Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Základy manažmentu - vybrané prednášky pre študentov externého štúdia

«»
Prípona
.rar
Typ
skriptá
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8663
Posledná úprava
11.04.2018
Zobrazené
1 841 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Učebný text Základy manažmentu obsahuje vybrané prednášky z predmetu Manažment. Je určený najmä študentom externého štúdia, ktorí študujú na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity bakalársky študijný program Bezpečnostný manažment. Autor si kládol za cieľ vysvetliť základné pojmy, vzťahy a procesy, s ktorými sa stretávame pri výučbe uvedeného predmetu a v predmetoch na nej nadväzujúcich. Text sa zaoberá najdôležitejšími funkciami a procesmi súvisiacimi s riadením a správou organizácií. Jeho zámerom je jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom objasniť základné problémy manažmentu, priblížiť študentom širšie súvislosti jeho funkcií a úloh, ako aj nevyhnutné požiadavky na znalosti, zručnosti a ďalšie schopností vedúceho pracovníka. Veľký dôraz je položený na zvládnutie základných predpokladov na efektívne vedenie ľudí a na rozvoj osobných kompetencií.
Obsah rešpektuje najrozšírenejšie prístupy k problematike manažmentu, čomu je podriadená aj štruktúra učebných textov. V prvých kapitolách sú objasnené zdroje a východiská súčasného manažmentu, jeho súčasné poňatie ako aj jeho funkcie. Ďalšie kapitoly podrobnejšie zoznamujú čitateľa s obsahom jednotlivých funkcií, pri čom upozorňujú na niektoré zvláštnosti vzťahujúce sa na uplatnenie manažmentu v bezpečnostných službách a v špecifických podmienkach riešenia krízových situácií. V záverečnej kapitole sú charakterizované prístupy k chápaniu manažérskych spôsobilostí a zdôraznená potreba celoživotného vzdelávania ako základného predpokladu posilňovania kompetencií a rozvoja kariéry manažéra.
V texte sa čitateľ stretne s mnohými termínmi bežne používanými v učebniciach manažmentu ako aj v ďalšej manažérskej a ekonomickej literatúre. Učebný text nemôže nahradiť učebnicu, je len úvodom do štúdia predmetu. Hlbšie vedomosti môže študent získať štúdiom ďalších zdrojov, predovšetkým tých, ktoré sú uvedené v zozname literatúry.

Kľúčové slová:

funkcie manažmentu

prostredie

informačné procesy

rozhodovacie procesy

strategický manažment

organizovanieObsah:
 • ÚVOD
  1 ÚVOD DO ŠTÚDIA, PODSTATA A FUNKCIE MANAŽMENTU
  1.1 Ako študovať manažment
  1.2 Základné pojmy
  1.3 Teória manažmentu
  1.4 Proces manažmentu
  2 ZDROJE A VÝCHODISKÁ SÚČASNÉHO MANAŽMENTU
  2.1 Historické korene manažérskeho myslenia
  2.2 Rozvoj teórie a praxe manažmentu v priebehu 20. storočia
  2.3 Prínos japonského manažmentu
  2.4 Súčasné trendy v teórii a praxi manažmentu
  3 MANAŽMENT A PROSTREDIE
  3.1 Organizácia ako systém, systémový prístup v manažmente
  3.2 Externé a interné prostredie organizácie
  3.3 Prostredie ako zdroj rizika
  3.4 Zvláštnosti prostredia orgánov a organizácií verejnej správy, bezpečnostných
  organizácií a záchranných zborov
  3.5 Etika v manažmente
  4 INFORMAČNÉ PROCESY
  4.1 Podstata a význam informácií pre efektívne riadenie, informačné potreby
  manažéra
  4.1 Informačný systém v organizácii
  4.2 Informačné systémy na podporu rozhodovania
  5 ROZHODOVACIE PROCESY
  5.1 Teoretické východiská rozhodovania
  5.2 Štruktúra rozhodovacích procesov
  5.3 Predpoklady a bariéry efektívneho rozhodovania
  5.4 Metódy a techniky rozhodovania
  5.5 Analýza rizika
  6 PROGNÓZOVANIE A PLÁNOVANIE
  6.1 Význam prognózovania pre manažment, prognostické prístupy
  6.2 Podstata plánovania, typy plánov
  6.3 Prvky plánovania, etapy plánovacieho procesu
  6.4 Metódy plánovania
  7 STRATEGICKÝ MANAŽMENT
  7.1 Podstata stratégie, stratégia a taktika
  7.2 Vývoj strategického manažmentu
  7.3 Strategický manažment ako proces tvorby stratégie
  7.4 Typy stratégií. Metódy strategickej analýzy prostredia
  8 ORGANIZOVANIE, ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY
  8.1 Vybrané otázky teórie organizácie
  8.2 Podstata a význam organizovania
  8.3 Klasické a moderné organizačné štruktúry
  8.4 Súčasné tendencie v projektovaní organizačných štruktúr
  9 KOMUNIKÁCIA V ORGANIZÁCII
  9.1 Podstata komunikácie. Všeobecný model komunikačného procesu
  9.2 Komunikácia ako sociálny proces
  9.3 Komunikácia v organizácii (vnútropodniková komunikácia)
  9.4 Komunikačná atmosféra a komunikačný štýl
  9.5 Princípy efektívnej komunikácie, komunikačné zručnosti manažéra
  9.6 Zvláštnosti komunikácie s externým prostredím v situáciách ohrozenia
  10 VEDENIE ĽUDÍ
  10.1 Podstata vedenia ľudí v organizácii
  10.2 Teórie vedenia a štýly vedenia
  10.3 Metódy efektívneho vedenia ľudí
  10.4 Zvláštnosti vedenia v krízových situáciách
  11 MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV
  11.1 Podstata motivácie
  11.2 Teória pracovnej motivácie
  11.3 Faktory motivácie v organizácii
  11.4 Hodnotenie zamestnancov
  12 KONTROLNÉ PROCESY
  12.1 Podstata a význam kontroly
  12.2 Fázy kontrolného procesu a predpoklady efektívnej kontroly
  12.3 Metódy a techniky kontrolnej činnosti
  13 OSOBNOSŤ A KOMPETENCIE MANAŽÉRA
  13.1 Osobnosť manažéra, psychologické charakteristiky manažérskej práce
  13.2 Vlastnosti a spôsobilosti (kompetencie) manažéra
  13.3 Kariéra manažéra
  13.4 Predpoklady rozvoja kariéry manažéra
  14 ZÁVER
  LITERATÚRA