Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
7,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6034
Posledná úprava
08.09.2017
Zobrazené
2 480 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmet ekonómie

Ekonómia je spoločenská veda, ktorá skúma motívy- a spôsoby konania a rozhodovania jednotlivcov a celej spoločnosti o:
- alternatívnom využívaní vzácnych výrobných zdrojov na produkciu rôznych tovarov a služieb.
- spôsoboch ich rozdeľovania pre súčasnú a budúcu spotrebu medzi rôzne skupiny ľudí,
- procesoch výmeny, ku ktorým pri tom dochádza."

Slovo ekonómia pochádza z gréckych slov oikos - dom, domácnosť, hospodárstvo a nomos - zákon a používalo sa vo význame správa domácnosti, príp. veda o pravidlách domáceho hospodárenia'

V odbornej ekonomickej literatúre sa môžeme stretnúť s ďalšími definíciami predmetu ekonómie, ktoré majú rovnaký poznávací základ, napr. podľa anglických ekonómov A. J. Isachscna - C. B. Hamiltona - T. G. Gylfasona:,, Ekonómia je veda o využívaní a distribúcii vzácnych zdrojov."

Kľúčové slová:

medzispotreba

produkt

postkeynesovstvo

trhový mechanizmus

trhová ekonomika

potreby

statky

investície

devízové trhyObsah:
 • Predslov -5-
  I Úvod do ekonómie -7-
  1.1 Predmet a štruktúra ekonómie -7-
  1.2 Metodológia ekonómie -11-
  Prehľad vývoja ekonomického myslenia -17-
  Predhistória ekonomickej vedy -17-
  2.2 Klasická ekonómia -18-
  2.3 Neoklasická ekonómia -19-
  2.4 Keynesovská makroekonomická teória. postkeynesovstvo -20-
  2.5 Neoklasická syntéza. monetarizmus a nová klasická makroekonórnia -21-
  2.6 Nová mikroekonómia. nová inštitucionálna ekonómia a nová politická ekonómia -22-
  3 Základné problémy organizácie ekonomiky -23-
  3.1 Potreby, zdroje, statky, služby -23-
  3.2 Variantnosť ekonomických riešení. základné ekonomické zákony -29-
  4 Trh a trhový mechanizmus.trhová ekonomika -4-!
  4.1 Trh a trhový mechanizmus -41-
  4.2 Nedostatky trhového mechanizmu. úlohy štátu v zmiešanej ekonomike -48-
  5 Analýza ponuky a dopytu. trhová rovnováha -57-
  5.1 Dopyt. zákon dopytu. krivka dopytu -57-
  5.2 Ponuka. zákon ponuky. krivka ponuky -62-
  5.3 Rovnováha ponuky a dopytu. cena trhovej rovnováhy m
  5.4 Pružnosť ponuky a dopytu -70-
  6 Peniaze v trhovej ekonomike -73-
  6.1 Vývoj foriem peňazi -73-
  6.2 Podstata peňazí -73-
  6.3 Funkcie a formy peňazí v trhovej ekonomike -74-
  6.4 Tvorba bankových peňazí. multiplikátor ponuky peňazí -75-
  6.5 Peňažné agregáty
  6.6 Kvantitatívna teória peňazí -78-
  6.7 Dopyt, ponuka a rovnováha na peňažnom trhu -80-
  6.8 Finančné trhy a ich funkcie -83-
  6.9 Banky ako finanční sprostredkovatelia -84-
  6.9.1 Nástroje menovej politiky centrálnej banky -85-
  6.9.2 Operácie obchodných bánk -86-
  6.9.3 Mechanizmus fungovania bánk -87-
  7 Makrobkonomické ukazovatele pre meranie a vyjadrovanie
  VÝkonnosti ekonomiky
  7.1 Hrubá produkcia, medzispotreba a pridaná hodnota
  7.2 Agregátny produkt a jeho formy
  7.3 Makroekonomický kolobeh
  7.4 Metódy výpočtu hdp
  7.5 Národný dôchodok a odvodené agregátne veličiny
  7.6 Čistý ekonomický blahobyt
  7.7 Nominálny a reálny hdp. dcflálor hdp
  7.8 Agregátny dopyt a agregátna ponuka
  7.9 Potenciálny a skutočný agregátny produkt
  7.10 Medzinárodné porovnávanie ekonomickej úrovne
  8 Spotreba, úspory a investície
  8.1 Rozdelenie dôchodku na spotrebu a úspory -
  8.2 Sklon k spotrebe a sklon k úsporám
  8.3 Determinanty spotreby a úspor i us
  8.4 Spotrebná a úsporová funkcia 109
  8.5 Podstata, štruktúra a národohospodársky význam investícií 112
  8.6 Determinanty investícií a investičného rozhodovania 113
  8.7 Vzťah medzi úsporami a investíciami 114
  8.8 Investičný multipiikátor a dôchodkotvorný efekt investícii 116
  8.9 Mechanizmus akcelerátora a kapacitotvorný efekt investícií 118
  9 Inflácia 121
  9.1 Charakteristika inflácie a jej podstata 121
  9.2 Meranie inflácie 122
  9.3 Druhy a typy inflácie 124
  9.4 Socíálno-ekonomické dôsledky inflácie 128
  10 Zamestnanosť a nezamestnanosť 129
  10.1 Trh práce a nezamestnanosť 131
  10.2 Vývoj miery nezamestnanosti v slovenskej republike 133
  10.3 Vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou. phillipsova krivka f 35
  11 Makroekonomická hospodárska politika 137
  11.1 Vzťah makroekonómie a hospodárskej politiky 137
  11.2 Vymedzenie, funkcie, ciele a sféry hospodárskej politiky 137
  11.3 Základné typy makroekonomickej hospodárskej politiky 141
  11.4 Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky 144
  12 Metódy a nástroje hospodárskej politiky 147
  12.1 Fiškálna politika 147
  12.2 Monetárna politika (peňažná a úverová politika) 149
  12.3 Dôchodková a zahraničnoobchodná politika 151
  13 Štátny rozpočet a daňová sústava 155
  13.1 Štátny rozpočet 155
  13.2 Dane. základné pojmy. charakteristika dani 158
  14 Ekonomický rast 163
  14.1 Podstata a meranie ekonomického rastu 1t>-5
  14.2 Základné faktory ekonomického rastu a ich klasifikácia 164
  14.3 Typy ekonomického rastu 167
  14.4 Úloha investícií v procese ekonomického rastu 168
  14.5 Modely ekonomického rastu 170
  15 Cyklický vývoj ekonomiky 173
  15.1 Ekonomický cyklus a jeho fázy 173
  15.2 Typy ekonomických cyklov 175
  15.3 Príčiny vzniku ekonomického cyklu 176
  15.4 Anticyklická hospodárska politika 178
  16 Svetová ekonomika a formy vonkajších ekonóm. vzťahov 179
  16.1 Medzinárodný obchod a jeho príčiny 179
  16.2 Teória komparatívnych výhod 179
  16.3 Význam zahraničného obchodu pre národnú ekonomiku 181
  16.4 Zahraničnoobchodná politika 185
  16.5 Nová etapa medzinárodných ekonomických vzťahov 186
  16.6 Medzinárodná ekonomická integrácia 186
  16.7 Západoeurópska integrácia 188
  16.8 Systém svetového hospodárstva. ekonomická interdependencia 192
  17 Medzinárodné menové vzťahy 195
  17.1 Devízové trhy. menové kurzy 195
  17.2 Systémy menových kurzov 196
  17.3 Medzinárodný menový systém 197

