Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Ekonomika - štátnice

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
3,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37677
Posledná úprava
15.08.2011
Zobrazené
2 120 x
Autor:
adka2583
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z predmetu Ekonomika na štátne skúšky odbor ekonomika podniku.

5. Účinnosť fiškálnej (rozpočtovej) a monetárnej (peňažno, úverovej) politiky pri zabezpečovaní ekonomickej stability v podmienkach súčasnej svetovej hospodárskej krízy. Príklady na výpočet fiškálnych multiplikátorov a ich vplyv na nárast produktu.

Fiškálna rozpočtová politika je vládny program, ktorý zahŕňa nákupy tovarov a služieb na jednej strane, výdaje na transférové platby na strane druhej a určuje rozsah a typ daní. Štát je reprezentovaný celým radom inštitúcií – verejné financie, ktoré môže rozdeliť na:
- štátny rozpočet – centralizovaný peňažný fond, ktorý vytvárajú a používajú štátne orgány,
- územné rozpočty
- špeciálne fondy – na presne vymedzené účely
- ostatné fondy – politické strany, vedecké ústavy.

Základným nástrojom fiškálnej politiky je štátny rozpočet – porovnávajú sa v ňom príjmy a výdaje.

Príjmovú časť štátneho rozpočtu tvoria dane.
- Daň je platba, ktorú hospodársky subjekt odovzdáva do štátneho rozpočtu v určenej veľkosti a dobe splatnosti. V prípade, že dane sú nižšie ako výdaje dochádza k vzniku deficitu štátneho rozpočtu, ktorý môže byť krytý dvomi spôsobmi:
- môže dosť k predaju cenných papierov na trhu cenných papierov,
- zapožičanie si peňazí od iného štátneho orgánu.
- ...

6. Determinanty dopytu a ponuky, trhová rovnováha, vplyv štátnych zásahov na trh a trhové subjekty. Formovanie dopytu – voľba optimálneho spotrebného koša.
Dopyt jednotlivca (individuálny dopyt) je súbor cien a im zodpovedajúcich množstiev určitého tovaru, ktoré je jednotlivec ochotný a schopný nakúpiť pri každej cene za určité časové obdobie, dopytované množstvo rastie, keď ceny klesajú a naopak, čo je odrazom zákona dopytu
- trhový dopyt je súčet množstiev všetkých individuálnych dopytov pri každej cene
- Qdx = f ( Px ), kde Qdx – dopytované množstvo tovaru X, Px - cena tovaru X

Krivka individuálneho dopytu:
- so zmenou ceny tovaru sa bude meniť aj dopytované množstvo, zmena ceny vyvolá pohyb po tej istej krivke dopytu
- pokles dopytu : posun krivky dopytu doľava, spotrebiteľ je ochotný a schopný kúpiť menej tovaru
- zvýšenie dopytu : posun krivky dopytu doprava, spotrebiteľ je ochotný pri každej cene nakúpiť väčšie množstvá

Krivka trhového dopytu:
- krivka trhového dopytu po určitej komodite je horizontálna sumarizácia kriviek dopytu individuálnych spotrebiteľov na trhu
- akákoľvek zmena počtu spotrebiteľov zapríčiní jej posun, ak počet spotrebiteľov narastie, posúva sa krivka trhového dopytu smerom von a pokles počtu spotrebiteľov vyvolá posun opačným smerom
...

19. Moderné metódy hodnotenia finančnej situácie podniku
Trhová pridaná hodnota – MVA (Market Value Added)
• Ukazovateľ meria rozdiel medzi trhovou hodnotou podniku a kapitálom investovaným do podniku:
MVA = trhová hodnota – investovaný kapitál
• Cieľom je dosiahnuť najvyššiu hodnotu MVA. Tento cieľ nie je možné dosiahnuť iba zvýšením vloženého kapitálu, aj keď tým rastie hodnota podniku. K zvýšeniu hodnoty MVA dôjde iba v prípade, ak investovaný kapitál je výnosnejší než sú náklady na kapitál.

