Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Vypracované otázky ku skúške z Operačnej analýzy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41855
Posledná úprava
12.04.2013
Zobrazené
2 240 x
Autor:
veto8
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Význam metód operačného výskumu v rozhodovaní - metódy rozhodovania z aspektu využívania exaktných nástrojov delíme na: - subjektívne, - objektívne. Medzi subjektívne metódy rozhodovania patrí praktická skúsenosť, profesionálny cit, intuícia a pod. Je samozrejmé, že subjektívne hľadiská sú nepostrádateľným nástrojom poznania a rozhodovania, avšak v zložitých situáciách ekonomickej reality sa s nimi nevystačí. V takýchto situáciách je nevyhnutné siahať po objektívnych metódach rozhodovania, ktoré sa opierajú o využívanie rozličných exaktných nástrojov, medzi ktoré sa zaradujú I metódy operačného výskumu. Dnes metódy operačného výskumu tvoria veľmi rozsiahly vedný odbor, zahrňujúci celý rad relatívne samostatných disciplín, ktorých okruh však nie je uzavretý, pretože potreba riešiť stále nové ekonomické problémy vyžaduje vznik nových metód ako I disciplín. 

2. Klasifikácia disciplín operačného výskumu a ich charakteristika
1. Matematické programovanie – predstavuje súbor tzv. optimalizačných metód umožňujúcich vybrať z množiny tzv. prípustných riešení také riešenie, ktoré sa javí vzhľadom na vopred určené kritérium najlepšie, čiže optimálne. 
2. Štruktúrna analýza – je bilančná metóda, ktorá slúži k analýze kvantitatívnych vzťahov medzi odvetviami určitého výrobno – ekonomického systému. Vyjadruje podmienky existencie rovnovážneho stavu medzi vstupmi do systému a výstupmi z modelovaného systému.
3. Aplikácie teórie grafov – predstavujú graficko – analytické metódy umožňujúce riešiť problémy časového plánovania v systémoch s pevne zadaným postupom operácií, problémy optimalizujúce toky v sieťach, problémy hľadania najkratšej a najdlhšej cesty v sieti a podobne.
4. Teória zásob – sa zaoberá štúdiom veľkosti zásob a spôsobom ich doplňovania. V teórii zásob existuje celý rad postupov umožňujúcich riešiť problémy, ktoré sú spojené so zásobami v rozmanitých situáciách, za ktorých nastáva vytváranie zásob.
5. Teória hromadnej obsluhy – sa zaoberá štúdiom systémov, v ktorých určité živé alebo neživé objekty vyžadujú určitý druh obsluhy, ktoré ich poskytujú iné živé alebo neživé objekty.
6. Teória obnovy – sa zaoberá matematickými zobrazovaním tzv. procesu obnovy za účelom skúmania dvoch v určitej miere rozdielnych problémových okruhov.
7. Teória hier – sa zaoberá rozborom konfliktných situácií, ktoré nastávajú pri stretávaní sa protichodných záujmov dvoch alebo viacerých partnerov – hráčov.
8. Stochastické procesy – predstavujú matematický aparát, ktorý za určitých podmienok môže byť účinným prostriedkom zobrazovania stochastických dynamických systémov. 

3. Postup riešenia rozhodovacích situácií metódami operačného výskumu – rozhodovací proces, v ktorom sa využívajú metódy operačného výskumu prebieha v nasledovných fázach 
1. analýza východiskovej situácie a formulácia problému (cieľom analýzy východiskovej situácie je určitou tímovou spoluprácou preskúmanie a vymedzenie všetkých skutočností, okolností a vplyvov, ktoré s problémom súvisia a majú podstatný význam pre splnenie stanoveného cieľa. Ide tu o zavedenie systému v skúmanom objekte. Po vykonanej analýze východiskovej situácie možno pristúpiť k formulácii problému. Riešiaci subjekt objasňuje, vymedzuje a formuluje skúmaný problém s osobitným zreteľom na stanovený cieľ, ktorý sa riešením problému sleduje), 
2. klasifikácia problému (účelom klasifikácie problému je po formulácii skúmaného problému jeho identifikácia z hľadiska jeho zaradenia do správneho okruhu problémov, ktoré sú obsahom riešenia príslušnej disciplíny vedného odboru Metódy operačného výskumu),
...

