Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Skriptá - Podnikové hospodárstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42172
Posledná úprava
02.06.2013
Zobrazené
1 569 x
Autor:
aneta
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
3. Charakteristika podnikových financií
Fungovanie podniku je sprevádzané pohybom finančných prostriedkov. Peňažné prostriedky: hotovosť, vklady, krátkodobé cenné papiere. Sú najaktívnejšou položkou, preto ich voláme pohotové peňažné prostriedky. Ich veľkosť je východiskom pre posudzovanie finančnej situácie podniku.

Zmyslom finančnej politiky nie je maximalizovať peňažné prostriedky, ale zabezpečenie úhrady záväzkov pri čo najmenších nákladoch s tým spojených. Kapitál je súhrn peňazí, ktoré sú vložené do celkového majetku podniku. Delí sa na vlastný, cudzí (veritelia) = dlhy/záväzky. Z iných hľadísk: podľa doby splatnosti, a i. Jeho rozhodujúca časť je viazaná v investičnom a obežnom majetku. Kapitál = finančné zdroje.

Podnikové financie (prevládajúca definícia) sú sústavou peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní (rozdeľovaní) do jednotlivých zložiek majetku, pri produktívnom využívaní tohto majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.

4. Ciele podnikateľskej činnosti
Finančnú politiku ovplyvňujú dva základné faktory: cieľ podnikateľskej činnosti a na jeho základe formulované finančné ciele a ekonomické okolie.

Klasicky: maximalizácia zisku, potom podľa autorov ešte iné. Aký zisk? Bilančný alebo ekonomický? Bilančný zisk = v účtovníctve vykazovaný (rozdiel výnosov a nákladov), je základom pre výpočet dane. Ekonomický zisk = rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, ktoré sú upravené podľa princípu nákladov alternatívnych (stratených) príležitostí - využitie výrobných faktorov určujeme výnosmi, ktorých sa podnik v podstate vzdáva => je nižší ako bilančný.

Teória mnohosti cieľov vychádza z toho, že v podniku sa stretávajú záujmy rôznych skupín, ktoré pôsobia v ňom (zamestnanci, akcionári) alebo v jeho okolí (zákazníci, spoločnosť).

Základný cieľ v rozvinutom hospodárstve je maximalizácia trhovej hodnoty firmy, t.j. výška dividend, stabilita výsledkov, meno podniku, a i.

4.1 Finančné ciele
1. Platobná schopnosť a likvidita
2. Rentabilita
...

Kľúčové slová:

