Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Správne právo procesné 1

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
100 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41008
Posledná úprava
05.01.2013
Zobrazené
4 940 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Správne právo procesné – pojem, systém.
- subsystém správneho práva, v ktorom sú dominantné právne normy upravujúce postup orgánov verejnej správy pri rozhodovaní o právnych pomeroch PO a FO v konkrétnych právnou normou určených spoločenských záležitostiach (tzv. procesnoprávne normy), čoho prejavom a výsledkom je správny proces
- ustanovuje pravidlá procedurálnych postupov naplnenia hmotnoprávnych predpisov

Pri vymedzení pojmu SPP vychádzame zo skutočnosti, že správne právo ako celok je: • ucelené odvetvie slovenského práva,
• vnútorne diferencované,
• obsiahnuté vo veľkom množstve zákonov a podzákonných predpisov,
• odvetvie, ktoré upravuje spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy.
...

2. Rozhodovacie procesy vo verejnej správe – charakteristické znaky, rozhodovací proces v oblasti realizácie a aplikácie práva, rozhodovací proces v oblasti riadiacej a organizátorskej činnosti verejnej správy.
Charakteristické znaky:
- rozhodovacie procesy vo VS môžeme charakterizovať ako nenáhodný výber určitých postupov alebo činností z viacerých možných alternatív v podmienkach VS. Medzi základné druhy rozhodovacích procesov patria:
A) Rozhodovací proces v oblasti normotvornej činnosti
- je taký proces, ktorý je upravený procesnými normami právneho charakteru, ktoré obsahujú pravidlá prípravy návrhov normatívnych správnych aktov (NSA) v súvislosti s činnosťou vykonávanou orgánmi VS
- pravidlá, ktoré upravujú vzťahy subjektov normotvorného procesu v oblasti VS v súvislosti s prípravou, prijatím a publikáciou NSA (OŠS navzájom, OŠS a OS)
...

Kľúčové slová:

pojem procesne právo

správny poriadok

jednotlivé rohodovacie procesy

správny orgán

dokazovanie

vymáhanieObsah:
 • 1. Správne právo procesné – pojem, systém.
  2. Rozhodovacie procesy vo verejnej správe – charakteristické znaky, rozhodovací proces v oblasti realizácie a aplikácie práva, rozhodovací proces v oblasti riadiacej a organizátorskej činnosti verejnej správy.
  3. Správne konanie – pojem.
  4. Pôsobnosť správneho poriadku a jeho vzťah k osobitným procesným predpisom správneho práva procesného.
  5. Zásady správneho konania – definícia, obsah.
  6. Subjekty správneho konania.
  7. Správny orgán ako subjekt správneho konania.
  8. Správny orgán – vecná, miestna a funkčná príslušnosť.
  9. Vylúčenie zamestnancov (členov) správneho orgánu v správnom konaní.
  10. Účastník konania – pojem.
  11. Zúčastnená osoba v správnom konaní.
  12. Zastupovanie v správnom konaní.
  13. Priebeh správneho konania.
  14. Začatie správneho konania.
  15. Postúpenie podania a postúpenie veci.
  16. Zápisnica v správnom konaní.
  17. Doručovanie podľa správneho poriadku.
  18. Lehoty v správnom konaní.
  19. Prerušenie správneho konania.
  20. Zastavenie správneho konania.
  21. Dokazovanie v správnom konaní.
  22. Predbežné otázky v správnom konaní.
  23. Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania.
  24. Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie.
  25. Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia v správnom konaní.
  26. Zmier.
  27. Opatrenia proti nečinnosti správneho orgánu v správnom konaní.
  28. Platnosť a právoplatnosť rozhodnutia v správnom konaní.
  29. Vykonateľnosť rozhodnutia v správnom konaní.
  30. Preskúmanie rozhodnutí podľa správneho poriadku.
  31. Autoremedúra.
  32. Odvolanie.
  33. Rozklad.
  34. Obnova konania.
  35. Preskúmavanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
  36. Konanie o proteste prokurátora.
  37. Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdmi.
  38. Výkon rozhodnutia v správnom konaní.
  39. Odklad výkonu rozhodnutia.
  40. Námietky pri výkone rozhodnutia.
  41. Vymáhanie peňažných plnení pri výkone rozhodnutia.
  42. Vymáhanie nepeňažných plnení pri výkone rozhodnutia.
  43. Osobitosti rozhodovacích procesov v územnej samospráve.

Zdroje:
 • Ševčík, M. a kol.: Správne právo procesné, Eurounion 2009, Bratislava
 • Košičiarová, S.: Správny poriadok. Komentár, Heuréka 2004, Šamorín
 • Sobihard, J.: Správny poriadok. Komentár. 5. prepracované vydanie. IURA EDITION 2011, Bratislava
 • Potasch, P. – Hašanová, J.: Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. C. H. Beck 2012, Bratislava
 • Srebalová, M.: Príručka s príkladmi a úlohami zo správneho práva procesného. Praf UK 2006, Bratislava
 • Správny poriadok - zákon č. 71/1967
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko