Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Podnikový manažment, podnikanie - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43238
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
842 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. Cieľové zameranie podniku, základné a parciálne ciele

Každý podnik aktivizuje podnikateľskú činnosť, zvyšuje hospodárnosť a produktivitu práce. Hľadá cesty efektívnejšieho zhodnocovania vstupov vo výrobe a uspokojovania potrieb zákazníkov. Za tým účelom podnik sleduje tri základné ciele, ktorých obsah sa menil vplyvom času, spoločenských požiadaviek i zmenou hospodárskeho mechanizmu.

Základné (všeobecné) ciele:

Pôvodné ciele (dĺžka cieľov 10 - 15 rokov)
1. dosahovanie maximálneho zisku
2. zabezpečenie trvalého ekonomického rozvoja podniku
3. zabezpečovať ekonomickú stabilitu podniku (trvalé zachovanie podniku)

Súčasné ciele (dĺžka cieľov 4 - 5 rokov)
1. dosahovanie zisku pri predchádzajúcom uspokojení požiadaviek trhu
2. zabezpečovanie trvalého ekonomického rozvoja podniku vo vzťahu k svojmu okoliu
3. aktívnou ekonomickou a sociálnou politikou podporovať prostredie, v ktorom je podnik etablovaný

Hlavným cieľom bola maximalizácia zisku. Dôsledkom toho sa vedenie podniku zaoberalo len ekonomickou stránkou a jeho rozhodnutia boli orientované na zisk. Dlhodobým cieľom bolo trvalé zachovanie podniku. V súčasnosti je hlavným cieľom dosiahnuť zisk pri rešpektovaní požiadaviek trhu, spotrebiteľov.

Kľúčové slová:

podnikový manažment

družstvá

podniky

výroba

marketing

financovanie

vedenie ľudí

kariéra

plánovanieObsah:
 • 1. Charakteristické znaky a funkcie podniku
  2. Cieľové zameranie podniku, základné a parciálne ciele
  3. Ekonomické typy podnikov, ich základné členenie
  4. Ekonomická pozícia malých, stredných a veľkých podnikov v PPoK
  5. Organizačno - právne formy podnikov, ich silné a slabé stránky
  6. Zakladatelia a dokumentácia podniku
  7. Osobné a kapitálové spoločnosti
  8. Družstvá a podniky jedného majiteľa
  9. Predmet a funkcia podnikového manažmentu
  11. Štruktúra podnikového manažmentu
  10. Definícia manažmentu, uplatňované systémy manažmentu vo svete
  12. Stupne a zručnosti manažmentu, podniková misia
  13. Manažérska kariéra
  14. Systém manažmentu a sociálna starostlivosť
  15. Stupne v plánovacom procese, funkcia plánu v podnikovom manažmente
  16. Rozhodovanie a štruktúra rozhodovacieho procesu
  17. Podmienky rozhodovacieho procesu, rozhodovacie metódy
  18. Predchádzanie a zmierňovanie rozhodovacieho rizika
  19. Strategické plánovanie, základná stratégia podniku, obchodná a funkčné stratégie, podnikové koncepcie
  20. Taktika, taktické plánovanie, profil podniku
  21. Krízové stavy a stratégie, druhy kríz
  22. Plány a nástroje plánovania
  23.Vnútorná organizácia podniku, formálne a neformálne štruktúry organizácie ako činnosť
  24. Výrobná štruktúra podniku, odlišnosti výrobnej štruktúry v poľnohospodárskych podnikoch
  25. Organizačná štruktúra podniku, dvojstupňové, trojstupňové a štvorstupňové štruktúry
  26.Typy organizačných štruktúr, organizačný stres
  27. Jednodimenzionálna organizácia štruktúry (funkcionálne, výrobkové, úverové a trhové členenie)
  28. Dvojdimenzionálna organizácia štruktúry (koorfinácia, projektová, maticová, výrobková)
  30. Ovplyvňovanie ľudí ako funkcia a subsystém manažmentu
  31. Motivovanie a motivačné mechanizmy, štruktúra motívov (Maslovova teória), procesné teórie motivácie
  32. Vedenie ľudí, štýl práce manažéra
  33. Požiadavky na osobnosť manažéra
  34. Výber a prijímanie ľudí do pracovného procesu
  35. Ľudské zdroje a ich reprodukcia, predmet a funkcie manažmentu ľudských zdrojov
  36. Kontrola ako funkcia a subsystém manažmentu, zásady účinnej kontroly
  37. Druhy kontrol, stupne kontrolného procesu, štandardy kontrolnej činnosti
  38. Združovanie podnikov a fyzických osôb do spoločných foriem podnikania, voľné formy združení
  39. Združovanie podnikov a fyzických osôb do spoločných foriem podnikania, úzke formy združení
  40. Stupne multinacionalizácie
  42. Podnik v medzinárodnom manažmente
  45. Podnikateľský zámer, typy podnikateľských zámerov, štruktúra podnikateľského zámeru
  46. Delegovanie, zodpovednosť, autorita, osobná prestíž, centralizácia a decentralizácia právomoci

Zdroje:
 • Gozora,V.: Podnikový manažment. 1996,191 s. ISBN 80-7137-341-9