Kľúčové slová:

operačná analýza

lineárne programovanie

skúška

vypracované otázkyObsah:
 • 1. Význam metód operačného výskumu v rozhodovaní
  2. Klasifikácia disciplín operačného výskumu a ich charakteristika
  3. Postup riešenia rozhodovacích situácií metódami operačného výskumu
  4. Fázy rozhodovacieho procesu a modelovej tvorby
  5. Charakteristika lineárneho programovania (LP)
  6. Všeobecný tvar EMM úlohy LP
  7. Štandardný tvar EMM úlohy LP
  8. Kanonický tvar EMM úlohy LP
  9. Grafické riešenie úloh LP
  10. Možné riešenia úloh LP grafickou metódou
  11. Charakteristika simplexovej metódy
  12. Odvodenie algoritmu simplexovej metódy
  13. Test optimálnosti pre maximalizačné a minimalizačné úlohy LP
  14. Pravidlo pre určenie zaraďovanej premennej
  15. Pravidlo pre určenie vyraďovanej premennej
  16. Konštrukcia východiskového bázického prípustného riešenia úlohy LP bez umelej bázy
  17. Konštrukcia východiskového bázického prípustného riešenia úlohy LP s umelou
  18. Štruktúra simplexovej tabuľky
  19. Možné riešenia úlohy LP simplexovou metódou
  20. Schematické vyjadrenie východiskovej iterácie v simplexovej tabuľke
  21. Schematické vyjadrenie ľubovoľnej iterácie v simplexovej tabuľke
  22. Dualita v LP
  23. Symetrické a nesymetrické duálne úlohy – Symetrické
  24. Charakteristika všeobecných vzťahov medzi duálne združenými úlohami
  25. Čítanie optimálnych riešení duálne združených úloh v simplexovej tabuľke
  26. Ekonomická interpretácia optimálnych výsledkov duálne združených úloh
  27. Interpretácia hodnôt duálnych doplnkových premenných
  28. Interpretácia hodnôt duálnych štruktúrnych premenných
  29. Charakteristika dopravných úloh
  30. Nevyvážená dopravná úloha a jej riešenie
  31. Indexová metóda riešenia dopravných úloh
  32. Modifikovaná metóda riešenia dopravných úloh
  33. Degenerácia v dopravných úlohách a jej odstraňovanie
  34. Charakteristika základných typov úloh teórie grafov - nevypracované
  35. Základné pojmy teórie grafov
  36. Problém optimálneho spojenia miest a jeho riešenie
  37. Metódy sieťovej analýzy a ich uplatnenie v modelovaní projektov
  38. Časová analýza projektu metódou CPM
  39. Časová analýza projektu metódou PERT - nevypracované
  40. Charakteristika štruktúrnej analýzy
  41. Klasifikácia modelov štruktúrnej analýzy
  42. Charakteristika častí tabuľky medziodvetvových vzťahov
  43. Výpočty odvodené z distribučných rovníc, výpočet celkovej produkcie pri známom rozsahu konečnej spotreby
  44. Nákladové rovnice, ich charakteristika a výpočty odvodené z nákladových rovníc
  45. Príklady modelov zásob, základné pojmy ( spojitý, produkčný, s deficitom) - nevypracované
  46. Príklady modelov obsluhy, základné pojmy. optimalizácia počtu obslužných kanálov - nevypracované
  47. Príklady modelov obnovy, základné pojmy a optimalizácia modelov - nevypracované