Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 562   projektov
12 nových

Okruhy 30tich otázok z Financie a meny

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41266
Posledná úprava
27.12.2012
Zobrazené
946 x
Autor:
veronika.varadyova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata financií a meny v hospodárstve štátu, peňažná zásoba a peňažné operácie
Financie: predstavujú sústavu peňažných operácií s reálnymi peniazmi prostredníctvom ktorých: nastáva zmena peň. zásoby jednotlivých ekon. subjektov, nastáva rozdelenie nár. dôchodku a tok peňazí (príjmy a výdavky)

Mena: peň. sústava konkrétneho štátu, konkrétnej krajiny. Je to vlastne národná alebo medzinárodná forma peňazí, ktorá svojim vlastníkom zabezpečuje nárok na podiel z HDP.

VZŤAH FINANCIÍ A MENY:
Samotné financie a mena predstavujú 2 ekonomické kategórie, ktorých existencia a pôsobenie v NAH bezprostredne vyplýva z ekonomickej kategórie peniaze. Samotné peniaze sa v NAH prejavujú 2-tým spôsobom: 1. vo forme peň zásoby, 2. vo forme peň operácií.

1. Peň zásoba: - reálne peniaze, tzn. peň prostriedky hotovostné i bezhotovostné, či už v domácej alebo zahraničnej mene. Rozoznávame peň zásobu NH, a peň zásobu jednotlivých ekonomických subjektov.

2. Peň operácie: - prostredníctvom nich dochádza ku kvantitatívnej a kvalitatívnej zmene peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov alebo samotného NAH ako celku. Peňažné operácie, ktorých výsledkom je zmena peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov, označujeme aj ako finančné operácie. Peňažné operácie, ktorých výsledkom je zmena peňažnej zásoby celého NAH ako celku označujeme aj ako menové operácie a tieto tvoria obsahovú náplň pojmu mena...

2. Objektívna a subjektívna stránka financií
Objektívna stránka peňazí: sú to reálne peniaze. Patria sem peň. operácie: platobné, transformačné, emisné. Zaoberá sa zmenou peňažnej zásoby jednotlivých ekon. subjektov. --Cieľom je rozdelenie nár. dôchodku a realizácia nár. produktu.
- Charakterizuje financie ako sprostredkovanie tovarovej výmeny medzi subjektmi na trhu.
- Vysvetľuje, prečo financie v trh. ekonomike existujú, ako plnia úlohy.
- Predstavuje finančnú primárnu činnosť.

Subjektívna stránka peňazí: je to cieľavedomá organizovaná činnosť ľudí. Slúži na vytváranie podmienok pre zmenu peň. zásoby a úspešný priebeh primárnej finančnej činnosti. Súčasťou je: sekundárna fin. činnosť, fin. politika, fin. veda, právo, sústava, riadenie a organizovanie primárnej fin. činnosti, počítače a účt. peniaze.
- Vysvetľuje riadiacie a organizačné vzťahy súvisiace s financiami.
- Operuje s ideálnymi peniazmi.
- Vzniká na základe projektovania, prognózy, kontroly finančnej činnosti.

Finančná veda – skúma objektívnu stránku financií, čiže primárnu fin. činnosť, pričom objasňuje vzájomný vzťah medzi objekt. a subjekt. stránkou financií

Finančné právo – primárna, ale aj sekundárna fin. činnosť sa upravujú prostredníctvom príslušných právnych noriem fin. zamerania = fin. zákony, nariadenia, vyhlášky, predpisy, smernice. Súbor fin. noriem tvorí fin. právo.
...

Kľúčové slová:

financie a mena

finančná sústava

finančná politika

verejný sektor

banková sústava

Centrálna banka

obchodné banky

funkcie peňazí

platobné systémyObsah:
 • 1. Podstata financií a meny v hospodárstve štátu, peňažná zásoba a peňažné operácie
  2. Objektívna a subjektívna stránka financií
  3. Členenie a funkcie financií, finančné kategórie
  4. Finančná sústava a funkcie jednotlivých zložiek finančnej sústavy
  5. Finančná politika, makroekonomické a mikroekonomické aspekty finančnej politiky
  6. Verejný sektor, zložky a funkcie verejných financií
  7. Banková sústava, jej členenie a význam v ekonomike štátu
  8. Centrálna banka, jej cieľ, úlohy a funkcie, nástroje centrálnej banky, rezervy a rezervné požiadavky CB
  9. Obchodné banky, členenie a základné funkcie obchodných bánk, zásady riadenia obchodných bánk
  10. Vznik, vývoj a zánik peňazí v ekonomike štátu, príčinné súvislosti obmedzeného poskytovania úveru bankami
  11. Funkcie peňazí, peňažné agregáty a peňažná báza
  12. Podstata menovej politiky, nástroje menovej politiky, taktika, realizácia a stratégia menovej politiky
  13. Devízová politika, menový kurz, devízový a valutový kurz
  14. Členenie bankových činností, finančno-ekonomické kategórie bankovej sústavy
  15. Bankový úver a základné podmienky jeho poskytnutia
  16. Úrok, rozdelenie úrokov, jednoduché a zložené úročenie
  17. Úroková sadzba, úlohy a funkcie úrokovej sadzby, determinanty ovplyvňujúce výšku úrokovej sadzby, reálna a nominálna úroková sadzba
  18. Finančný trh, úlohy a funkcie FT
  19. Členenie FT, subjekty FT, cenné papiere FT
  20. Platobné systémy, platobný a zúčtovací styk
  21. Formy a nástroje platobného styku
  22. Podstata a úlohy finančného hospodárenia podniku a podnikové financie
  23. Majetková a kapitálová štruktúra podniku
  24. Pohyb peňazí v podniku, tok peňazí, cash flow, platobná schopnosť
  25. Význam, úlohy a funkcie poisťovníctva
  26. Princípy poistenia, riziko, členenie rizík
  27. Klasifikácia poistení, poistné odvetvia
  28. Peniaze ako faktor investovania a spotreby, rozdelenie a spôsoby investovania
  29. Rozhodovanie o investíciách, kritéria hodnotenia investičných príležitostí, investičný trojuholník
  30. Maastrichtské konvergenčné kritéria pre vstup do EMÚ