Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
1 nových

Pedológia a základy geológie

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
219 x
Veľkosť
14,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39075
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
2 009 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky (ťaháky) + skriptá a nafotené horniny a minerály na predmet Pedológia a základy geológie - SPU

Nitra Kamene.rar
pedo ťahák 2 malý.odt
pedo ťahák 2.odt
Pedológia.odt
ťahák pedo.odt
skripta.doc
ťahák pedo.doc

1. Fyzikálne zvetrávanie
(FZ) hornín Zvetrávanie je súbor procesov, ktoré vyvolávajú zmeny v stavbe a zložení hornín. Činitele zvetrávania: teplota, voda, rastliny, mikroorganizmy… Zvetrávanie hornín pôsobí súčasne s pôdotvorným procesom. FZ: mechanický rozpad pevnej horniny, drobenie bez podstatnej chemickej zmeny. Hlavné činitele FZ: vlastnosti samotnej horniny prejavujúce sa pri teplotných zmenách (denné, nočné, sezónne a dlhodobé výkyvy teplôt), mechanické tlaky (vnikanie vody do pórov a puklín). Úlomky hornín: zosúvanie po svahu, odnos zrážkovými vodami, vodnými tokmi, vetrom, ľadovcom, obrusovanie, zaobľovanie, drobenie.

2. Pôdotvorný proces
(PP) a kolobehy látok v prírode Pôdotvorný proces je prírodný jav, zahŕňa všetky deje, prebiehajúce pri vzniku pôdy, všetky nasledujúce premeny pôdnych zložiek súvisiace s ďalším vývojom pôdnej vrstvy. Pôdotvorný proces je súčasťou celkového obehu látok a energie v prírode. Tvorba pôdy je biochemický dej: živé organizmy + neživá hmota miner. a bioorg. povahy. Pôdotvorný proces prebieha v pedosfére >> povrch litosféry, nadväzuje na proces zvetrávania hornín. Pôdotvorným procesom sa kvalitatívne mení charakter povrchových vrstiev zemskej kôry, formuje sa pedosféra a v nej špecifická humosféra. Pôda je výsledkom pôdotvorného procesu (BKO - biolog. a GKO - geolog. kolobeh látok).
...

Kľúčové slová:

pedológia

geológia

minerály

pôda

sedimenty

kyseliny

úrodnosť

horninyObsah:
 • 1. fyzikálne zvetrávanie (fz) hornín
  2. pôdotvorný proces (pp) a kolobehy látok v prírode
  3. faktory a podmienky pôdotvorného procesu - živé organizmy
  5. čiastkové pp - humifikácia, ilimerizácia
  6. humus, zloženie, funkcie a spôsoby zvyšovania humusu v pôde
  7. vlastnosti pôdy a pôdne koloidy
  11. tlmivosť pôdy (pufrovitosť)
  10. optimálne ph väčšiny kultúrnych rastlín
  12. oxidačno-redukčný potenciál pôdy (eh)
  13. uhličitany v pôde a ich význam
  14. pôdny roztok
  15. fyzikálne a technologické vlastnosti pôdy
  16. technologické vlastnosti pôd

  Obsah ťaháku:

  Charakterizujte pôdny typ: kambizem (skupina pôd, pôdotvorný proces, substrát, reliéf a klimatické podmienky, horizonty, vlastnosti, využitie, zúrodnenie)
  Charakterizujte pôdny typ: černozem (skupina pôd, pôdotvorný proces, substrát, reliéf a klimatické podmienky, horizonty, vlastnosti, využitie, zúrodnenie)
  Charakterizujte pôdy typ: čiernica (skupina pôd, pôdotvorný proces, substrát, reliéf a klimatické podmienky, horizonty, vlastnosti, využitie, zúrodnenie)
  Charakterizujte pôdny typ: hnedozem (skupina pôd, pôdotvorný proces, substrát, reliéf a klimatické podmienky, horizonty, vlastnosti, využitie, zúrodnenie)
  Charakterizujte pôdny typ: fluvizem ( skupina pôd, pôdotvorný proces, substrát, reliéf a klimatické podmienky, horizonty, vlastnosti, využitie, zúrodnenie)
  Charakterizujte pôdnu reakciu a tlmivosť pôdy (definície, formy, závislosť)
  Popíšte mernú a objemovú hmotnosť pôdy (definícia, jednotky, hodnoty)
  Popíšte štruktúrnosť pôdy (definícia, tvar a veľkosť agregátov,...)
  Charakterizujte bonitáciu pôd SR (zloženie systému, vlastnosti a kód BPEJ)
  Uveďte kvantifikáciu vlastností najúrodnejšej pôdy
  Podrobne charakterizujte humínové kyseliny (stavba, zloženie, vlastnosti)
  Popíšte Flyšové pásmo Karpát (umiestnenie, spôsob vzniku, horniny)
  Charakterizujte ílové minerály (zatriedenie v systéme, vlastnosti, význam)
  Uveďte funkcie pôdy
  Charakterizujte pôdne kategórie
  Nakreslite a popíšte výškovú pásmovitosť vzniku a rozšírenia pôd v SR
  Popíšte fulvokyseliny (stavba, zloženie, vlastnosti)
  Charakterizujte kontamináciu pôd cudzorodými látkami (zdroje, rozdelenie kontaminantov, zúrodňovanie pôd)
  Uveďte vlastnosti ílových minerálov
  Popíšte neovulkanity Slovenska (umiestnenie, spôsob vzniku, horniny)
  Charakterizujte špecifické humusové látky (rozdelenie, stavba, vlastnosti)
  Uveďte význam a funkcie humusu v pôde
  Charakterizujte pôdnu sorpciu (pojem, mechanizmy, hlavné ukazovatele)
  Stručne charakterizujte prírodné faktory negatívne ovplyvňujúce úrodnosť
  Popíšte bradlové pásmo Karpát ( umiestnenie, spôsob vzniku, horniny)
  Stručne popíšte magmatické horniny (spôsob vzniku, systém, horniny)
  Nakreslite a popíšte výškovú pásmovitosť vzniku a rozšírenia pôd v SR
  Popíšte fulvokyseliny (stavba, zloženie, vlastnosti)
  Uveďte kvantifikáciu vlastností najúrodnejšej pôdy
  Uveďte vlastnosti ílových minerálov
  Popíšte jadrové pohoria Slovenska (umiestnenie, spôsob vzniku, horniny)
  Charakterizujte antropogénne vplyvy negatívne ovplyvňujúce úrodnosť
  Stručne popíšte povrchové (humusové) diagnostické horizonty
  Popíšte humínové kyseliny (stavba, zloženie, vlastnosti)
  Stručne popíšte sedimentárne horniny (spôsob vzniku, systém, horniny)
  Charakterizujte ílové minerály (zaradenie v systéme, vlastnosti, význam)
  Popíšte neogénne a kvartérne sedimenty (umiestnenie, spôsob vzniku, horniny)

Zdroje:
 • Výstavné horniny a minerály na katedre pedológie a geológie SPU
 • Skriptá a vysokoškolská učebnica daného predmetu