Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Technická príprava výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39020
Posledná úprava
09.12.2011
Zobrazené
955 x
Autor:
romulus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.) Výrobný proces a jeho členenie

súhrn pracovných, technologických a prírodných procesov, ktorých účelom je meniť tvar, zloženie, akosť a spojenie pracovných predmetov za účelom získania užitočnej hodnoty, tzv. strojárenského výrobku. Výrobný proces členíme z hľadiska-charakteru zložiek výrobného procesu:
-vzťahu k výrobku
-vzťahu k výrobnému programu
-vzťahu k časovému priebehu Rozdelenie podľa charakteru:  

• Technologický proces, je súhrn činností (tvárnenie, obrábanie, montáž, apod.), usporiadaný v časovom slede na seba nadväzujúcich operácií, ktoré zámerne a postupne menia rozmery, fyzikálne vlastnosti, akosť atď. Tieto činnosti prebiehajú súbežne alebo nezávisle v pracovnom procese. 
• Pracovný proces, je súhrn činností, ktoré vykonáva vo výrobnom procese pracovn
• Hlavný výrobný proces tvorí súhrn hlavných technologických činností, ktoré menia tvar, zloženie, akosť, atď. pracovných predmetov (surovín, materiálu, apod.), ktoré sú určené na expedíciu mimo strojárenský závod.  
• Pomocný výrobný proces tiež mení tvar, akosť, atď. pracovných predmetov, ktoré však materiálne neprechádzajú do hotových výrobkov určených na expedíciu (výroba nástrojov, prípravkov, zápustiek, pomôcok atď.).
• Vedľajší (obslužný) výrobný proces zaisťuje pre strojárenský závod ako celok napr. všetky druhy potrebných energií (elektrickej, tepelnej, tlakovej a úžitkových vôd, atď.), manipuláciu s materiálom, skladovanie, expedíciu, atď. Rozdelenie vo vzťahu k výrobnému programu:
• Hlavná výroba, ktorá tvorí základný výrobný program, ktorý je rozhodujúci pre špecializáciu strojárenského závodu, určuje jeho výrobný profil a je smerodajný pre určenie kapacity závodu ako celku.
• Doplnková výroba, ktorá umožňuje lepšie vyťaženie výrobných plôch, výrobného zariadenia a materiálov.  
• Pridružená výroba, ktorá sa zavádza napríklad z dôvodu materiálového využitia odpadu. Rozdelenie z hľadiska časového priebehu: · Predvýrobná etapa, zahŕňa všetku činnosť nevýrobných útvarov s celou problematikou výskumu, vývoja, projekcie, konštrukcie, technologickej prípravy výroby, vrátane zabezpečenia materiálu, nástrojov, meradiel, prípravkov, výrobných zariadení, atď. až do okamihu zahájenia 

Kľúčové slová:

proces

výroba

požiadavky

projektová príprava výrobyObsah:
 • 1.) Výrobný proces a jeho členenie
  2.) Konštrukčná príprava výroby
  3.) Technologická príprava výroby
  4.) Projektová príprava výroby – technologická časť
  5.) Podklady pre navrhovanie výrobných postupov
  6.) Údaje uvedené v postupových listoch
  7.) Hľadiská brané do úvahy pri voľbe druhu polovýrobku
  8.) Popísať značenie hutných výrobkov
  chýba
  9.) Požiadavky kladené na rezné nástroje
  10.) Nástroje potrebné na výrobu otvoru 30H7
  11.) Voľba parametrov na zníženie drsnosti pri sústružení – obecne
  12.) Rozdelenie obrábacích strojov podľa spôsobu ovládania
  13.) Rozdelenie obrábacích strojov podľa pracovných možností
  14.) Technologické a ekonomické požiadavky pre voľbu obrábacích strojov
  15.) Univerzálne stroje – charakteristika, výhody, nevýhody
  16.) Revolverové sústruhy – charakteristika
  17.) Revolverové sústruhy s vodorovnou osou revolverovej hlavy.
  18.) Revolverové sústruhy so zvislou osou revolverovej hlavy
  19.) Sústružnícke obrábacie centrá
  20.) Pružné výrobné systémy
  21.) Rozdelenie pružných výrobných systémov podľa organizačnej štruktúry a ich popis
  22.) Označovanie strojov vo výrobnom postupe
  23.) Základné charakteristiky prípravkov
  24.) Význam požívania prípravkov
  25.) Rozdelenie prípravkov podľa rozsahu použitia
  26.) Rozdelenie prípravkov podľa operačného určenia
  27.) Hlavné časti prípravkov
  28.) Zásady uloženia obrobkov
  29.) Viazanie stupňov voľnosti pre hranolové teleso
  30.) Viazanie stupňov voľnosti pre rotačné teleso
  31.) Základné požiadavky na upnutie
  32.) Členenie času zmeny
  33.) Čas práce – popis, rozdelenie
  34.) Čas strát – popis, rozdelenie
  35.) CAD, CAM, CAD/CAM systémy – charakteristika
  36.) CAQ, CAE systémy – charakteristika
  37.) Kódovanie a klasifikácia (klasifikačné GT kódy)
  38.) Variantný prístup
  39.) Generatívny prístup