Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Vypracované otázky z ekonomiky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2886
Posledná úprava
20.03.2017
Zobrazené
2 199 x
Autor:
kitty
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. PôDOHOSPODÁRSKY REZORT V EKONOMIKE SLOVENSKA, POĽNOHOSPODÁRSTVO, POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL, AGRÁRNE SLUŽBY, LESNÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO, VÝZNASM, FUNKCIE A ŠTRUKTÚRA AGROKOMPLEXU, UKAZOVATELE CHARAKTERIZUJÚCE JEHO POSTAVENIE V NH
Rezort pôdohospodárstva sa skladá z veľkého množstva výrobných a nevýrobných celkov s viacerými spojeniami a väzbami s okolím a špecifickou funkciou v reprodukčnom procese. Je tvorený 4 relatívne samostatnými národohospodárskymi odvetviami:
-poľnohospodárska prvovýroba
-potravinársky priemysel
-lesné hospodárstvo
-vodné hospodárstvo
Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel tvoria v užšom slova zmysle agropotravinársky komplex.
Ústredným orgánom štátnej správy rezortu pôdohospodárstva je ministerstvo pôdohospodárstva SR. Pod MP patrí:
-poľnohospodárska prvovýroba
-potravinársky priemysel
-agrárne služby
-organizácie vedecko-výskumnej základne
-záujmové organizácie
Špecializované činnosti v rezorte zabezpečujú tieto najvýznamnejšie inštitúcie:
-Štátna veterinárna a potravinová správa SR
-Štátny plemenársky ústav
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Kľúčové slová:

pôdohospodárstvo

intenzita

vybavenosť podniku

klasická ekonomika

ponuka

dopyt

fiškálna politikaObsah:
 • 1. Pôdohospodársky rezort v ekonomike slovenska, poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, agrárne služby, lesné a vodné hospodárstvo, význasm, funkcie a štruktúra agrokomplexu, ukazovatele charakterizujúce jeho postavenie v nh
  2. Výrobné podmienky v poľnohospodárstve, prírodné s dôrazom na rajonozáciu, spoločensko-ekonomické, mikro a makroekonomickě vrátane nástrojov agrárnej politiky
  3. Naturálne a hodnotové výsledky výroby v poľnohospodárstve a ich rozdelenie, kategórie produkcie, peňažné príjmy a kategórie dôchodkov, ich vývoj
  4. Pojem intenzity a intenzifikácie poľ. výroby, produktívnosť pôdy a zvierat, ukazovatele, zákonitosti vývoja
  INtenzita
  5. Produktivita práce v poľnohospodárstve, práca, pracovné sily a ich reprodukcia, ukazovatele, ekonomické vzťahy a zákonitosti
  6. Rentabilita v poľnohospodárstve, pojem, ukazovatele, vývojové tendencie, rentabilita hlavných komodít rastlinného a živočišného pôvodu
  7. Ekonomická transformácia a výrobně faktory. špecifické črty reprodukčného procesu, charakteristika, ukazovatele hodnotenia a tendencie vývoja
  8. Majetková a kapitálová vybavenosť podniku, ukazovatele hodnotenia, oceňovanie a odpisovanie majetku
  9. Výrobná činnosť podniku a náklady na výrobu, produkčné a nákladové funkcie v poľnohospodárstve
  10. Stanovenie maximálneho zisku ako predpokladu rentability a rovnováhy
  11. Tok peňažných prostriedkov, zisťovanie cash-flow, ukazovatele
  12. Efektívnosť a hospodárnosť podnikateľských subjektov a ukazovatele jej hodnotenia hospodárnosť
  13. Investičná činnosť podniku, financovanie investícii, investičné stratégie, hodnotenie efektívnosti investícií
  14. Teória návratnosti vynaložených nákladov, ukazovatele návratnosti, faktory určujúce návratnosť
  15. Vznik a vývoj klasickej ekonómie, prínos učenia a. smitha a d. ricarda pre ďalší rozvoj ekonomickej teórie, význam ekonomického učenia j.m. keynesa - keynesianska revolúcia a jej vplyv na hospodársku politiku
  16. Podstata trhu a trhového mechanizmu ako regulátora výroby, ekonomická vzácnosť, produkčné možnosti ekonomiky
  17. Formovanie dopytu na trhu tovarov a služieb, optimum spotrebiteľa, vplyv zmeny determinantov dopytu
  18. Formovanie ponuky v podmienkach dokonale a nedokonale konkurenčného trhu
  19. Meranie výkonnosti ekonomiky, ekonomický rast, hospodárske cykly - príčiny a dôsledky, analýza zložiek agregatných výdajov
  20. Vplyv fiškálnej politiky na ekonomiku krajiny a regulačné nástroje centralnej banky pri zabezpečovaní makroekonomickej rovnováhy krajiny