného rozvoja a trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov
  2. Svetová komisia o životnom prostredí a rozvoji (WCED), Brundtlandovej správa o ŽP – Naša spoločná budúcnosť. Súčasný stav a možnosti riešenia
  3. Kľúčové dokumenty prijaté na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), 1992 Rio de Janeiro. Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji – Johannesburg 2002 a implementačný plán
  4. 6. Environmentálny akčný program EÚ pre ŽP- Boj proti zmenám klímy, Príroda a biologická rozmanitosť, Životné prostredie a zdravie a TU využívanie prírodných zdrojov a hospodárenie s odpadmi
  5. Krajinná štruktúra a základné typy poľnohospodárskej krajiny
  6. Charakterizujte základné krajinné prvky súčasnej poľnohospodárskej krajiny a typy poľnohospodárskej krajiny z hľadiska jej narušenia
  7. Základné mechanizmy spôsobujúce stratu biodiverzity v poľnohospodárskej krajine
  8. Negatívne vplyvy konvenčného poľnohospodárstva na pôdu a vodu:
  9. Produkčné a mimoprodukčné funkcie pôdy. Charakterizujte kategórie poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  10. Charakterizujte základné typy, funkcie a ohrozenie biotopov v poľnohospodárskej krajine
  11. Charakterizujte sústavu Natura 2000
  12. Definujete agrobiodiverzitu, biotické zložky agroekosystému
  13. Determinanty agrobiodiverzity v poľnohospodárskej krajine
  14. Diverzita plodín v agroekosystémoch
  15. Definujte biotop, čo determinuje zloženie a štruktúra rastlinného krytu v ekosystéme
  16. Charakterizujte primárnych producentov, konzumentov a deštruentov v agroekosystéme
  17. Charakterizujte základné typy ekologickej stability ekosystémov
  18. Charakterizujte výkonnosť poľného ekosystému (produktivita, stabilita, udržateľnosť, equitabilita)
  19. Charakterizujte tradičné ekosystémy
  20. Základné princípy konverzie na udržateľný agroekosystém (udržateľné poľnohospodárstvo) podľa Gliessmana
  21. Definujte trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, charakterizujte metódy a postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva
  22. Princípy udržateľnosti poľnohospodárskych systémov
  23. Charakterizujte systémy krátkodobých úhorov a Norfolkský osevný postup
  24. Ktoré sú najvýznamnejšie rozdiely medzi konvenčným a alternatívnym hospodárením na poľnohospodárskej pôde?
  25. Hlavné úlohy integrovanej produkcie
  26. Predpoklady low-input systémov na ornej pôde v podmienkach Slovenska
  27. Úlohy modelu multifunkčného poľnohospodárstva - Európsky model multifunkčného poľnohospodárstva v pláne rozvoja vidieka
  28. Stratégia presného poľnohospodárstva. Systém PPF (Precision Placement of Fertilizer) a systém obhospodarovania pôdy v období vegetačného kľudu
  29. Aké benefície musia zabezpečovať osevné postupy, charakterizujte polyfunkčný osevný postup
  30. Stručne charakterizujte pestovanie medziplodín a nastielanie pôdy, produkcia sušiny a fixované množstvo dusíka leguminóznych druhov používaných ako medziplodiny
  31. Vymenujte ciele obrábania pôdy v trvalo udržateľných systémoch
  32. Minimalizácia obrábania pôdy
  33. Intenzívne poľnohospodárstvo a zhutnenie pôdy. Definujte rozhodujúce rizikové faktory ohrozenia poľnohospodárskych pôd
  34. Úlohy a požiadavky na okrajové plochy susediace s poľnohospodárskou pôdou - Manažment ekologickej infraštruktúry v udržateľných poľnohospodárskych systémoch
  35. Potenciálne úlohy voľne žijúcich organizmov v udržateľných poľnohospodárskych systémoch a ich podpora v ekosystémoch
  36. Pyramída environmentálnych médií a systémov. Definujte agroenvironmentálne indikátory - poľnohospodárske hybné sily
  37. Environmentálne média – pôda (indikátory stavu a tlaku)
  38. Environmentálne médiá – voda (indikátory stavu a tlaku)
  39. Environmentálne média – vzduch (indikátory stavu a tlaku)
  40. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, ciele a nástroje, reforma SPP
  41. Vplyv poľnohospodárskej činnosti človeka na pôdu
  42. Vplyv poľnohospodárskej činnosti človeka na vodu
  43. Vplyv poľnohospodárskej činnosti človeka na vzduch
  44. Biomasa – definícia, zdroje, technológie pestovanie
  45. Zelená energia – bioplynové stanice (technológia)
  46. Energia obnoviteľných prírodných zdrojov
  47. Invázne rastliny v agroekosystéme
  48. Biokoridory v poľnohospodárskej krajine – definícia, funkcie, druhové zloženie
  49. Erózia pôdy v agroekosystémoch Slovenska
  50. Netradičné plodiny slovenských polí