Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Manažment výroby - štátnicové otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47058
Posledná úprava
25.09.2017
Zobrazené
474 x
Autor:
P816
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Hlavné funkcie a obsah manažmentu výroby. Vzájomné vzťahy (synegria) manažmentu výroby a ostatných zložiek podnikového manažmentu.
Výroba - Tvorí vecný základ podnikateľskej prosperity. Usmerňovanie a rozvoj výroby sú zasa náplňou manažmentu výroby. Prechod na trhovú ekonomiku vyžaduje novú - podnikateľskú orientáciu manažmentu výroby. Tá vyžaduje aj nové, širšie poňatie výroby, predovšetkým ako výrobný systém. V takomto chápaní MV zahrňuje nielen tradičnú výrobnú činnosť, ale aj predvýrobné etapy a povýrobné služby.

Hlavné funkcie MV možno odvodiť od komerčného poslania výroby, ktoré je zdvojené:
1. pre zákazníka zabezpečiť zvyšovanie úžitkových vlastností výrobku za prijateľnú cenu
2. pre výrobcu zvyšovanie ziskovosti výroby.

Na zabezpečenie týchto syntetických výsledkov pre zákazníka i výrobcu však nestačí MV sám osebe. Opiera sa i o poznatky z komerčného manažmentu, finančného M, inovačného i personálneho M a ďalších špeciálnych druhov manažérskych disciplín. Okrem vnútorného zreťazenia MV od prípravy výroby až po servis sa žiada i jeho prepojenie s inými druhmi M, a to obojstranne. Na jednej strane čerpá od nich poznatky a informácie, ktoré vo svojej činnosti zužitkúva, na druhej strane zasa MV ovplyvňuje ostatné funkčné druhy M.
Finančný, inovačný, personálny, technický, investičný a ďalšie druhy M prenikajú do výrobného M a zasa spätnoväzbovým spôsobom výsledky MV ovplyvňujú ostatné druhy M. tento vzájomný obojsmerný prienik je metodologickým východiskom skúmania postavenia MV v praktickej podnikateľskej činnosti.

Funkčné poslanie MV možno skoncentrovať do týchto okruhov:
1. MV má zabezpečiť prechod od rutinnej stereotypne opakovanej výroby pre výrobu k podnikateľskej aktivite vo výrobe. MV sa má primárne sústrediť na utváranie podnikateľskej klímy vo výrobe, na výraznú orientáciu na zákazníka, na vyhľadávanie nesaturovaných trhov, čiže komerčná orientácia výroby.
2. MV má zabezpečiť perspektívny výrobný program podniku. Tvorba takejto výrobnej stratégie predpokladá zorganizovať prognostické práce, výhľadové štúdie, marketingové analýzy a iné odborné činnosti, ktoré pripravia kvalifikovanú stratégiu výroby s náležitým časovým horizontom.
3. MV má zabezpečiť pružnú adaptáciu marketingových výsledkov do výroby. Tým sa garantuje, že vyrábaná produkcia bude zodpovedať požiadavkám zákazníkov a trhu. Marketingový analýza totiž konfrontuje prognostické závery strategického rozvoja výroby s konkrétnou trhovou situáciou.
4. funkciou MV je aj prevod poznatkov výskumu a vývoja do bezprostrednej výroby - do jej výrobkov i samotnej výrobno-technickej základne
5. cieľavedomá tvorba rozvojového zázemia výroby. Vo vyspelých krajinách sa na tento účel rozvinul samostatný rozvojový MV (Production Development Management) ako organická súčasť MV. Rozvojový MV má zdvojené poslanie - pružne zabezpečovať meniace sa požiadavky zákazníkov a celých trhov a súčasne zabezpečovať dynamický rozvoj vlastného podniku.
6. personálny rozvoj -ľudský činiteľ je všeobecne uznávaný ako rozvojový faktor výroby i podnikateľskej činnosti.
7. rozvoj kvality produkcie. Kvalita je dnes rozhodujúcim podnikateľským fenoménom na svetových trhoch, manažment kvality je preto organickou súčasťou MV. Úlohou MV je jednak zintegrovať a kvalifikovane riadiť všetky zložky, ktoré kvalitu ako hlavného nositeľa komerčných úspechov ovplyvňujú a jednak prispieť k nepretržitému ďalšiemu zdokonaľovaniu kvality v súlade s dynamikou podnikania.
8. využitie výpočtovej techniky ako nástroja dialógovej interakcie s predvýrobnými etapami, s vlastným priebehom výrobného procesu v reálnom čase, so súborom heterogénnych obslužných procesov, ako aj s povýrobnými službami. Počítačmi prepojený a riadený systém označovaný ako CIM (Computer Integrated Manufacturing) utvára nový počítačový MV, ktorý je daný zvládnutím obsiahlejšieho súboru informácií, ich rýchlejším spracovaním, variantným rozhodovaním a výberom optimálneho riešenia.
9. ekonomická syntetizácia celého výrobného systému. Tak ako sa jednotlivé zložky MV vzájomne ovplyvňujú, tak treba syntetizovať aj ich spoločný podnikateľský výsledok - ekonomickú prosperitu firmy. M to zabezpečuje vhodným umiestnením kapitálu do jednotlivých častí výroby a kvalitnou manažérskou činnosťou, ktorá zabezpečí účelné využitie všetkých komponentov výroby.
10. orientácia na medzinárodné rozvojové trendy vo výrobe, na integračné procesy a inú internacionálnu spoluprácu.
11. humanizácia práce asociálne aspekty vo výrobe
12. ekologické otázky výroby.

Kľúčové slová:

Manažment výroby

MV

FPM

EMP

EUBA

štátnicové otázky

vypracované otázky na štátniceObsah:
 • Manažment výroby
  1. Hlavné funkcie a obsah manažmentu výroby. Vzájomné vzťahy (synergia) manažmentu výroby a ostatných
  zložiek podnikového manažmentu.
  2. Tvorba výrobného programu podnikania a možnosti jeho diverzifikácie. Komponentná analýza výrobného
  procesu.
  3. Časová analýza (štruktúra) predvýrobného a výrobného cyklu. Ekonomické prínosy časového skracovania
  výroby.
  4. Zákonitosti organizácie (usporiadania) výrobného procesu v podniku. Význam ich uplatnenia v podniku.
  5. Podstata, obsah a funkcie prípravy výroby v podniku. Možnosti zdokonaľovania prípravy výroby.
  6. Podstata, druhy a osobitosti obsluhy výroby v podniku. Základné subjekty manažmentu obsluhy výroby.