Ekonomická pridaná hodnota – EVA ( Economic Value Added)
• Ekonomická pridaná hodnota predstavuje vo svojej podstate ekonomický ( mimoriadny ) zisk, ktorý podnik vytvorí po úhrade všetkých nákladov vrátane všetkých nákladov na kapitál ( cudzí a vlastný v podobe nákladov obetovaných príležitostí ).
...

Kľúčové slová:

mikroekonomia

makroekonómia

dopyt

ponuka

HNP

HDP

nezamestnanosť

krivka dopytu

rozpočetObsah:
 • 1. Ekonómia – makroekonómia, mikroekonómia, ekonomické sektory (subjekty) – makroekonomický kolobeh, makroekonomická politika a jej nástroje, magický štvoruholník.
  2. Výkonnosť národného hospodárstva v hlavných a odvodených ukazovateľoch makroekonómie – určenie rovnovážneho produktu. Metódy výpočtu základných agregátnych veličín.
  3. Model a determinanty rastu agregátneho dopytu, agregátnej ponuky a makroekonomická rovnováha, klasický a keynesovský prístup k makroekonomickej rovnováhe – medzera produktu a inflačná medzera. Príčiny, charakteristika a dôsledky nezamestnanosti a inflácie, analýza trhu práce, dopyt a ponuka práce, interpretácia na podmienky slovenskej ekonomiky.
  4. Ekonomický rast – vymedzenie ekonomického rastu, zdroje ekonomického rastu, možnosti vyjadrenia a merania ekonomického rastu. hlavné prístupy k ekonomickému rastu v súčasnej makroekonomickej teórii. Produkčné funkcie a ich aplikácia v modeloch ekonomického rastu.
  5. Účinnosť fiškálnej (rozpočtovej) a monetárnej (peňažno, úverovej) politiky pri zabezpečovaní ekonomickej stability v podmienkach súčasnej svetovej hospodárskej krízy. Príklady na výpočet fiškálnych multiplikátorov a ich vplyv na nárast produktu.
  6. Determinanty dopytu a ponuky, trhová rovnováha, vplyv štátnych zásahov na trh a trhové subjekty. Formovanie dopytu – voľba optimálneho spotrebného koša.
  7. Vplyv zmeny vlastnej ceny tovaru, cien ostatných tovarov a príjmu na spotrebiteľské rozhodovanie.
  8. Voľba optimálnej kombinácie inputov pre maximalizáciu produkcie a minimalizáciu nákladov, cesta expanzie firmy.
  9. Teória nákladov v krátkom období.
  10. Maximalizácia zisku firmy v podmienkach monopolistickej konkurencie a oligopolnej trhovej štruktúry. Maximalizácia zisku firmy v podmienkach monopolu, cenová diskriminácia
  11. Vývoj teórií firmy a postavenie podniku v trhovej ekonomike.
  12. Výrobná činnosť podniku a produkčná funkcia v krátkom a dlhom období.
  13. Majetok, kapitál podniku a optimálna kapitálová štruktúra.
  14. Investičná činnosť podniku a jej ekonomické vyhodnotenie.
  15. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia na podnikovej úrovni a modely tvorby zisku na úrovni výrobku, podmienky návratnosti nákladov a nulového bodu.
  16. Analýza finančného zdravia podniku (zlaté bilančné pravidlo, likvidita, ukazovatele aktivity, zadlženosti.
  17. Analýza finančnej výkonnosti podniku (ukazovatele rentability, analýza toku finančných prostriedkov a trojbilančný systém podniku).
  18. Finančná analýz ex ante a metódy hodnotenia životaschopnosti, bonity a bankrotu podniku.
  19. Moderné metódy hodnotenia finančnej situácie podniku
  20. Analýza efektívnosti transformácie vstupov podnikateľského subjektu.