Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Operatívny manažment výroby - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1716
Posledná úprava
25.07.2016
Zobrazené
2 386 x
Autor:
venom17
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Učebné texty predmetu Operatívny manažment, predstavujú výber poznatkov určených pre absolventov študijného programu výrobné inžinierstvo, zamerania výrobný manažment vo štvrtom ročníku denného a externého inžinierskeho štúdia. Obsah vychádza a nadväzuje na poznatky z predchádzajúcich predmetov manažérskeho zamerania s cieľom pripraviť pre prax všestranne zdatného manažéra. Kvalitu manažéra určuje minimálne :
• jeho odbornosť - vedomosti potrebné pre danú sféru riadenia resp. výkonu činností na nižších stupňoch riadenia,
• technické vybavenie, personálne vybavenie - jeho osobnostné vlastnosti,
• kreativita - tvorivosť pri riešení úloh,
• jazyková zdatnosť - požiadavka ovládať okrem materinského jazyka aspoň dva cudzie jazyky (požiadavka EÚ), nutné v rámci globalizácie trhu,
• schopnosť vedieť jednať s ľuďmi, vytvárať optimálnu klímu na pracovisku.

Z tohto dôvodu je nutné aj na najnižšej operatívnej úrovni riadenia nielen poznať odborné problémy výroby (plánovať, organizovať, evidovať, prevádzať zmeny, optimálne sa rozhodovať na základe potrebných informácií), ale vedieť viesť aj pracovné kolektívy (motivovať ich, vedieť komunikovať) a súčasne pracovať aj na sebe (optimálne riadiť svoj čas, eliminovať stresové situácie a podobne). Operatívny manažment potom možno chápať ako súbor vybraných činností a znalostí zaoberajúcich sa každodennou bežnou praxou sústredených do nasledovných blokov uvedených na schéme.

Kľúčové slová:

operatívny manažment

evidencia výroby

odbyt

ľudské zdroje

pracovná motivácia

komunikácia vo výrobe

globalizácia trhuObsah:
 • 0. Úvod
  1.Operatívny manažment ako systém
  1.1.Charakteristika procesu manažmentu
  1.2.Manažér v znalostnej ekonomike
  2.Time manažment v operatívnom riadení
  2.1. Operatívny manažment času
  2.2. Časové štúdie
  3. Rozhodovací proces
  3.1. Charakteristika rozhodovacích procesov
  3.2. Fázy rozhodovacieho procesu
  3.3. Rozhodovacie metódy
  4. Informácie v operatívnom manažmente
  4.1. Kľúčové vlastnosti a charakteristika informácií pre riadenie
  4.2. Informačné potreby manažéra
  4.3. Manažérske informačné systémy
  5.Operatívny manažment výroby
  5.1.Operatívne plánovanie
  5.1.1.Operatívne plánovanie odbytu
  5.1.2.Operatívne plánovanie výroby
  5.1.3.Operatívne plánovanie zásobovania
  5.2. Operatívna evidencia výroby
  5.3. Operatívne riadenie výroby
  5.4. Integrované operatívne riadenie výroby
  5.5. Zmenové riadenie
  5.6. Postavenie operatívneho manažmentu výroby v rámci integrovaných manažérskych systémov
  6.Riadenie ľudských zdrojov
  6.1.Základné schopnosti práce s ľuďmi vo výrobe
  6.2.Motivácia vo výrobnom procese
  6.2.1.Teoretické východiská pracovnej motivácie
  6.2.2.Teórie pracovnej motivácie
  6.2.3. Človek v pracovnom procese
  6.3.Účinná komunikácia vo výrobe
  6.4.Riešenie konfliktov vo výrobe
  7. Použitá literatúra 110

Zdroje:
 • Bloch A.: Murphyho zákony a iné príčiny, prečo sa veci kazia, ARIMES 1991, ISBN 80-900564-1-5
 • Burger I.: Časový manažment : Jassinger A.: Vedúci pracovník a riadenie priemyselného podniku, Nakladateľstvo Práca, Bratislava 1979
 • Fišer A.: ABC pro mistry, Nakladatelství Svoboda, Praha 1990
 • Fuchsová.K.,Kravčáková.G.: Manažment pracovnej motivácie, IRIS 2004, ISBN 80-89018-66-1
 • Flimel M.: vedúci diplomových prác : M,Tatarková: Optimalizačný návrh rozvrhovania výroby, D.Pazderová : Optimalizácia informačného toku v operatívnom riadení firmy....
 • Heller R.: Úspešná motivácia, Slovart 2001, ISBN 80-7145-556-3
 • Hindle T.: Plánovanie času, Slovart 2002
 • Hospodaření s vaším časem, in.:Manažerské znalosti a dovednosti
 • Hricová R., Karas Ľ.,Sudzina F.: Zavádzanie a využívanie manažérskych informačných systémov v priemyselných podnikoch, in.:Výrobné technológie str.61
 • Ivanička K.,Špirková D.,Lipták R.: Manažérske informačné systémy, skriptum STU SvF Bratislava 2000
 • Klíčové otázky vudcovství , in.: Moderní řízení 3/2002
 • Lorko M.: Manažment výroby, FVT Prešov 2002 - skriptum Máliš : Vedenie ľudí
 • Manžér nemá čas aneb plno aktivity bez produktivity, in.: Moderní řízení 7/2002
 • Meňovský I.: Motivácia zamestnancov a zvyšovanie ich výkonnosti
 • Modrák V : Plánovanie a organizácia výroby, FVT TU Košice so sídlom v Prešove 2006, učebné texty
 • Orbánová I.: Manažment virtuálneho tímu, TU v Košiciach 2003, vš.skriptum
 • Strašíková S.: Význam časových štúdií pri meraní a hodnotení spotreby času, ŽU FPEDaS
 • Sedlák, M.: Manažment, edícia Ekonómia, Bratislava 2001
 • Urban.J.: Ridicí styl: principy situačného řízení, in.:Moderní řízení 3/2004
 • Tajomstvo času a vesmíru, Gemini 1994, ISBN 80-7161-081-X
 • Tomek G. , Vávrová V., Řízení výroby, Grada Publishing 1999
 • Trojuholník manažérskeho stresu: http://www.enoviny.sk 26.1.2005
 • Truneček.J.: Příprava manažeru pro znalostní ekonomiku,in.:Moderní řízení 12/2002
 • Zásady úspěšnosti týmu, in.: Moderní řízení 11/2003.
 • Zumák.R.: Megatrendy v řízení a role manažeru v nich, in.: Moderní řízení 2/2002
 • Lexikon podnikania a manažmentu