Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
216 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13276
Posledná úprava
12.11.2020
Zobrazené
3 704 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Medziľudská komunikácia, vzájomná interakcia, dorozumievanie alebo oznamovanie niečoho niekomu patrí medzi základné ľudské aktivity. Porozumenie medzi ľuďmi sa deje prostredníctvom komunikácie. A. D. Mead uvádza dva typy komunikácie. Prvým typom je komunikácia v pravom zmysle slova. Jej obsahom je púhe oznámenie jednej bytosti druhej, postoj k nejakej zložke prostredia, ktoré je významné pre obidve bytosti. Táto prostá forma komunikácie sa vyskytuje aj u nižších živočíchov. V ľudskej spoločnosti sa stretávame s druhým typom komunikácie. Jej podstata spočíva v tom, že osoba, ktorá používa komunikačné prostriedky prijíma tiež postoj druhej osoby, rovnako ako v nej tento postoj spätne budí.
Komunikácia je teda vlastným nositeľom sociálneho diania. Človek sa stáva človekom predovšetkým tým, že rozumie svetu, ktorý ho obklopuje, že rozumie chovaniu druhých a sám sa chová tak, aby sa prispôsobil spoločenským pomerom a sociálnym podmienkam svojho bytia. Znamená to, že rozumie sociálnym podnetom a že sám dáva svojmu chovaniu sociálny význam.
Vychovávatelia, majstri a všetci, ktorí pracujú s deťmi alebo i dospelými v oblasti výchovy mimo vyučovania dosahujú naplnenie svojho poslania vlastnou osobnosťou, nie funkciou.
Aby sme v skriptách nemuseli stále opakovať všetky zaradenia, označenia typov vychovávateľov, majstrov..., budeme z úsporných dôvodov používať pojem vychovávateľ (výchovný pracovník).
Ak zhrnieme všetky myšlienky, ktoré už boli o osobnosti výchovného pracovníka vyslovené, tak mal by to byť človek, ktorý v sebe integruje schopnosti analytického a syntetického myslenia so schopnosťou zovšeobecňovania, ktorý je po- slucháčom iných, je asertívny, dokáže formulovať svoje názory a pokyny tým, ktorých vedie zrozumiteľnou a jasnou rečou. Sila jeho osobnosti je založená na vedomostiach, správaní a odvahe, ochote spolupracovať, na prijímaní názoru iných. Synonymom sily osobnosti je múdrosť a skúsenosť. O týchto vlastnostiach sa tiež hovorí, že sú dosiahnuteľné len srdcom, že zdobia výraznejší intelekt. Je to syntéza rozumu a srdca.
Byť úspešným vychovávateľom si vyžaduje - a to môže každý - získať aj primerané vedomosti, z oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie a iných, dnes značne rozvinutých vied.
...

Kľúčové slová:

sociálna

komunikácia

sociálna komunikácia

charakteristika

verbálna komunikácia

neverbálna komunikácia

mimika

reč očí

haptika

proxemia

gestikulácia

dorozumievanie

zovňajšok

vzhľadObsah:
 • ÚVOD 3
  1. VÝZNAM SOCIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 4
  2. CHARAKTERISTIKA A DELENIE KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV 7
  2.1 Verbálna komunikácia 7
  2.2 Neverbálna komunikácia 13
  2.2.1 Zvuková stránka reči, hlas 15
  2.2.2 Mimika 16
  2.2.3 Reč očí 19
  2.2.4 Proxemika 22
  2.2.5 Gestikulácia 25
  2.2.6 Haptika 27
  2.2.7 Postoje tela ako dorozumievací prostriedok 29
  2.2.8 Pohyby tela ako dorozumievací prostriedok 34
  2.2.9 Úprava zovňajšku, celkový vzhľad človeka a jeho prostredie 35
  2.3 Extralingvistická komunikácia 38
  POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 40
  PRÍLOHA 42