podnikové hospodárstvo

podnikové financie

ciele podnikateľskej činnosti

finančné ciele

likvidita

rentabilita

peňažné tok

cash flow

úroková miera

zisk

úvery

burzyObsah:
 • 1. Úvod 3
  1.1 Skratky 3
  2. Predmet Podnikové financie 3
  2.1 Sylabus 3
  3. Charakteristika podnikových financií 5
  4. Ciele podnikateľskej činnosti 5
  4.1 Finančné ciele 5
  4.1.1 Platobná schopnosť a likvidita 6
  4.1.2 Rentabilita 6
  4.1.3 Stabilita 7
  5. Finančné rozhodovanie 7
  5.1 Peňažné toky (Cash flow) 7
  5.1.1 Tržby, peňažné príjmy a moment realizácie 7
  5.1.2 Náklady a peňažné výdavky 8
  5.1.3 Kvantifikácia cash flow 8
  5.1.4 Nepriamy výpočet cash flow 8
  5.2 Úroková miera 9
  5.2.1 Základné úrokové miery 9
  5.3 Časová hodnota peňazí 10
  5.4 Riziko a neistota 10
  5.5 Priemerná miera výnosu 10
  5.6 Náklady alternatívnych (stratených) príležitostí 11
  6. Finančné zdroje 11
  6.1 Získavanie vlastného imania z externých zdrojov 11
  6.1.1 Akcia 12
  6.1.1.1 Kmeňové akcie 12
  6.1.1.2 Prioritné akcie 13
  6.1.1.3 Zamestnanecké akcie 14
  6.1.2 Technika emisie akcií 14
  6.1.2.1 Opčná emisia akcií 14
  6.1.3 Získanie akcií 15
  6.2 Získavanie vlastného kapitálu podniku z interných zdrojov 15
  6.2.1 Spôsob vyčísľovania zisku 15
  6.2.2 Faktory vplývajúce na výšku zisku 16
  6.2.3 Vplyv daňovej politiky na výšku zisku 16
  6.2.4 Rezervný fond 16
  6.2.5 Vplyv dividendovej politiky na výšku zisku 17
  6.2.6 Samofinancovanie podniku 17
  6.2.7 Odpisy 17
  6.3 Úver, čiže získavanie kapitálu z cudzích zdrojov 19
  6.3.1 Obligácie 19
  6.3.1.1 Hlavné faktory pri nákupe obligácií 20
  6.3.1.2 Druhy obligácií 21
  6.3.1.3 Typy obligácií podľa vývoja na trhu 21
  6.3.2 Dlhodobé finančné úvery 22
  6.3.2.1 Termínované úvery 22
  6.3.2.2 Úvery poskytované formou hypotekárnych záložných listov 22
  6.3.2.3 Úvery v rámci revolvingového systému 22
  6.3.2.4 Exportné a medzinárodné úvery 23
  6.3.3 Dlhodobé nefinančné/dodávateľské úvery 23
  6.3.4 Osobitné dlhodobé úverové formy 23
  6.3.4.1 Leasing 23
  6.3.4.2 Forfaiting 24
  6.3.5 Obchodný úver 25
  6.3.5.1 Zmenka 26
  6.3.6 Stále pasíva 27
  6.3.7 Komerčné papiere 27
  6.3.8 Preddavky 27
  6.3.9 Krátkodobé bankové úvery 27
  6.3.9.1 Kontokorentný bankový úver 28
  6.3.9.2 Účelové pôžičky 28
  6.3.9.3 Lombardný úver 28
  6.3.9.4 Eskontný úver 29
  6.3.9.5 Úvery vyplývajúce z prevzatia bankovej záruky 29
  6.3.10 Osobitné krátkodobé úverové formy 29
  6.3.10.1 Faktoring 29
  6.4 Dotácie 30
  7. Kapitálová/finančná štruktúra podniku 31
  7.1 Náklady kapitálu 31
  7.2 Riziko vzniku platobnej neschopnosti 32
  7.3 Iné faktory vplývajúce na finančnú štruktúru 33
  7.3.1 Zloženie podnikového majetku 33
  7.3.2 Úroveň a výkyvy cash flow v podniku 34
  7.4 Optimálna miera zadĺženosti, optimálna finančná štruktúra 34
  7.5 Finančné rozhodovanie o dlhodobej alokácii kapitálu 35
  7.5.1 Dlhodobé vecné investície 36
  7.5.2 Metódy vyhodnocovania investičných projektov 37
  7.5.2.1 Čistá súčasná hodnota 37
  7.5.2.2 Vnútorná miera výnosnosti 38
  7.5.2.3 Doba návratnosti kapitálu 38
  7.5.3 Inflácia a riziko 38
  7.6 Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu 39
  7.6.1 Alokácia kapitálu do zásob, riadenie zásob 40
  7.6.1.1 Poistné zásoby 41
  7.6.2 Alokácia kapitálu do pohľadávok, riadenie pohľadávok 41
  7.6.3 Alokácia pohotových peňažných prostriedkov, ich riadenie 42
  8. Burza cenných papierov SR 43
  8.1 Riadiace orgány burzy 43
  8.1.1 Burzové výbory 44
  8.1.2 Výkonný manažment 44
  8.1.3 Štátny dozor 44
  8.2 Princíp členstva 44
  8.2.1 Dva typy členstva 45
  8.3 Kótovanie cenných papierov 45
  8.3.1 Prospekt emitenta 46
  8.3.2 Podmienky pre jednotlivé trhy 46
  8.3.3 Povinnosti emitenta 47
  8.3.4 Registrovaný trh z nekótovanými cennými papiermi 47
  8.4 Nástroje burzy 47
  8.5 Obchodovanie z cennými papiermi 48
  8.5.1 Burzové obchody a ich predmet 48
  8.5.2 Označenie cenných papierov 48
  8.5.3 Anonymné obchodovanie 49
  8.5.3.1 Aukčné obchodovanie 49
  8.5.3.2 Kontinuálne obchodovanie 50
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko