Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby

«»
Prípona
.zip
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47285
Posledná úprava
26.03.2018
Zobrazené
1 651 x
Autor:
DominaS
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Význam chovu HD, plemenný a úžitkový typ, charakteristika úžitkových typov HD.
- chov HD predstavuje zákl. a najdôležitejšie odvetvie ŽV, ale aj celej poľnohosp.výroby
- dve funkcie: produkčná, mimoprodukčná (v budúcom období sa v zmysle EÚ očakáva nárast tejto funkcie)
a) produkčná:
- produkcia kvalitných potravín- mlieko, mäso. Prví začali dojiť Egypťania, národy Strednej Ázie a Rimania
- maštaľný hnoj
- pravidelný príjem finančných prostriedkov
- koža
- produkcia surovín pre priemysel (rohy, paznechty, niektoré častí kože, kosti, kostný tuk, loj), ktoré slúžia pre výrobu bielkovinových hydrolyzátov, mydiel, emulzií, gleju, prípadne oleje a mazadlá.
- vo farmaceutickom priemysle niektoré žľazy s vnútornou sekréciou (získavanie hormónov- inzulín, progesterón).
b) mimoprodukčná:
- Zlepšovanie kultúrneho charakteru krajiny, rozvoj vidieka, produkcia altenatívnych palív 1. Generácie- bioplyn, (2. Generácie- bionafta, bioetanol )
-zlepšovanie kultúrneho charakteru krajiny a udržiavaní trávnych porastov v prirodzenom a kultúrnom stave,
- udržiavanie životného prostredia spásaním trvalých trávnych porastov
- pri zachovaní biodiverzity
- zamestnatnosť, soc.funkcie,agroturistika
Význam chovu dobytka pre obyvateľstvo z hľadiska jeho mimoprodukčných funkcií spočíva predovšetkým v spásaní nepoľnohospodárskych plodín na ornej pôde, ale aj na vzdialených, ťažko prístupných miestach, svahovitých pasienkoch a ťažšie prístupných lokalitách, ktoré sú často husto prerastené nežiaducimi burinami.

Kľúčové slová:

všeobecná zootechnika

špeciálna zootechnika

štátnice

štátnicové otázky

spu

manažment živočíšnej výrobyObsah:
 • 1. všeobecná zootechnika
  1. Živočíšne genetické zdroje ich význam a metódy konzervovania
  2. Rozdelenie a charakteristika rizikových populácií zvierat
  3. Domestikácia zvierat, jej miesta a príčiny. Zmeny vlastností hospodárskych zvierat v dôsledku zdomácnenia
  4. Zootechnické taxonomické jednotky, ich charakteristika a príklady
  5. Chovný cieľ, plemenný štandard, plemenný a úžitkový typ zvierat
  6. Charakterizujte produkčné prostredie zvierat
  7. Charakterizujte genetické parametre znakov a vlastností a ich využitie v šľachtení zvierat.
  8. Dedičnosť kvalitatívnych znakov zvierat
  9. Konštitúcia zvierat jej charakteristika, hodnotenie a rozdelenie
  10. Kondícia a rannosť hospodárskych zvierat
  11. Charakteristika a biologická podstata vývinu zvierat. Rozdelenie ontogenézy
  12. Plodnosť zvierat jej charakteristika a hodnotenie. Činitele ovplyvňujúce plodnosť zvierat
  13. Význam biotechnických metód reprodukcie zvierat
  14. Produkcia mäsa, jeho zloženie a hodnotenie. Činitele ovplyvňujúce mäsovú úžitkovosť
  15. Produkcia mlieka, jeho hodnotenie, zloženie. Činitele ovplyvňujúce produkciu mlieka
  16. Produkcia vajec a nosivosti
  17. Produkcia vlny. Činitele ovplyvňujúce produkciu vlny
  18. Šľachtiteľské programy zvierat, ich charakteristika a ozdelenie. Význam medzidruhových rozdieľov pri tvorbe šľachtiteľských programov
  19. Šľachtiteľské programy hovädzieho dobytka
  20. Význam testovania vlastností zvierat. Podmienky pre výber selekčných kritérií
  21. Selekcia zvierat, jej charakteristika a rozdelenie
  22. Typy selekcie, ich ciele a rozdelenie
  23. Postupy selekcie, ich charakteristika, uplatnenie a efektívnosť
  24. Ukazovatele výberu zvierat a ich charakteristika
  25. Činitele ovplyvňujúce genetické zlepšenie populácií zvierat
  26. Princíp, zdroje informácií a metódy genetického hodnotenia zvierat
  27. Plemenitba zvierat jej charakteristika. Klasické rozdelenie metód plemenitby.
  28. Heterózny efekt a inbredna depresia, ich charakteristika, možnosti využitia v šľachtení zvierat
  29. Príbuzenské párenie zvierat, ciele a metódy hodnotenia príbuznosti
  30. Ciele a postupy medziplemenného kríženia

  2.špeciálna zootechnika
  1. Význam chovu HD, plemenný a úžitkový typ, charakteristika úžitkových typov HD.
  2. Hodnotenie exteriéru slovenského strakatého a holštajnského plemena.
  3. Mlieková úžitkovosť HD, anatomická stavba vemena, sekrécia a ejekcia mlieka.
  4. Laktácia a jej hodnotenie.
  5. Mäsová úžitkovosť HD - hovädzie mäso, ranosť, výkrmovosť a jej hodnotenie, jatočná výťažnosť HD, hmotnosť jatočne opracovaného tela, schéma jatočnej hodnoty, jatočná dospelosť, výsekové delenie hovädzieho mäsa.
  6. Plodnosť HD, základné charakteristiky plodnosti HD, hodnotenie plodnosti kráv a býkov.
  7. Hormonálna regulácia pohlavného cyklu, ruja, metódy vyhľadávania rujných plemenníc.
  8. Svetové plemená mliekového úžitkového typu.
  9. Svetové plemená mäsového úžitkového typu.
  10. Svetové plemená kombinovaného úžitkového typu.
  11. Slovenské strakaté a slovenské pinzgauské plemeno- vývoj, charakteristika, chovný cieľ a plemenný štandard.
  12. Metódy označovania, označovanie HD v podmienkach Slovenska.
  13. Kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka.
  14. Nepriame úžitkové vlastnosti HD, hodnotenie dojiteľnosti, priebehu pôrodov a dlhovekosti kráv.
  15. Technika chovu teliat - obdobie mledzivovej, mliečnej a rastlinnej výživy.
  16. Skrmovanie okysleného mlieka a štartérová metóda odchovu teliat.
  17. Technika chovu dojníc - obdobie zasušenia, tranzitná fáza, produkčné skupiny dojníc.
  18. Hodnotenie exteriéru ošípaných, úžitkové typy ošípaných.
  19. Charakteristika materských plemien ošípaných používaných v hybridizačnom programe v SR.
  20. Charakteristika otcovských plemien ošípaných používaných v hybridizačnom programe v SR.
  21. Hodnotenie výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných.
  22. Hodnotenie reprodukčnej úžitkovosti ošípaných, technika odchovu prasiat, technika chovu prasníc a výkrmových ošípaných.
  23. Morfologická a histologická stavba ovčích vlasov a jednotlivé druhy vĺn (jemná, polojemná, polohrubá a hrubá).
  24. Hodnotenie plodnosti, mliekovej a mäsovej úžitkovosti oviec.
  25. Charakterizujte špecializované mliekové a mäsové plemená oviec.
  26. Charakterizujte plemená merino, cigája a zošľachtená valaška.
  27. Technika chovu jahniat, dojných a nedojených plemien oviec.
  28. Reprodukcia hydiny, zloženie vajca, tvorba vajca.
  29. Znáška hydiny a jej hodnotenie.
  30. Charakteristika plemien a hybridných kombinácií hydiny, využívaných pri produkcii konzumných vajec a hydinového mäsa.

Zdroje:
 • prednášky, cvičenia, skriptá, učebnice
 • Kadlečík, O. - Kasarda, R.: Všeobecná zootechnika, 2008
 • Kadlečík,O.-Kasarda,R.: Všeobecná zootechnika, 2012
 • Strapák a kol. Chov hovädzieho dobytka, vysokoškolská učebnica, SPU Nitra, 2013
 • WEIS, J. a kol. 2002. Chov hydiny (vybrané kapitoly). Nitra : SPU , 2002, 188 s. ISBN 80-8069-050-2.
 • KOVÁČ, Ľ. -- BUČKO, O. Manažment chovu ošípaných. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 152 s. ISBN 978-82-552-0188-7
 • Margetín, M. 2005. Šľachtenie dojných oviec. Nitra : SPU, 135 s. ISBN 80-8069-617-9.
 • ...