Zdroje:
 • ANDREJEVOVÁ, G. M.: Sociální psychologie. Praha, Svoboda 1984.
 • ČASOPISY: Moderní řízení. Ročníky 199O - 1995.
 • ČORBOVÁ, O. - PÍŠŠOVÁ, M.: Pedagogická prax, cvičenia z komunikatívnych zručností. B. Bystrica, PF 1988.
 • FINDRA, J.: Stavba a prednes umeleckého prejavu. Martin, Osveta 1989.
 • GAVORA, P. a kol.: Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava, Veda 1988.
 • GODEFROY, R.: Nauč se přesvědčovat. Alternatívy, 1994.
 • HURST, B.: Encyklopedie komunikačních technik. Praha, Grada 1994.
 • JANOUŠEK, J. a kol.: Sociální psychologie. Praha, SPN 1984.
 • JANOUŠEK, J.: Společná činnost a komunikace. Praha, Svoboda 1984. 1O. KHELEROVÁ, V.: Trénink obchodního jednání. Praha, Grada 1993.
 • KOMENSKÝ, J. A.: Najnovšia metóda jazykov. Vybrané spisy 4. Bratislava, SPN 1959.
 • KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem porozumíme. Praha, Svoboda 1988.
 • KŘIVOHLAVÝ, J.: Povídej, naslouchám. Návrat 1993.
 • KŘIVOHLAVÝ, J.: Já a ty. Praha, Avicenum 1977.
 • Kurz riešenia konfliktov v základných školách. Conflict Resolution Resources for School and Youth The Community Board Program. Inc. 149 Ninth Street, San Francisco, CA 941O3. V slovenčine vydalo Centrum prevencie a riešenia konfliktov UK Bratislava.
 • LIGUŠ, J.: Medziľudská komunikácia (teologická propedeutika. B. Bystrica, PF UMB 1996.
 • LEWIS, D.: Tajná řeč tela. Praha, Victoria Publishing 1995.
 • LOKŠOVÁ, I. - PORTÍK, M.: Pedagogická komunikácia. Prešov, PF 1993.
 • MAREŠ, J.: Abeceda řízení. Praha, SPN 1979.
 • MAREŠ, J. - KŘIVOHLAVÝ, J.: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita 1996.
 • MIKO, F.: Frazeológia v škole. Bratislava, SPN 1989.
 • MISTRÍK, J.: Jazyk a reč. Bratislava, Mladé letá 1984.
 • MISTRÍK, J.: Rétorika. Bratislava, SPN 1978.
 • MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie. Bratislava, UK 199O.
 • NAVRÁTIL, B. - KLIMEŠ, K. - FLEISCHMANN: Komunikace v pedagogických situacích. Ústí n/L., 1989.
 • SAMUHELOVÁ M. - ŠIMONČIČOVÁ, M.: Pedagogická komunikácia v škole. B. Bystrica, Metodické centrum 1992.
 • SMULLYAN, R. M.: Jak se jmenuje tahle knížka. Praha, Mladá fronta 1978.
 • SAMFRITS LE POOLE: Nebojte se odpovědi Ne. Praha, Grada 1992.
 • SZARKOVÁ, M.: Komunikácia v manažmente a marketingu. Bratislava, EU 1994.
 • ŠKVARENINOVÁ, O.: Rečová Komunikácia. Bratislava, SPN 1995.
 • ŠUBIN, E.: Jazyková komunikace a vyučování cizím jazykům. Praha, SPN 1976.
 • THIEL, E.: Reč ľudského tela. Bratislava, Plasma 1993.
 • TOMAN, J.: Jak dobře mluvit. Praha, Svoboda 1981.
 • Vyjadrenie mimického výrazu emocí. Čs. psychologie, 1988, 2, s. 1O8.
 • ZELINA, M.: Aktivizácia a motivácia vo vyučovaní. Bratislava, KPÚ 1989.
 • ZELINA, M.: Rozhovor o výchove, poradenstve a na vyučovaní. Psychodiagnostické a didaktické testy. Bratislava, KPÚ 199O.
 • ZELINA, M.: Pedagogická komunikácia. B. Bystrica, KPÚ 1991.
 • Obrázky, znázorňujúce polohy tela, emócie a pod., boli prevzaté z publikáií:
 • ŠKVARENINOVÁ, O.: Rečová Komunikácia. Bratislava, SPN 1995, obr. 4a, 4b, 4c, 4d, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 9.
 • KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem porozumíme. Praha, Svoboda 1988, obr. 1, 1a, 6a
 • LOKŠOVÁ, I.-PORTÍK, M.: Pedagogická komunikácia. Prešov, PF 1993, obr. 2, 3.
 • KHELEROVÁ, V.: Trénink obchodního jednání. Praha, Grada 1993, obr. 4d.