Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Vypracované štatnicové otázky na Finančný manažment

«»
Prípona
.zip
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
2,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3984
Posledná úprava
20.07.2017
Zobrazené
5 479 x
Autor:
darwin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Krátkodobé financovanie podniku

- charakteristika krátkodobého majetku podniku - zásoby, riadenie podnikových zásob, normovanie zásob, metóda ABC, modely zásob bez deficitu, modely zásob s deficitom

Výrobné zásoby - zásoby surovín, N na pomocné materiály., nakupovaných polotovarov a iných komponentov určených na spracovanie, prepracovanie, kompletizáciu vo výrobnom procese podniku.
Riadenie podnikových zásob
» základná úloha riadenia zásob: je potrebné vyrovnávať časový nesúlad a nesúlad v množstve medzi procesom výroby u dodávateľa a procesom spotreby u odberateľa a zároveň tlmiť alebo úplne zachytávať dôsledky náhodných vplyvov v priebehu týchto dvoch nadväzujúcich procesov.
Operatívne riadenie zásob
» úloha zabezpečiť konkrétne druhy zásob v takej výške a štruktúre v akej zodpovedajú potrebám, a tieto potreby aj v reálnej miera a v reálnom čase uspokojiť. Odporúča sa dodržiavať podmienky aby N na zásoby (odbyt, sklad...) boli minimálne.
Strategické riadenie zásob
» súbor opatrení a rozhodnutí o výške finančných zdrojov ktoré podnik môže vyčleniť zo svojich disponibilných zdrojov na krytie zásob v požadovanej štruktúre a v požadovanom objeme.
Riadenie zásob z hľadiska funkcie v logistickom reťazci:
» obratová (bežná) zásoba - jej vznik a pohyb je daný tým, že jej obstaranie sa uskutočňuje prevažne vo väčších dávkach a čerpanie v častejších a menších dávkach
» poistná zásoba - má tlmiť náhodné výkyvy a to jednak na strane vstupu (vo veľkosti a intervaloch dodávok) ako i na strane výstupu
» zásoba pre predzásobenie - predpokladáme ťažkosti rôzneho druhu (napr. silná výrobná sezóna, v určitom období bude celozávodná dovolenka)
» strategická zásoba - mala by sa vytvárať z dôvodu možnosti vzniku nejakých štrajkov, konfliktov
» špekulatívna zásoba - vytvára sa za účelom dosiahnutia mimoriadneho zisku a to pomocou vhodného nákupu (natrafíme na akciové ceny tovaru, predpokladáme zvyšovanie ceny, nakúpim zásoby s tým že ich výhodne predám...)

Kľúčové slová:

manažment

investície

štátnice

financie

matematika

finančné plánovanie

teória portfóliaObsah:
 • 1. Krátkodobé financovanie podniku - charakteristika krátkodobého majetku podniku - zásoby, riadenie podnikových zásob, normovanie zásob, metóda ABC, modely zásob bez deficitu, modely zásob s deficitom.
  2. Krátkodobé financovanie podniku - charakteristika krátkodobého majetku podniku - pohľadávky, riadenie pohľadávok - evidencia a monitorovanie pohľadávok, finančná analýza pohľadávok, zabezpečenie pohľadávok, obchodno-úverová politika podniku, riadenie peňažných prostriedkov - štruktúra peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov, likvidnosť a likvidita, cash flow a jeho štruktúra
  3. Rozhodovanie - charakteristika, matematický model rozhodovacej situácie, klasifikácia metód a modelov rozhodovania, rozhodovanie za rizika a neurčitosti.
  4. Viackriteriálne rozhodovanie - kritériá, alternatívy, dominované a nedominované alternatívy, modelovanie preferencií medzi kritériami, modelovanie preferencií medzi alternatívami z hľadiska jednotlivých kritérií, metóda TOPSIS.
  5. Investičné rozhodovanie - hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov -investičné a finančné rozhodovanie, fázy investičného rozhodovania, klasifikácia investičných projektov, fasibility study, dynamické a statické metódy hodnotenia - zohľadnenie rizika v hodnotení, flexibilita rozhodovania.
  6. Rozdelenie hospodárskeho výsledku - účtovné zobrazenie výsledku hospodárenia a jeho rozdeľovania, hrubý a disponibilný zisk, mechanizmus vyhlasovania a výplat dividend, legislatívne, finančné, objektívne, subjektívne a ostatné faktory ovplyvňujúce dividendovú politiku akciových spoločností, dividendová politika slovenských podnikov a jej dopad na kapitálový trh v SR
  7. Rozdelenie hospodárskeho výsledku - Lintnerov model určovania dividend.
  8. Rozdelenie hospodárskeho výsledku - dividendová teória Modiglianiho a Millera.
  9. Finančné plánovanie - pozícia finančného plánu v sústave podnikového plánovania, štruktúra a obsah finančného plánu, postup tvorby finančného plánu, charakteristika jednotlivých častí finančného plánu.
  10. Finančné plánovanie - dlhodobý finančný plán, krátkodobý finančný plán a rozpočty.
  ...
  ....
  .....
  20. Optimálne portfólio individuálneho investora - množina investičných príležitostí, vlastnosti množiny investičných príležitostí, indiferenčné krivky, hraničná miera substitúcie, hraničná miera transformácie, veta o vyčlenení dvoch fondov.
  21. Deriváty cenných papierov - charakteristika, historický vývoj derivátov, OTC deriváty, burzové deriváty, pozícia, klasifikácia derivátových pozícií, klasifikácia derivátov cenných papierov.
  22. Opcie - charakteristika, klasifikácia opcií, princípy oceňovania opcií, Black-Scholesov model oceňovania opcií bez dividendy, modifikovaný Mertonov model oceňovania opcií s kontinuálnou dividendou.
  23. Finančná matematika - úvery, umorovanie úverov konštantnou anuitou so známou dobou splácania, umorovanie úverov konštantnou anuitou so známou výškou anuity, umorovanie úverov konštantným úmorom, rentový počet, anticipatívne a dekurzívne sporenie, krátkodobé sporenie, dlhodobé sporenie, dôchodky, bezprostredné dôchodky, odložené dôchodky, anticipatívne a dekurzívne dôchodky.
  24. Finančná matematika - fundamentálna analýza akcií (vnútorná hodnota akcie s konštantným tempom rastu dividend, upisovací pomer, cena predkupného práva pred a po ex-dátume), obligácií (teoretická cena dlhopisu, rendita, durácia), zmeniek, technická analýza, psychologická analýza.
  25. Charakteristika a typy skupín podnikov, vnútroskupinové toky a vzťahy, konsolidovaná účtovná závierka a jej právna úprava v SR, finančná analýza skupiny podnikov, využitie a ekonomická interpretácia ukazovateľov pomerovej analýzy pri hodnotení finančnej situácie skupiny podnikov.
  26. Analýza nákladov podnikateľských subjektov - členenie a možnosti analýzy nákladov z hľadiska finančného účtovníctva, vnútroorganizačného účtovníctva, analýza nákladov rozhodovacích úloh - relevantné, oportunitné a umrtvené náklady, nákladové modely a ich využitie vo finančno-ekonomickej analýze.
  27. Interný audit - funkcie, ciele, úlohy a typy interného auditu, štandardy pre profesionálnu prax interného auditu, organizačné zabezpečenie interného auditu, porovnanie s externým auditom, vnútropodnikovou kontrolou a controllingom, podstata risk managementu a self-auditingu.
  28. Finančno-ekonomická analýza dlhodobého a obežného majetku podniku - štruktúra, oceňovanie a využívanie dlhodobého a krátkodobého majetku, normovaný a nenormovaný obežný majetok, ukazovatele využitia dlhodobého a obežného majetku, vplyv odpisov dlhodobého majetku na ekonomické ukazovatele podniku.
  29. Chápanie podniku v podnikovej diagnostike - globálna diagnostika podniku, štruktúrovanie podniku pre potreby diagnostikovania, voľba kritérií normálneho správania, podnikateľské modelovanie, funkcie a fázy tvorby podnikateľského modelu, základné a doplnkové submodely, vstupy a výstupy základných submodelov podnikateľského modelu.