Zdroje:
 • BALÁŽ, P. a koľ: Medzinárodné podnikanie. Bratislava, Jamcx 2001.
 • HONTYOVÁ, K. a koľ: Ekonomická teória. Bratislava, Elita 1995.
 • IŠA, J. a kol.: Základy trhovej ekonomiky. Bratislava, Elita 1992.
 • KHYNES, J.M.: Obecná teórie zamestnanosti, úroku apenčz. Praha, Nakladatelství ČSAV 1963.
 • KOCHEI.KOVÁ, W.: Základy ekonomickej teórie. Žilina. EDIS 1997.
 • Kolektív: Veľká ekonomická encyklopédia. Bratislava. Sprint 1996.
 • KONEČNÝ, B.: Makroekonomie. Praha, VŠE 1992.
 • KOVÁČKA, M.: Makrockonomika. Bratislava, SPN 1992.
 • LISY, J. a koL Ekonómia. Všeobecná ekonomická teória. Bratislava, 1URA EDITION 2000.
 • MANK1W, N. G.: Zásady ekonómie. Praha, Grada Publishing 2000.
 • MATESOVÁ, J.- WENDELOVÁ, P.: Státatrh. 161 makroekonomickýchotázniku. Praha. Avízo print 1990.
 • PAČESOVÁ. H.- PICHANIČOVÁ, L.: Ekonómie. Praha, Vydavalelství ČVUT 1991.
 • RUSMICHOVÁ, L- SOUKUP, P.: Makroekonomie. Praha, VSE 1992.
 • READER'S DIGEST VÝBER: Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Gcrmany, Mohnmedia 2001.
 • READER'S DIGEST VÝBER: Rodinná encyklopédia svetových dejín. Francc. Partenaires Livres 2000.
 • SAMUELSON. P. A.- NORDHAUS, W. D.: Ekonómia. Bratislava, Bradlo 1992.
 • Štatistická ročenka SR 1995 - 2001
 • Tomová, A.; Medzinárodné obchodné vzťahy. Menové a inštitucionálne prostredie. Žilina, ES Žilinskej univerzity 1998.
 • Achimský, K. - Tomová, A.: Medzinárodné ekonomické a menové vzťahy II. Žilina. TEMPUS Phare - Institution Building IBJEP-14380-1999, University of Žilina.